Súdna sieť EÚ. Zlepší rozhodovanie našich súdov?

Súdny dvor Európskej únie je aktívny nielen vo veciach výkladu práva EÚ, ale aj vo vzájomnej súdnej integrácii. Tentokrát inicioval vytvorenie tzv. Súdnej siete EÚ, ktorá prináša viaceré praktické vymoženosti.

Redakcia 02. 10. 2017 2 min.

Dňa 11. septembra 2017 sa na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu na pozvanie jeho predsedu Koena Lenaertsa uskutočnilo stretnutie zástupcov najvyšších a ústavných súdov členských štátov Európskej únie. Cieľom stretnutia bolo predstavenie internetovej stránky vytvorenej na účely spustenia„Súdnej siete Európskej únie“. 

Na stretnutí sa zúčastnila JUDr. Lenka Bogárová z trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V priebehu dvoch pracovných zasadnutí s podtitulmi „Prezentácia internetovej stránky Súdnej siete EÚ“ a „Spolupráca v rámci Súdnej siete EÚ“ bola zúčastneným zástupcom názorne predstavená štruktúra webovej stránky. Ďalej sa diskutovalo o aspektoch súvisiacich s IT bezpečnosťou a spravovaním prístupových práv k stránke a o funkcionalitách stránky vo vzťahu k zdieľaniu obsahu a vyhľadávacím mechanizmom. Účastníci stretnutia sa venovali aj problematike spolupráce medzi členskými súdmi v lingvistickej a terminologickej oblasti.

Súdna sieť EÚ je projektom pod záštitou Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi najvyššími a ústavnými súdmi členských štátov v záujme posilnenia vzájomnej dôvery medzi týmito justičnými orgánmi. Samotná sieť bude mať podobu internetovej stránky, ku ktorej budú mať prístup členské súdy a bude vychádzať zo štyroch základných princípov. Sú nimi multilingválnosť, bezpečnosť, zdieľanie a neustály rozvoj stránky. Stránka bude pozostávať z niekoľkých modulov zameraných na zdieľanie dokumentov súvisiacich s prejudiciálnymi konaniami, vnútroštátnych rozhodnutí s európskym prvkom a analytických a komparatívnych štúdií vypracovaných Riaditeľstvom výskumu a dokumentácie Súdneho dvora EÚ a obdobnými útvarmi členských súdov. Ostrá prevádzka webovej stránky bude spustená 1. januára 2018.

 

Zdroj: NS SR