Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová získala významné ocenenie

Touzo cestou sa pripájame k blahoželaniam a želáme veľa úspechov v profesionálnom živote a odhodlania k obhajobe ústavných princípov.

Redakcia 19. 06. 2018 4 min.

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa 14. – 16. júna 2018 zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii „XXVI: Karlovarské právnické dny“ v Karlových Varoch. Na spomínanom podujatí získala významné ocenenie udeľované spoločnosťou Karlovarské právnické dni – Autorskú cenu za najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú publikáciu – ako vedúca autorského kolektívu a spoluautorka diela Správny súdny poriadok – komentár.

 
JUDr. Jana Baricová
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Narodila sa 20. novembra 1953 vo Vysokom Mýte, Česká republika.Vysokoškolské štúdium  absolvovala od r. 1973 do r. 1976 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a od r. 1978 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po rigoróznych skúškach v roku 1981 získala titul JUDr.V rokoch 1978–1981 pôsobila na Krajskom súde v Bratislave ako justičná čakateľka. V rokoch 1981–1985 bola sudkyňou Okresného súdu  Bratislava – vidiek, v rokoch  1985– 1990 zastávala na tomto súde funkciu námestníčky predsedu súdu. V roku 1990 bola preložená na Krajský súd v Bratislave, na ktorom  v roku 1992 a následne v rokoch 1997– 2004 vykonávala funkciu podpredsedníčky súdu pre občianskoprávny úsek a od roku 1999 aj pre správny úsek.

V roku 2005 sa stala sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a členkou jeho správneho kolégia. Od roku 2007 bola predsedníčkou senátu správneho kolégia a v rokoch 2008–2014 zástupkyňou predsedníčky správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.Absolvovala viacero špeciálnych kurzov a seminárov a zahraničných študijných pobytov  v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd  a práva Európskej únie,  stáž na súdoch a správe súdov v USA a v Spolkovej republike Nemecko (1996), semináre na Súdnom dvore Európskej únie. V roku 2008 absolvovala stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky ako poradkyňa predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky. Od roku 1991 pôsobila ako prednášateľka a lektorka pre všetky druhy právnickej profesie v odbore občianske právo procesné, medzinárodné právo súkromné a procesné, právo Európskej únie, rodinné právo a správne súdnictvo.V rokoch 1993 – 2004 pracovala vo viacerých  legislatívnych komisiách. V rokoch 2004 – 2008 zastupovala Slovenskú republiku v Európskej justičnej sieti v civilných veciach a v obchodných veciach.Ako náhradná členka zastupuje od roku 2012 Slovenskú republiku  v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia).

Od roku 2012 sa ako podpredsedníčka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného  podieľala na príprave nových civilných procesných kódexov. Od r. 2015 je členkou rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.Od roku 2005 je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Od roku 2007 do roku 2015 pedagogicky pôsobila na Paneurópskej vysokej škole práva v učebnom predmete občianske právo procesné. V roku 2011 bola menovaná za členku Komisie pre rigorózne skúšky na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Je autorkou a spoluautorkou Komentára k Občianskemu súdnemu poriadku, časti Správne súdnictvo, vydaného nakladateľstvom C. H. Beck (2009 a 2012), učebnice Civilné právo procesné vydanej nakladateľstvom Eurokódex (2010, 2013 a 2014), Komentára k vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa) vydaného nakladateľstvom C. H. Beck v r. 2015, Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku (C. H. Beck 2015), Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku (C. H. Beck 2016) a spoluautorkou a vedúcou autorského kolektívu Veľkého komentára k Správnemu súdnemu poriadku (C. H. Beck 2017). Publikuje v odborných časopisoch a je aj autorkou niekoľkých desiatok článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách.  Ovláda český, anglický, nemecký a čiastočne ruský jazyk.Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 10. júla 2014.

Zdroj: ÚS SR