Súťaž o najlepšiu esej a úvahu

Slovenská advokátska komora vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej a úvahu na tému: Ochrana oprávnených záujmov klienta pri poskytovaní právnej pomoci vs. verejný záujem.

Redakcia 27. 02. 2020 4 min.

Na súťaži sa môžu zúčastniť advokáti, advokátski koncipienti a študenti práva bez vekového ohraničenia. Každý súťažný príspevok musí mať vlastný názov a jeho rozsah nesmie prekročiť 6 normostrán. Doručené anonymizované príspevky posúdi a víťaza určí Redakčná rada Bulletinu slovenskej advokácie.

Víťaz súťaže bude odmenený finančnou cenou 500 eur a víťazný príspevok bude publikovaný v Bulletine slovenskej advokácie a prednesený na vzdelávacom podujatí Slovenskej advokátskej komory.

Súťažný príspevok je potrebné doručiť do 31. mája 2020 na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom súťaže je vyvolať diskusiu o základných princípoch advokátskeho povolania.  Pravda, čestnosť, záujmy klienta, obetí trestných činov a verejnosti pri poskytovaní právnych služieb.

Výkon advokácie z času na čas čelí ťaživým výzvam a problémom pri poskytovaní právnych služieb. Dochádza k nim po vytvorení neštandardnej spoločenskej atmosféry, v zlomových etapách vývoja právneho štátu a pri turbulenciách v politickom dianí.

Žijeme, aj v advokátskom stave, práve takú dobu.

V takých krízových situáciách je pre advokátky a advokátov osobitne dôležité správne vnímať a používať základné legálne a etické princípy, na ktorých spočívajú právne služby.

Sú to: Oddanosť pravde, čestnosti, záujmom klienta, rešpekt k právam a oprávneným záujmom tých, ktorí sú obeťami trestných činov ako aj legitímnemu interesu širokej verejnosti o skutky, nezriedka vyvolávajúce  všeobecné odsúdenie, túžbu po odplate a po spravodlivých trestoch alebo rozsudkoch.

Advokátky a advokáti však  musia takmer denne, najmä v súdnych konaniach,  riešiť potvorskú záhadu. Uprednostniť pri poskytovaní právnych služieb pravdu, ktorú vyžadujú  procesné poriadky a čestnosť alebo byť lojálni ku klientom, čo osobitne platí v trestných veciach?  Tieto dva princípy, povinnosť k pravde, k čestnosti a lojalita ku klientovi vytvárajú  prirodzené  napätie medzi nimi  sú živnou pôdou pre častú a tvrdú kritiku advokátskeho povolania. 

Lord Brougham už v roku 1820 jasne uviedol (2 TRIAL of  QUEEN CAROLINE 8 (J. Nightingale ed., 1821): Advokát pri vykonávaní svojich povinností nepozná inú osobu na celom svete iba svojho klienta.

Slávny výrok potvrdzuje relatívny význam pravdy pri poskytovaní právnych služieb aj v súčasnosti.

Advokát by mal hovoriť pravdu, avšak nie je povinný ju hľadať alebo napomáhať pri jej hľadaní. Skôr naopak, nezriedka sa pravda, nepríjemná pre klienta  zahaľuje do hmlistého šatu alebo sa jej bráni, aby vyšla najavo. Skrátka, nachádzanie pravdy je zásadná úloha súdneho systému, avšak nie je to vedúci princíp pre výkon advokácie. Zásadným princípom pre advokáta by však mala byť poctivosť (čestnosť) vo vzťahu ku klientovi, oponentom a k systému ako takému.

Advokát by si nemal pomáhať pri poskytovaní právnych služieb inak ako metódami, ktoré sú založené na jeho čestnom prístupe ku osobám a okolnostiam súvisiacim s jeho pôsobením, t.j. využívaním len zákonných prostriedkov právnej obrany, ochrany a obhajoby.  Ku takým metódam by nemalo patriť spoliehanie sa na externé tlaky, pôsobenie médií a poskytovanie informácií verejnosti nad rámec dovolený súdnymi pravidlami a rozhodnutiami súdu. V žiadnom  prípade sem nepatria kompromisy medzi súdnou mocou a výkonom povinností advokáta. A už vonkoncom je potrebné odmietnuť požiadavky klientov, ktoré sú návodom na marenie spravodlivosti v tom najvlastnejšom zmysle slova.

Slovenská advokátska komora sa preto v tomto citlivom období rozhodla vyhlásiť súťaž o najlepšiu kritickú úvahu na témy, nastolené v tomto koncíznom úvode.

Privítame všetky  príspevky, ktoré sa budú venovať fenoménom pravdy, čestnosti, spravodlivosti pri poskytovaní právnych služieb  s osobitným zreteľom na oprávnené záujmy klientov a širokej verejnosti vo veciach vyvolávajúcich zvýšenú pozornosť nielen občianskej pospolitosti, ale aj médií a politickej scény.

V konkrétnostiach určite zaujmú názory na konanie a správanie sa advokátok a advokátov v pojednávacích sieňach súdov, v iných budovách súdneho systému (napríklad, kde sa vykonávajú väzby alebo trest odňatia slobody), pri rozhovoroch a otázkach médií, ich reakcií na hodnotenia právnych služieb  politikmi, odborníkmi, prípadne aj laickou verejnosťou.

Oceníme vlastné skúsenosti autoriek a autorov úvah, ako aj zasadenie týchto poznatkov do zrozumiteľných súvislostí, ktoré budú nielen informovať, ale aj dokumentovať neľahké úlohy poskytovateľov právnych služieb.

Zdroj: Slovenská advokátska komora