Sudcovia a eurofondy

Nielen naši sudcovia, ale aj prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré by malo skvalitniť ich výkon povolania.

Sudcovia a eurofondy

Justičná akadémia SR

Vzdelávanie sudcov na základe zákona zabezpečuje Justičná akadémia SR, ktorej projekt s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ sa zameriava výlučne na vzdelávanie. 

Nezáujem o vzdelávanie?

Veľmi pozitívna skutočnosť je, že od roku 2008 je v slovenskej legislatíve zakotvená povinnosť sudcov všeobecných súdov všetkých stupňov prehlbovať si svoje vzdelanie, čoho vyústením je, že konkrétna účasť na vzdelávacích aktivitách tvorí podklad pre hodnotenie a následne kariérny postup sudcu.

Negatívom je, že systém celoživotného vzdelávania je nedokonalý. Dobrá myšlienka sa míňa účinku vzhľadom na skutočnosť, že ročne sa doň zapája málo sudcov a iných pracovníkov. Problémom je i nedostatok zahraničných lektorov, ale aj nedostatočná znalosť angličtiny, a následne s tým spojený nízky prenos zahraničnej praxe.

Treba poznamenať, že povinnosť vzdelávať sa majú okrem sudcov aj prokurátori či iní justiční zamestnanci.

Operačný program Efektívna verejná správa

Cez operačný program Efektívna verejná správa je vyčlenená suma až 4 263 153,84 eur.

Cieľovú skupinu spomínaného národného projektu tvorí 3 600 ľudí, ktorí pracujú v rezorte spravodlivosti a prokuratúry, pričom podľa riaditeľa odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuela Arbeho: „Hlavným cieľom projektu je zefektívniť súdne konania a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít a systému vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov.“

Podľa ideálnych predstáv by sa mala kvalitným vzdelávaním zvýši vymáhateľnosť práva, odbornosť sudcov a ostatných pracovníkov ako aj možnosť kariérneho rastu. Sudcovia, prokurátori a justiční zamestnanci nadobudnú lepšie odborné znalosti v jednotlivých oblastiach práva a tiež sa zvýši ich schopnosť orientovať sa v cudzom právnom prostredí.

Veľmi zaujímavým sa nám zdá byť nový prístup k modernizácii a inovácii justičného vzdelávania, a to zavedenie tzv. špecializovaného vzdelávania. Sudcovia a iní zamestnanci rezortu a prokuratúry budú pri vzdelávaní rozdelení do menších skupín podľa súdnej agendy.

V rámci celoživotného vzdelávania zabezpečí Justičná akadémia SR:

  • 60 trojdňových špecializovaných vzdelávacích podujatí v rodinnom práve pre 600 účastníkov,
  • 139 dvojdňových podujatí pre plánovaných počet 5 560 účastníkov a
  • 60 jednodňových špecializovaných podujatí pre 2 400 sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov.

Organizované budú aj zahraničné stáže, špecializované dvojdňové výročné konferencie, prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry a jazykové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku.

Čo má byť výsledkom projektu?

Výsledným stavom projektu by malo byť na základe špecializovaného vzdelávania zvýšenie vymožiteľnosti práva ako aj dôveryhodnosti súdnictva na Slovensku.

 

(zdroj: MV SR)