Svojpomocná ochrana práva

V súkromnom práve platí zásada nemo iudex in propria cause; nikto nesmie byť sudcom vo vlastnej veci. Ochrana práv je zverená na to povolaným štátnym orgánom, najmä súdom. Zo štátneho monopolu poskytovania ochrany právam existuje niekoľko veľmi limitujúcich výnimiek, jednou z nich je svojpomoc. Bližšie podmienky jej uplatnenia si priblížime v tomto príspevku.

Svojpomocná ochrana práva

Jedným z mimosúdnych prostriedkov ochrany subjektívneho práva je svojpomoc. Jej podstata spočíva v tom, že si nositeľ práva poskytuje ochranu sám vlastnou mocou a silou, t.j. bez účasti štátneho alebo iného orgánu, ktorý je povolaný na to, aby autoritatívne zabezpečoval ochranu ohrozených alebo porušených subjektívnych občianskych práv.

Ide o celkom výnimočný prostriedok ochrany, ktorý nastupuje tam, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, že by právna ochrana poskytovaná na to povolaným štátnym orgánom prišla neskoro a bola by preto neúčinná alebo účinná len sčasti.

V § 6 Občianskeho zákonníka je upravená ako dovolená len obranná svojpomoc, prostredníctvom ktorej je potrebné zachovať doterajší faktický pokojný stav, hoci by tento stav bol neoprávnený. Cieľom svojpomoci nemá byť vytvorenie nového stavu alebo zmena doterajšieho stavu. Z uvedeného je zrejmé, že podľa § 6 Občianskeho zákonníka je vylúčená útočná svojpomoc. Napr. svojpomoc nemožno aplikovať na prípady, ak sa nájomca po skončení nájmu odmietne z nehnuteľnosti vypratať, keďže by nešlo o obrannú, ale o útočnú svojpomoc, svojpomoc smerujúcu k založeniu nového stavu.

 

Podmienky svojpomoci

V moderných právnych úpravách predstavuje svojpomoc výnimočný spôsob ochrany práv, ktorý prichádza do úvahy iba ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Kedy je teda možné „vziať spravodlivosť“ do vlastných rúk?

 1. Musí ísť o neoprávnený zásah;
  Svojpomoc je vylúčená proti oprávnenému zásahu; zásahu, ktorý je v súlade s platným právnym stavom.

 2. Právo bolo bezprostredné ohrozené neoprávneným zásahom;
  Neoprávnený zásah hrozí, ale začal a trvá a hrozí jeho pokračovanie. Vylúčená je svojpomoc pri pokojnom stave, ktorý už dlhšiu dobu trvá, hoci je stav protiprávny. Pod bezprostrednosťou hroziaceho zásahu rozumieme stav, že zásah sa pripravuje, prípadne už nastal, ale jeho účinky sú krátkotrvajúce, a preto ešte odvrátiteľné. O bezprostrednosti neoprávneného zásahu nemožno hovoriť vtedy, keď zásah trvá už dlhší čas. Svojpomocou teda nemožno sledovať obnovenie stavu, ktorý zásahu predchádzal.

  Možnosť uplatniť svojpomoc nie je možné, ak zásah do práva do práva už nastal a vyvolal protiprávny stav. Tento je možné riešiť len súdnymi prostriedkami ochrany, nie svojpomocne.

 3. Primeraný spôsob realizácie svojpomoci;
  Svojpomoc je možné realizovať primeraným spôsobom, t.j. musí byť proporcionalita k intenzite a rozsahu neoprávneného zásahu.

 4. Osobný výkon svojpomoci.
  Svojpomoc musí vykonať ohrozená osoba osobne, prípadne jeho splnomocnenec. Vylúčená je svojpomoc treťou osobou.

Svojpomoc, ktorá nespĺňa zákonné podmienky jej použitia, je svojpomocou nedovolenou, tzv. excesom a zakladá zodpovednosť toho, kto sa excesu dopustil.

Aplikačná prax pripúšťa svojpomocnú ochranu osobnostných práv. V prípade, že je svojpomoc proti zásahu do cti dostatočná a primeraná, môže znižovať potrebu náhrady nemajetkovej ujmy.[1]

Príklady svojpomocnej ochrany práv

Okrem všeobecnej úpravy svojpomoci v § 6 Občianskeho zákonníka obsahuje právna úprava aj špeciálnu úpravu svojpomoci na týchto miestach:

 • Odstraňovanie previsov a podrastov zasahujúcich na susedný pozemok (§ 127 ods. 1 Občiansky zákonník);
 • Výkon retenčného práva (§ 151s a § 672 ods. 2 Občiansky zákonník);
 • Konanie v krajnej núdzi (§ 417 Občiansky zákonník);
 • Konanie v nutnej obrane (§ 418 ods. 2 Občiansky zákonník);
 • Odstraňovanie závad v byte, ktorými je ohrozený výkon nájomného práva (§ 691 Občiansky zákonník).

 

Záver

Hranica medzi uplatnením práva a zneužitím práva môže byť pomerne tenká. Svojpomoc predstavuje výnimočný prostriedok ochrany práv, ktorého použitie predpokladá kumulatívne splnenie zákonných podmienok. Akékoľvek vybočenie z medzí predstavuje porušenie práva alebo nedovolenú svojpomoc so sankčnými následkami napríklad podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Rozsudok NS ČR zo dňa 17.10.2012, sp. zn. 30 Cdo 701/2011.