Trestná zodpovednosť právnických osôb

Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb, si Slovenská republika splnila záväzky vyplývajúce z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

JUDr. Alexandra Podivinská 20. 11. 2015 2 min.

V súčasnosti sa na Slovensku uplatňuje princíp nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, podľa ktorého za trestný čin spáchaný právnickou osobou bude zodpovedať jej štatutárny orgán, ale zároveň niektoré tresty umožňuje uložiť aj právnickej osobe. Zaviedla ho novela Trestného zákona č. 244/2010 Z.z., čím sme si splnili požiadavku vyvodiť sankcie voči právnickej osobe a uznať jej trestnú zodpovednosť. Z dostupných štatistík ale vyplýva, že tieto ustanovenia neboli do dnešného dňa využité.

Problematiku trestnej zodpovednsoti právnických osôb upravuje viacero medzinárodných dokumentov, z ktorých vyplýva potreba zavedenia efektívneho mechanizmu sankcionovania právnických osôb, ak dôjde v súvislosti s ich činnosťou k spáchaniu trestného činu. Konkrétne, nám absenciu mechanizmu trestnej zodpovednosti právnických osôb vytkla pracovná skupina Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

Nová právna úprava

Návrh zákona obsahuje v úvodných ustanoveniach vymedzenie jeho predemtu a jeho vzťah k iným právnym predpisom, pôsobnosť zákona, základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v tomto konaní. K základu trestnej zodpovednosti je potrebné doplniť, že v zmysle príslušného ustanovenia sa trestnými činmi, ktoré spácha právnická osoba rozumejú trestné činy upravené v Osobitnej časti Trestného zákona, ktoré predkladateľ taxatívne vymedzuje. Na trestnú zodpovednosť právnickej osoby sa nebudú vzťahovať tým pádom všetky trestné činy. Trestná zodpovednosť právnickej osoby vznikne, keď spácha právnická osoba trestný čin vo svojom záujme, vo svojom mene, v rámci svojej činnosti alebo jej prostredníctvom a to vtedy, ak v jej mene konal:

  • štatutárny orgán, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu,

  • ten kto vykonáva kontrolnú činnosť či dohľad v rámci právnickej osoby,

  • vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie právnickej osoby

  • zamestnanec, či osoba v obdobnom postavení ak konali pri plnení pracovných úloh.

Právnickej osobe sa pričíta spáchanie trestného činu, ktoré sú obsiahnuté v zákone aj vtedy, ak bol spáchaný konaním vyššie konkretizovaných osôb.  Zákon obsahuje aj novelizačné články, keďže je v súvislosti s novou právnou úpravou nutné novelizovať veľké množstvo právnych predpisov. Hovoríme napríklad o novelizácii Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o registri trestov, zákona o konkurze a reštrukturalizácii, zákona o verejnom obstarávaní, živnostenský zákon, zákon o súdnych poplatkoch, Občiansky zákonník, zákon o obchodnom registri a pod.

Znenie nového zákona je dostupné TU.