EÚ po prvý krát hodnotila súdnictvo v členských krajinách

Niektoré krajiny musia urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia občianskych a obchodných vecí. Fungujúce súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania zahraničných investícií a podnikov. Takto vyzerá aktuálne zhrnutie hodnotenia súdnictva, ktoré v týchto dňoch zverejnilia Európska komisia.

Právny Team PN 02. 04. 2013 4 min.
Spravodlivosť a súdnictvo Spravodlivosť a súdnictvo PrávneNoviny.sk

Ako Európska komisia uvádza, zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva v celej EÚ je kľúčom k dosiahnutiu vysokého štandardu výkonu spravodlivosti, ktoré je dôležité pre ľudí a spoločnosti. Okrem toho kvalitné súdnictvo zvyšuje príťažlivosť krajiny v očiach investorov a podnikateľov a nepriamo tak prispieva k podpore rastu a tvorby pracovných miest. S uvedenými tvrdeniami je možné len súhlasiť. Realita v Slovenskej republike tieto názory len potvrdzuje.

Hodnotiace tabuľky a správa v oblasti súdnictva, ktoré uverenila Európska komisia a ktoré predstavujú ročné vyhodnotenie efektívnosti a nezávislosti súdnictva majú členským štátom pomôcť pri zlepšovaní jeho fungovania a pri riešení nedostatkov v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva, pri vzájomnom porovnávaní členských štátov. Takýto krok Európskej komisie a EÚ možno vnímať aj ako snahu o motivovanie členských štátov zlepšovať svoje fungovanie v oblasti súdnictva. Nikto predsa nechce byť prezentovaný ako krajina so zle alebo neefektívne fungujúcim súdnym systémom. Hodnotiace tabuľky zároveň prispejú EÚ k lepšiemu monitorovaniu stavu celkového vývoja súdnictva v členských krajinách, k identifikovaniu nových pozitívnych či negatívnych trendov ako aj k upriameniu pozornosti na problémové oblasti

Ako z hodnotenia vyplýva, niektoré vlády musia urýchliť reformy, aby sa vyrovnali ostatným krajinám. Najmä v niektorých aspektoch súdnictva sú rozdiely až znepokojujúce. Klasickým príkladom je priemerná dĺžka konania v mimotrestných veciach, pri ktorej sa Slovenská republika ocitla až na 15. mieste s dĺžkou trvania blížiacou sa k hodnote 200 dní. Hlavné závery hodnotenia zhrnula Európska komisia do nasledovných bodov:

  • v jednej tretine členských štátov trvajú súdne konania minimálne dvakrát dlhšie ako vo zvyšku Európskej únie, pričom v niektorých prípadoch má počet nerozhodnutých konaní rastúcu tendenciu. Všetci účastníci konaní si želajú, aby súdy rozhodovali bez zbytočných prieťahov;
  • pravidelné monitorovanie a hodnotenie, ktorým sa má zlepšovať rýchlosť a kvalita rozhodovania súdov, v niektorých krajinách EÚ zaostáva;
  • alternatívne spôsoby riešenia sporov (napr. mediácia) môžu znížiť zaťaženie súdov a mali by sa v záujme zníženia počtu nevyriešených prípadov využívať častejšie;
  • vnímanie nezávislosti súdov zo strany podnikov je v niektorých krajinách EÚ veľmi nízke – súdnictvo musí byť vnímané ako prostriedok na vymoženie práv;
  • elektronické systémy môžu prispieť k zníženiu nákladov na konanie pre účastníkov a obmedziť súdne prieťahy;
  • odborná príprava sudcov a primerané materiálne a personálne zabezpečenie sú dôležité z hľadiska zlepšenia efektívnosti.

Po konzultáciách s vládami štátov Európska komisia zohľadní problémy, ktoré boli identifikované v tohtoročnom hodnotení, pri príprave usmernení pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra – každoročného cyklu koordinácie hospodárskych politík zameraného na rast a tvorbu pracovných miest. Finančné prostriedky, ktoré by členským štátom mali pomôcť pri realizácii dohodnutých reforiem, budú dostupné v rámci nového viacročného rozpočtu.

Hodnotenie Slovenska

Priemerná dĺžka konania v mimotrestných veciach (t.j. všetky konania mimo trestného práva)

-

15.   miesto (skoro 200 dní)

Priemerná dĺžka konania v občianskych a obchodných súdnych sporoch

-

17.   miesto (skoro 360 dní)

Priemerná dĺžka konania v správnych prípadoch

-

1.   miesto (do 100 dní)

Priemerná dĺžka konania konkurzov

-

26.   miesto (4 roky)

Hodnotenie vyriešenia mimotrestných prípadov

-

6.   miesto (skoro 110%)

Hodnotenie vyriešenia prípadov v občianskych a obchodných súdnych sporoch

-

13. miesto (skoro 100%)

Hodnotenie vyriešenia prípadov v správnych prípadoch

-

5. miesto(skoro 105%)

Počet nevybavených prípadov v mimotrestných veciach

-

19. miesto (6 prípadov na 100 ľudí)

Počet nevybavených prípadov v občianskych a obchodných súdnych sporoch

-

17. miesto (2,5 prípadu na 100 ľudí)

Počet nevybavených prípadov v správnych prípadoch

-

10. miesto (0,25 prípadu na 100 ľudí)

IT systém pre registráciu a správu prípadov

-

1. miesto (4 body zo 4)

Elektornická komunikácia medzi súdmi a stranami

-

19. miesto (2 body zo 4)

Možnosť elektronických podávania žiadostí na súdoch

-

1. miesto (na 100% súdoch)

Rozpočet súdov

-

18. miesto (25 EUR na obyvateľa)

Počet sudcov

-

3. miesto (38 sudcov na 100.000 ľudí)

Počet advokátov

-

20. miesto (75 advokátov na 100.000 ľudí)

Sudcovská nezávislosť

-

27. miesto – POSLEDNÉ v EÚ (115. zo 144. na svete)