Súdne štatistiky Súdneho dvora EÚ za rok 2018

Súdny dvor a Všeobecný súd dosiahli rekordnú produktivitu s počtom 1 769 skončených konaní.

Redakcia 27. 03. 2019 3 min.

Kým v rokoch 2016 a 2017 počet skončených konaní predstavoval približne 1 600 vecí, tento počet bol v roku 2018 značne prekročený, keďže sa ustálil na čísle 1 769. Počet nových vecí, ktoré boli podané na tieto dva súdy, predstavuje 1 683 vecí, čo potvrdzuje stúpajúcu tendenciu týchto posledných rokov. Zvýšenie produktivity viedlo k súčasnému zníženiu počtu prebiehajúcich konaní: 2 334 konaní v roku 2018 oproti 2 420 konaniam v roku 2017 a 2 358 konaniam v roku 2016.

Súdny dvor

Počet konaní začatých na Súdnom dvore sa značným spôsobom zvýšil: 849 nových konaní predstavuje úroveň, ktorú tento súd doteraz nikdy nezaznamenal, so 110 vecami navyše v porovnaní s rokom 2017, teda zvýšenie o približne 15 %. Je to spôsobené najmä zvýšením počtu návrhov na začatie prejudiciálneho konania, ktorý sa v roku 2018 zvýšil na 568 oproti 533 v predchádzajúcom roku. Tento počet sa v priebehu desiatich rokov skoro zdvojnásobil, pričom návrhy na začatie prejudiciálneho konania predstavujú 70 % konaní prebiehajúcich na Súdnom dvore. Počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam Všeobecného súdu zaznamenal zvýšenie o 35 %, zo 147 na 199. Počet priamych žalôb sa tiež zvýšil. Počet návrhov na nariadenie predbežného opatrenia, hoci je nižší, keďže ide o mimoriadne konanie, sa však tiež zdvojnásobil (6 v roku 2018 oproti 3 v roku 2017). Ako zdôrazňuje pán predseda Lenaerts, „tieto štatistiky preukazujú, akou mierou Súdny dvor prispieva k upevneniu základných hodnôt Európskej únie a k posilneniu dôvery vnútroštátnych súdov, ale aj všetkých dotknutých osôb v budovanie Európy“.

Produktivita Súdneho dvora bola výnimočná aj v roku 2018. Počet konaní skončených v roku 2018 na úrovni 760, oproti 699 v roku 2017, predstavuje historický rekord. Úsilie vynakladané na účely zvýšenia efektivity pri posudzovaní vecí dosahuje svoje hranice a je dôležité, aby sa projekt mechanizmu predbežného prijatia niektorých odvolaní mohol v blízkej budúcnosti začať uplatňovať.

Priemerná dĺžka konaní na Súdnom dvore sa v roku 2018 tiež skrátila. Ak by sa táto priemerná dĺžka analyzovala podľa druhov konania, zistilo by sa síce, že dĺžka vybavovania prejudiciálnych konaní mierne narástla z 15,7 mesiaca na 16 mesiacov, avšak dĺžka vybavovania odvolaní, ktorá sa značne skrátila, dosiahla 13,4 mesiaca, čo predstavuje zlepšenie o skoro 4 mesiace v porovnaní s rokom 2017. Priemerná dĺžka vybavovania priamych žalôb sa tiež podstatne skrátila: táto dĺžka sa skrátila na 18,3 mesiaca oproti 20,3 mesiaca v roku 2017.

1obr

Všeobecný súd

Počet vecí podaných na Všeobecný súd zaznamenal mierny pokles oproti roku 2017, a to s počtom 834 nových vecí, čo predstavuje približne 9 % zníženie. Tento počet, ku ktorému je potrebné pripočítať 44 návrhov na nariadenie predbežného opatrenia, je však porovnateľný s počtom vecí v roku 2015, keďže roky 2016 a 2017 boli poznačené výnimočnými okolnosťami.

Všeobecný súd však súčasne potvrdil zvyšujúcu sa tendenciu svojej produktivity, keď dosiahol rekordný počet 1 009 skončených konaní, čo predstavuje zvýšenie približne o 13 % v porovnaní s rokom 2017.

Dôsledky tohto zvýšenia produktivity sa okamžite odzrkadlili na počte prebiehajúcich konaní, ktorý sa ustálil na čísle 1 333 oproti 1 508 v roku 2017 (teda približne 12 % zníženie).

Celková dĺžka konaní (20,0 mesiaca v prípade vecí skončených rozsudkom alebo uznesením) zaznamenala určitý nárast oproti roku 2017, najmä z dôvodu skončenia významného počtu konaní v oblasti hospodárskej súťaže, ktorých objem a komplexnosť si vyžadovali posúdenie v dĺžke značne presahujúcej priemernú dĺžku iných konaní. Napriek tomuto cyklickému javu sa hodnoty držia na jasne nižších úrovniach, než aké boli zaznamenané pred uskutočnením reformy usporiadania súdneho systému Únie.

Úspech zavedenia tohto nového usporiadania súdneho systému je teda z kvantitatívneho hľadiska potvrdený. Ako uvádza pán predseda Jaeger, táto skutočnosť je navyše doplnená tým, že „súd, ktorého rozhodovacia schopnosť bola posilnená, môže v súčasnosti postúpiť viac vecí (87 v roku 2018) rozšíreným päťčlenným rozhodovacím zloženiam v snahe podporiť kvalitu judikatúry a úspešne zvládnuť konania, ktoré majú veľmi významný dopad“.

2obr

Zdroj: CURIA