Možno zakázať spoločnosti Google, aby o vás spracúval citlivé údaje?

Koľko vašich údajov sa nachádza na internete? Čo všetko sa dá o vás zistiť, keď sa zadá vaše meno do internetového vyhľadávača? Možno zakázať Googlu, aby na stránky s takýmito údajmi odkazoval? Týmto otázkam sa venoval Súdny dvor Európskej únie v jednom zo svojich posledných rozhodnutí, ktorého sumár vám dnes prinášame. Čítajte a rozhodujte o tom, kto môže mať prístup k vašim osobným údajom.

Martina Rievajová 27. 09. 2019 4 min.

Citlivé informácie a Google

Súdny dvor sa touto problematikou zaoberal v prípade z Francúzska. Práve na pôde francúzskej Štátnej rady boli štvoricou žalobcov napadnuté rozhodnutia Národnej komisie pre informačné technológie a slobody. Išlo pritom o rozhodnutia Komisie, ktorými odmietla uložiť spoločnosti Google Inc., povinnosť odstrániť z výsledkov vyhľadávaní viacero odkazov, ktoré sa zobrazili, keď boli do prehľadávača spoločnosti Google zadané mená týchto štyroch žalobcov.

Dôvodom, pre ktorý žiadali žalobcovia o odstránenie odkazov z výsledkov vyhľadávania bolo, že tieto odkazy smerovali na internetové stránky, na ktorých sa nachádzali ich citlivé údaje. Išlo napríklad o informácie o tom, že jeden zo žalobcov pôsobí ako manažér scientologickej cirkvi, o vznesení obvinenia proti inému žalobcovi-politikovi a odsúdenie ďalšieho žalobcu za trestné činy sexuálneho násilia spáchaného na maloletých osobách.

Štátna rada sa v tejto veci obrátila na Európsky súdny dvor, ktorý požiadala o výklad ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Hlavnou otázkou bolo, že či sa pravidlá spracovania osobných údajov môžu vzťahovať aj na internetové vyhľadávače typu Google vzhľadom na zodpovednosti, kompetencie a možnosti, ktorými reálne takýto vyhľadávač disponuje. Dokonca Štátna rada otvorila tému či možno Googlu zakázať spracúvať osobné údaje patriace do špecifických kategórií, ako sú napríklad politické názory, náboženské presvedčenia či sexuálny život konkrétnych osôb.

Ktoré údaje sa nesmú spracovávať?

Súdny dvor na začiatku svojho rozhodnutia poznamenal, že pri činnosti vyhľadávačov treba mať na pamäti, že majú potenciál ovplyvniť až zasiahnuť do základných ľudských práv a slobôd, najmä do práva na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov. Práve z tohto dôvodu poskytovateľ tohto vyhľadávača ako osoba, ktorá určuje ciele a prostriedky tejto činnosti, musí v rámci svojich zodpovedností, kompetencií a možností zaručiť, že činnosť vyhľadávača bude spĺňať požiadavky práva Únie.

Pritom až na pár výnimiek, ktoré určuje zákon je zakázané spracovávať osobné údaje, ktoré prezrádzajú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, členstvo v zväzoch či informácie o zdraví a sexuálnom živote. Rovnako informácie týkajúce sa trestných činov či odsúdení v trestnom konaní možno spracúvať len pod kontrolou orgánov verejnej moci. Tento zákaz sa pritom uplatňuje na všetkých prevádzkovateľov, ktorí takéto spracovanie vykonávajú.

Ako dostať citlivé údaje z výsledkov vyhľadávania

V tomto bode Súdny dvor upozornil, že Google nemôže niesť zodpovednosť za to, že na konkrétnej webovej stránke sa takéto informácie nachádzali, nakoľko tam boli uverejnené treťou osobou. Google, však, môže byť zodpovedný za to, že na webové stránky obsahujúce tieto informácie odkazuje a zaraďuje tieto odkazy do výsledkov vyhľadávania.

Uverejňovanie týchto odkazov vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača Google možno zakázať alebo obmedziť, avšak, len na základe žiadosti dotknutej osoby a pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov. Nejde pritom o automatické vyhovenie takejto žiadosti. Okrem práva na ochranu súkromia a osobných údajov existuje totižto aj právo na informácie, a dôvodný záujem verejnosti na takýchto informáciách. Príkladom sú práve prípady politikov, ktorí musia znášať vyššiu mieru zásahu do svojho súkromia.

Prevádzkovateľ vyhľadávača totižto musí na základe všetkých relevantných skutočností daného prípadu a vzhľadom na vážnosť zásahu do základných práv overiť a posúdiť či ponechanie takéhoto odkazu vo výsledkoch vyhľadávania sa javí ako nevyhnutné pre ochranu práva na informácie verejnosti a užívateľov internetu. Dôvodom na nevyhovenie žiadosti dotknutej osoby o odstránenie takýchto odkazov môže byť aj to, že informácie, ktoré zasahujú do jej práva na súkromie zverejnila samotná dotknutá osoba.  Je preto veľká pravdepodobnosť, že Google takejto žiadosti dotknutej osoby vyhovie.

Obzvlášť zaujímavým prípadom je, keď žiadosť o odstránene odkazov podá osoba, ktorá bola obvinená zo spáchania trestného činu alebo dokonca bola za tento trestný čin aj odsúdená. V takom prípade prevádzkovateľ vyhľadávača skúma, v akej etape sa konanie momentálne nachádza a či odkazy, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania odrážajú momentálny stav veci. Ak to tak nie je, je povinný odkazy usporiadať tak, aby užívateľ internetu mohol z usporiadania odkazov skutočný stav konania zistiť.

Toto rozhodnutie Súdneho dvora sa rozhodne zaradí do tých prelomových, nakoľko sa od neho očakáva zvýšený záujem verejnosti o ochranu vlastných osobných údajov.

Zdroj: Curia