Je eutanázia na Slovensku (ne)možná?

Súčasný právny stav pojem eutanázia neobsahuje a konanie, ktoré spadá pod tzv. „právo na smrť“ alebo „asistovanú samovraždu“ považuje za trestné. Pod aký trestný čin spadá takéto konanie a v čom je odlišná naša právna úprava v porovnaní s úpravami v iných členských štátoch EÚ?

Redakcia 17. 08. 2017 3 min.
Názory na eutanáziu sú rôzne. Názory na eutanáziu sú rôzne. 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Bolo by vhodné na Slovensku eutanáziu legalizovať? 60% opýtaných Slovákov odpovedalo, že áno

Na túto pomerne kontroverznú tému, prebehol aj prieskum verejnej mienky. Jeho výsledkom bolo, že obyvatelia SR na otázku - „Myslíte si, že by ťažko a nevyliečiteľne chorý človek, ktorý znáša veľké utrpenie, mal mať možnosť ukončiť svoj život za asistencie lekára?" -, odpovedali nasledovne:

  • 60 % opýtaných si myslí, že človek by mal mať takúto možnosť;
  • približne 26 % si myslí pravý opak;
  • 14 % sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.

Aktívna verzus pasívna eutanázia

Eutanáziu možno rozdeliť na aktívnu a pasívnu. Za aktívnu eutanáziu sa považuje cielené skrátenie života fyzickej osoby – umierajúceho – usmrtením, pričom ide o umelý zásah do záverečnej životnej fázy v záujme urýchlenia príchodu smrti. Pasívna eutanázia znamená zrieknutie sa opatrení predlžujúcich život pri smrteľne chorom. Obyčajne to značí nepokračovať v liekovej terapii, zanechať umelú výživu, odpojiť kyslík, transfúziu krvi, nepodať vitálne dôležité lieky...

Aktívna eutanázia je povolená napríklad v:

  • v Belgicku,
  • v Holandsku,
  • v Luxembursku.

Pasívna eutanázia je povolená napríklad v:

  • vo Francúzsku,
  • v Nemecku.

Osobitne treba rozlišovať ,,asistovanú samovraždu“ pri ktorej pacient sám užije látku, ktorá mu privodí smrť, pričom tak urobí pod odborným dohľadom lekára. V takomto prípade je posledný krok, ktorý vedie ku smrti vykonaný priamo pacientom. Asistovaná eutanázia je povolená napríklad vo Švajčiarsku.[1]

Na Slovensku orgány činné v trestnom konaní neskúmajú či ide o eutanáziu, posudzujú ju ako trestný čin

Trestný čin usmrtenia na žiadosť?

Podľa Trestného zákona platného a účinného v súčasnosti polícia neskúma, či išlo o eutanáziu. Pripomenieme, že trestný čin usmrtenia na žiadosť bol upravený v slovenskom Trestnom zákone do roku 1950. Takáto špeciálna právna úprava bola voči páchateľovi zhovievavejšia, pretože trestný čin usmrtenia na žiadosť bol trestaný miernejšie ako „obyčajná“ vražda.

Vražda verzus úkladná vražda

Súčasný Trestný zákon s takouto skutkovou podstatou nedisponuje a preto eutanáziu z pohľadu trestného práva hmotného vyšetrovateľ posudzuje najmä ako vraždu resp. úkladnú vraždu, a to preto, že v SR je život chránený aj vtedy, keď človek nie je schopný ďalšieho života. Viac o trestnosti eutanázie sa dočítate v nasledujúcom článku, ktorý na túto tému prinesieme.

Názor odborníka

Podľa právnika a zároveň súdneho lekára doc. JUDr. MUDr. Petra Kováča, PhD. je formálne ponímanie Trestného zákona niekedy na škodu: „Mne osobne sa na našom trestnom zákone nepáči v niektorých prípadoch prísne formálne poňatie trestných činov. Z hľadiska pohnútky je totiž celkom evidentný rozdiel medzi nájomnou vraždou za peniaze a usmrtením chorého človeka, ktorý sústavne a opakovane žiada pre neznesiteľné utrpenie o „pomoc“. Alebo situáciou, keď týraná žena usmrtí muža, ktorý ju dlhé roky bije a terorizuje.[2]

Poznámky pod čiarou:

1. SaS chce diskutovať o eutanázii. Dostupné na internete: <http://www.tvnoviny.sk/domace/1768264_sas-chce-diskutovat-o-eutanazii> (5.08.2017)

2.   Súdny lekár: Na legalizáciu eutanázie na Slovensku ešte nedozrel čas. Dostupné na internete: <http://www.cas.sk/clanok/200781/sudny-lekar-na-legalizaciu-eutanazie-na-slovensku-este-nedozrel-cas.html> (5.8.2017)