Takto porušujú spotrebiteľskú reguláciu slovenské e-shopy

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila koncom minulého a začiatkom tohto roka kontrolu internetových obchodov. Zameraná bola najmä na plnenie informačných povinností predajcov vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktoré majú povinnosť splniť ešte pred uzavretím zmluvy, ako aj kontrolu obsahu všeobecných obchodných podmienok (VOP).

Klaudia Ježíková 02. 10. 2020 16 min.

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila koncom minulého a začiatkom tohto roka kontrolu internetových obchodov. Zameraná bola najmä na plnenie informačných povinností predajcov vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktoré majú povinnosť splniť ešte pred uzavretím zmluvy, ako aj kontrolu obsahu všeobecných obchodných podmienok (VOP).

Výsledky kontroly

Kontrola bola realizovaná celkovo u 92 subjektov z toho 8 na základe podnetu od spotrebiteľov. Výsledky priniesli nelichotivé čísla, pochybenia a nedostatky boli zistené až u 86 internetových obchodov čo predstavuje približne 93,5%.

Obsahové náležitosti webovej stránky

Inšpekciou bolo zistených až 258 nedostatkov týkajúcich sa súladu obsahu webovej stránky s právnymi predpismi.

Zistené porušenia:

 • 44 prípadov neinformovania spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu alternatívne, to znamená upretie práva na riešenie sporu mimosúdnou cestou.

 • 40 prípadov neinformovania spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, pričom ak predávajúci spotrebiteľovi neposkytne informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy ani v dodatočnej lehote, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa predlžuje až na 12 mesiacoch a 14 dní odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Nesplnením uvedenej povinnosti zároveň dochádza k obmedzovaniu práva spotrebiteľa na informácie.

 • 38 prípadov neuvedenia názvu a adresy orgánu dozoru, ktoré slúži na účely podania sťažnosti spotrebiteľom.

 • 25 prípadov neuvedenia informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a neuvedenie adresy predávajúceho, kam sa môže spotrebiteľ obrátiť s reklamáciou.

 • 27 prípadov neuvedenia informácie, že náklady týkajúce sa vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 • 30 prípadov neuvedenia platobných a dodacích podmienok.

 • 26 prípadov neinformovania spotrebiteľa o prípadoch straty práva na odstúpenie od zmluvy, čím dochádza k obmedzovaniu práva spotrebiteľa na informácie, ako aj ku klamlivému opomenutiu, nakoľko informácia o nemožnosti odstúpiť od zmluvy môže byť podstatnou informáciou, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

 • 7 prípadov neuvedenia obchodného mena a sídla podnikania.

 • 4 prípady neuvedenia iných kontaktných údajov.

 • 10 prípadov neuvedenia celkovej sumy tovaru vrátane DPH, čím môže dôjsť k podstatnému narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ môže urobiť rozhodnutie, ktoré by pri riadnom poskytnutí predmetných informácií neurobil.

 • 4 prípady neinformovania o vlastnostiach tovaru alebo charaktere služieb.

Kontrola Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky boli odobraté 91 internetovým obchodom z toho v 84 prípadoch boli zistené vážne nedostatky. Porušovanie platných právnych predpisov spočívalo napríklad v poskytovaní nesprávnych alebo neúplných informácií, ukladaní povinností bez právneho dôvodu a ukladaní neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. V rozpore so zákonom je aj často kladená podmienka, kedy je spotrebiteľovi umožnené vrátenie tovaru, len v nepoškodenom obale.

Všetky kontrolované subjekty boli upozornené a záväzným pokynom im bola uložená povinnosť spolu s lehotou na upravenie všeobecných obchodných podmienok v súlade s platnými právnymi predpismi.

Konečné dáta

Najviac pochybení bolo zistených v Banskobystrickom kraji, inšpektori tu identifikovali 58 nedostatkov, čo predstavuje až 22,48% z celkového počtu. Naopak najlepšie obišiel Prešovský kraj, kde bolo identifikovaných len 12 prípadov.

Všeobecné obchodné podmienky jednotlivých webových obchodov boli posudzované právnymi odbormi jednotlivých inšpektorátov. Podľa inšpektorov je alarmujúce, že VOP obsahovali vo veľa prípadoch nie jedno, ale hneď niekoľko pochybení. Z tejto skutočnosti vyplýva, že predávajúci nevenovali dostatočnú pozornosť platným právnym predpisom aj napriek skutočnosti, že danej problematike sa venuje mnoho združení poskytujúcich konzultačnú a právnu pomoc podnikateľom.

Dáta získané počas kontroly teda odhalili, že vlastníci internetových obchodov vo vysokej miere podcenili právnu stránku veci. Všeobecné obchodné podmienky boli často formulované bez ohľadu na platné právne predpisy.

Na základe týchto zistení sa Slovenská obchodná inšpekcia rozhodla v budúcnosti venovať danej problematike zvýšenú pozornosť, keďže používanie internetových obchodov je v dnešnej dobe vysoko preferované a do budúcnosti smerodajné. Kontroly budú teda prebiehať v pravidelných intervaloch s cieľom odstrániť nežiadúce pochybenia a ochrániť nie len spotrebiteľa ale aj predávajúceho.

