Môžu vám policajti zhabať firemný server, ak potrebujú len kópie účtovníctva?

Orgány činné v trestnom konaní vás vyzvú, aby ste predložili firemné účtovníctvo. Vy ho nepredložíte. Do firmy vám nabehnú policajti z Národnej kriminálnej agentúry a zoberú si rovno celý server.

Kristína  Jurišová 27. 07. 2017 4 min.

Všetko má svoju postupnosť

Náš Trestný poriadok (ďalej len “TP”) vo svojej štvrtej hlave upravuje zaistenie osôb a vecí, kam spadá aj vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov. Samozrejme týmto zaisťovacím spôsobom sa zabezpečuje len vec dôležitá pre trestné konanie, napríklad v prípade účtovníctva je potrebné dokázať dajme tomu pokus skrátenia dane a poistného (§ 276 TZ).

Edičná povinnosť každého z nás

Je potrebné povedať, že “len tak” vám krivdiť príslušníci Národnej kriminálnej agentúry nebudú. Tak ako mnoho iných vecí v živote má aj zaistenie svoju postupnosť, ktorá sa zväčša odvíja od vašej súčinnosti ako povinnej osoby.

Povinnosť vydať vec (§ 89 TP) má každý jeden z nás fyzických osôb, ale aj právnických osôb (samozrejme určitú výnimku napríklad tvoria osoby vyňaté s pôsobnosti OČTK a súdu, resp., osoby chránené imunitou). Bez ohľadu na to, či sme v procesnom postavení svedka, poškodeného, podozrivého, obvineného a pod.

Dokonca sa neprihliada ani či vec dôležitú pre trestné konanie máte vo vlastníctve, nájme…, stačí ak ju máte vo faktickej moci.

V prípravnom konaní vás spravidla policajt môže vyzvať (písomne alebo ústne), aby ste vec predložili (pokiaľ nie je nutné vec zaistiť, napríklad ak treba vec len obhliadnuť) alebo vec vydali (takáto vec sa zaistí a ostane v úschove). Je potrebné dodať, že táto výzva má iba formu opatrenia, takže môže byť kľudne urobená napr. rovno pri osobnej prehliadke, pričom voči tejto výzve nie je prípustná ani sťažnosť. Ak výzve nevyhoviete môže vám byť spravidla uložená poriadková pokuta (okrem podozrivého a obvineného) resp. vám vec bude odňatá (91TP).

Odňatie veci

V prípade ak dobrovoľne účtovníctvo teda vec dôležitú pre trestné konanie nepredložíte resp. nevydáte, vydá v prípravnom konaní prokurátor (za splnenia podmienok aj policajt) príkaz na odňatie veci. No a presne týmto istým spôsobom možno odňať aj počítačove údaje, ktoré osoba odmietla vydať (91 ods.1 TP).

Uchovanie a vydanie počítačových údajov

Základné východiska tohto inštitútu boli prevzaté z Dohovoru rady Európy o počítačovej kriminalite. Ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevyhnutné uchovanie uložených počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov (napríklad o vedení účtovníctva), ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému, môže predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami, osobe, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú také údaje, alebo poskytovateľovi takých služieb, aby

a) také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti,

b) umožnili vyhotovenie a ponechanie si kópie takých údajov,

c) znemožnili prístup k takým údajom,

d) také údaje odstránili z počítačového systému,

e) také údaje vydali na účely trestného konania.

Koľko dní môže byť vaša firma K.O.?

V prípade ak OČTK potrebujú len vyhotovenie kópii údajov, celý proces v dnešnej dobe trvá do troch dní. Určité časové omedzenie je dané v príkaze na uchovanie uložených počítačových údajov (§ 90 osd.1 TP) podľa písm. a) - kedy je potrebné, aby také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti alebo podľa písm. c) - kedy je potrebné, aby znemožnili prístup k takým údajom musí príkaz obsahovať konkretizovaný čas, po ktorý bude uchovávanie údajov vykonávané, tento čas môže najviac trvať 90 dní. Avšak ak je pre trestné konanie potrebné ich opätovné uchovanie, čas sa môže predĺžiť pričom musí byť vydaný nový príkaz.

Je takýmto konaním porušené ústavné právo?

Je treba povedať, že trestné pravo vo všeobecnosti ako ultima ratio, výrazne obmedzuje ústavné práva, preto najmä pri využití zaisťovacích inštitútov v rámci trestného konania je potrebne zo strany orgánov činných v trestnom konaní a aj súdov, aby nezabúdali na zásadu primeranosti a zdržanlivosti a dbali na to, aby do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom zasahovali len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. Ak by tak nekonali a vykonali by zaisťovací úkon, ktorý by bol v rozpore zo zákonom (napr. neodôvodnený) išlo by o porušovanie nie jedného ústavného práva.