Súdna rada a vyšší súdni úradníci

Súdna rada SR sa v uplynulom mesiaci venovala aj podnetu vyšších súdnych úradníkov, ktorí poukazovali na nedostatky v slovenskej justícii. Tí z oblasti súdnictva stále častejšie odchádzajú a vyberajú si iné pôsobisko mimo sféry justície. Dôvodom sú nízke platy a slabé umiestnenie v systéme právnických profesií.

Redakcia 16. 05. 2019 2 min.

Členovia Súdnej rady SR dostali na vedomie na aprílovom zasadnutí aj podnet vyšších súdnych úradníkov pôsobiacich na slovenských súdoch. Tí apelujú na to, aby sa vytvorili priaznivejšie podmienky súvisiace s postavením vyšších súdnych úradníkov v justičnom aparáte. Napriek tomu, že od minulého roka prišlo k miernemu navýšeniu ich platov, ešte stále je čo vylepšovať. „Táto funkcia si vyžaduje kvalifikovanú, zodpovednú a odbornú prácu v rámci justície, určite by to napomohlo aj zastabilizovaniu personálu a výkonu súdnictva ako takého“, tvrdí predsedníčka Súdnej rady SR.

Treba však zdôrazniť, že  nie každý vyšší súdny úradník sa môže stať sudcom, pretože počet sudcov na Slovensku je limitovaný. V súčasnosti je výber sudcov veľmi náročný. Pri uchádzaní sa o túto funkciu musí uchádzač úspešne absolvovať výberové konanie. Pozostáva z písomnej a ústnej časti, kde je preverovaný, okrem iného, nielen intelekt, ale aj jazyková zdatnosť, psychická spôsobilosť a osobnostné predpoklady. Z doterajších výsledkov výberových konaní vyplýva, že pozícia sudcu sa ťažiskovo obsadzuje z pozície vyšších súdnych úradníkov. Je to aj z dôvodu nadobudnutej praxe v rámci justície a zároveň absentujúcej väčšej skupiny justičných čakateľov, ktorí sa systematicky pripravujú na sudcovské povolanie. Na najvyššom súde napríklad pôsobia vyšší súdni úradníci na pozícii asistentov sudov. Vyšší súdni úradníci ako aj asistenti sudcov vykonávajú prípravu na rozhodnutie sudcu, robia práve rozbory, ale zákon stanovuje aj to, v akých sporoch môžu aj priamo rozhodovať. „Je dôležité aby tieto odborné kádre v justícii ostali, pretože sú veľmi prínosní pre činnosť a výkon funkcie sudcu. Ohodnotenie by malo odzrkadľovať to, že sú vysokoškolsky vzdelaní, majú rigorózne skúšky a aby bol zabezpečený kariérny postup v rámci ich postavenia na úrovni vyššieho súdneho úradníka“, myslí si Praženková.

Členovia súdnej rady boli oboznámení s podnetom vyšších súdnych úradníkov z dôvodu, že sa aktuálne pracuje na legislatívnych zmenách ich postavenia. Vďaka tomu budú pripravení na argumentáciu a pripomienkovanie k novej právnej úprave v rámci legislatívneho procesu. Napomôžu tak pri tvorbe a zlepšovaní pracovných podmienok vyšších súdnych úradníkov i iných zamestnancov v justícii.

Zdroj: Súdna rada