Nižšie prinášame prehľad konkrétnych chýb nájdených v rámci posudzovaných VOP, aj s konkrétnymi zákonnými ustanoveniami, ktoré sú nimi porušované:

Presné znenia ustanovení VOP a určenie porušených zákonných povinností 

„V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne, alebo telefonicky najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s potrebnou dokumentáciu a v originálnom balení. V prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť XY s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.“

Uvedené podmienky sú neprijateľné, nakoľko vnášajú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka), („Občiansky zákonník“). Predávajúci informuje kupujúceho o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu s poukazom na neplatný právny predpis - zákon č. 108/2000 Z. z., ktorý bol zrušený zákonom č. 102/2014 z. z. Zároveň v tejto podmienke informuje o lehote na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku - 7 pracovných dní, čo je v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci informuje o práve spotrebiteľa vrátiť tovar, ktoré má uplatniť okrem písomného spôsobu aj telefonicky, čo je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Podmienky - V prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť XY s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim, sú v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z, v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Rovnako tak aj z ust. § 457 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak bola zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci si môže prípadnú škodu spôsobenú spotrebiteľom pri vrátení tovaru vymáhať od spotrebiteľa iba prostredníctvom zásad všeobecnej zodpovednosti za škodu upravených v zmysle dikcie ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka cestou všeobecného súdu, pričom predávajúci si nemôže podmieňovať vrátenie finančných prostriedkov spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy vtedy, ak spotrebiteľ splnil všetky zákonom stanovené podmienky pre odstúpenie od zmluvy v zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. Predávajúcemu nič nebráni v tom, aby si zodpovednosť za škodu u spotrebiteľa následne uplatnil. Právo na náhradu škody spôsobenej znížením hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru je osobitným nárokom predávajúceho, podmienkou vzniku ktorého je riadne a dôvodné uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu a oznámenie (predávajúceho) o skutočnej škody (napr. nákladov na vrátenie veci do pôvodného stavu) spotrebiteľovi v lehote danej na uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu.

„Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.“

Podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

„Fotografie používané na internetovom obchode www.xyxy.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.“

Vyobrazenie tovaru, t. j. vzhľad tovaru patrí medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť dostatočne konkrétne a záväzné, nakoľko spotrebiteľ na základe nich sa rozhoduje o kúpe daného výrobku. Poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.“

Uvedená podmienka je v rozpore s ustanovením § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

„Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.“

Podmienkou pre kupujúceho, že musí spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky, ukladá predávajúci spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Druhá časť uvedenej podmienky je neprijateľná, spôsobujúca značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Predávajúc obmedzil právo spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. d) OZ, v zmysle ktorého sa za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve považujú najmä ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu. Záručná doba je 24 mesiacov, počas ktorej má spotrebiteľ právo uplatniť reklamáciu.

„Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom elektronického formulára. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu, a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.“

Vymedzením podmienky, že odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom elektronického formulára ukladá predávajúci spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci, nie len prostredníctvom formulára. Predávajúci navyše neposkytuje na svojom webovom sídle formulár na odstúpenie od zmluvy, čo je komentované v bode 3 inšpekčného záznamu. Podmienkou pre spotrebiteľa - Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar ukladá predávajúci spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu. Podmienka je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

„Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.“

Podmienka je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

„Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.“

Ide o neprijateľne predformulovanú zmluvnú podmienku, ktorou sa predávajúci vopred zbavuje zodpovednosti za nesplnenie informačných povinností vyplývajúcich mu zo zákona. Uvedenou podmienkou sa prenáša dôkazné bremeno oboznámenia spotrebiteľa s informáciami v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z., čo môže spôsobiť značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

„...V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.“

Podmienka nie je úplná a môže ňou dôjsť k poškodeniu spotrebiteľa, keď sa v nej neuvádza, či v prípade ak tovar nie je na sklade a jeho dodacia lehota bude neprimerane dlhšia, bude môcť v prípade nesúhlasí s predĺžením dodacej lehoty, od zmluvy odstúpiť. V zmysle § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

„Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. § 12 ods. 1 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má zákazník nárok odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje písomnou formou, e-mailom alebo faxom. Predávajúci je povinný po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy.“

V podmienke sa uvádza už neplatný právny predpis, ktorý bol zrušený zákonom č. 102/2014 Z. z.. Podmienka je zároveň neprijateľná, nakoľko vnáša nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pretože je v rozpore s § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Takto uvedenou podmienkou môže byť spotrebiteľ uvedený do omylu a je mu ňou upierané právo na odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote. Ďalšia časť podmienky týkajúca sa lehoty na vrátenie zaplatenej sumy spotrebiteľovi je neprijateľná, nakoľko vnáša nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pretože je v rozpore s § 9 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

„Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne alebo Slovenskou poštou ako poistenú zásielku na náklady reklamujúceho.“

Podmienka týkajúca sa povinnosti zaslania reklamovaného tovaru spotrebiteľom predávajúcemu ako poistenú zásielku môže byť kvalifikovaná ako ukladanie povinností spotrebiteľovi bez právneho dôvodu, keďže žiaden právny predpis takúto povinnosť neukladá.

„a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky: » zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na (emailový kontakt na predajcu), alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. » tovar zašle kupujúci b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu, v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.“

Predávajúci informuje spotrebiteľa v podmienke pod písmenom a) o lehote na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (do 7 dní od prevzatia tovaru) v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je kúpa tovaru. Prvou časťou podmienky pod písmenom b) „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu, v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim“ predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, keď vyžaduje doručenie tovaru v originálne zapečatenom obale, pretože spotrebiteľ má právo tovar riadne vyskúšať a odskúšať jeho funkcie rovnako ako v kamennom obchode. V druhej časti podmienky informuje predávajúci kupujúceho, že mu vráti v prípade odstúpenia od zmluvy zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, čo je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Podmienka pod písmenom c) v znení: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu“ ... je rovnako v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (v podmienke uvádzaný § 457 Občianskeho zákonníka pojednáva o tom, že Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal a nie v súvislosti s ponížením kúpnej ceny tovaru). Uvedené podmienky sú neprijateľné nakoľko vnášajú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka,(„Občiansky zákonník“).

„Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.“

Predávajúci informuje o neplatnom právnom predpise, nakoľko zákon č. 634/1992 Zb o ochrane spotrebiteľa bol zrušený zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.