Trestný čin športovej korupcie

Zákon o športe svojou novelou z roku 2015 zaviedol viaceré zmeny nielen v športovej, ale aj trestnoprávnej oblasti. Svojim prijatím zaviedol do trestného zákona aj novú skutkovú podstatu trestného činu. Na to či má trestný čin športovej korupcie vôbec nejaký význam a ako sa bude vykonávať v praxi sa pozrieme v tomto článku.

Kristína  Jurišová 21. 07. 2017 5 min.

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o športe”) definuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu „Športovej korupcie“ priamo v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej aj „TZ”), podľa dôvodovej správy najmä za „účelom lepšieho vymedzenia tejto veľmi špecifickej trestnej činnosti”.

Hneď na úvod uvádzame, že pred prijatím tohto zákona na Slovenku samozrejme existovala a dodnes aj existuje v celku komplexná úprava „postihovania” korupčného správania - avšak možno aj nejakou tou kultúrnou “dierou” je takéto správanie na Slovensku považované za “štandardné” a širokou verejnosťou v podstate odjakživa tolerované (viď. prípady v zdravotníctve, školstve a v mnohých iných sférach života).

Dohovor Rady Európy k ovplyvňovaniu športových súťaží

Aj napriek tomu, že na Slovensku je prax (nielen) v posledných rokoch pri riešení prípadov ovplyvňovania výsledkov športových súťaží bohatá, možno sa domnievať, že primárnym dôvodom legislatívnej snahy zaradiť tento trestný čin do TZ je skutočnosť, že to odporúča už Dohovor Rady Európy k ovplyvňovaniu športových súťaží a samozrejme, ako to býva zvykom, skoro každý štát EÚ už obdobnú legislatívnu úpravu prijal.

„Match-fixing“

Po starom

U nás doposiaľ „match-fixing“ (manipulácia výsledkov športových súťaží) spadal pod formu korupčného správania - prijímania úplatku upraveného v  § 329 TZ ods. 1, ktorý znie:

  • „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov“,

  • ako aj ustanovenie podplácania § 333 TZ, ktorého ods. 1 znie: „Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

Bohatšia judikatúra v Českej republike opäť ukázala aj nám, že napríklad taký futbal je považovaný za „vec všeobecného záujmu“. Samozrejme futbal so svojou históriu, zázemím a popularitou má takýto “status”, to však nemusí platiť pre všetky športy. Podľa dôvodovej správy k novej úprave takéto nejasné vnímanie športu ako predmetu všeobecného záujmu by vyšetrovanie predmetnej trestnej činnosti v rámci iného športu zkomplikovalo (ak nie znemožnilo), čo je prakticky správne tvrdenie, avšak pri činnosti orgánov činných v trestnom konaní resp. pri vyšetrovaní prichádza do úvahy mnoho iných vecí/okolností, ktoré vyšetrovanie takisto výrazne skomplikujú... Aj z uvedeného dôvodu sa precizovalo vymedzenie korupcie v oblasti športu.

Po novom

Treba povedať, že Slovensko je v rámci Európy v poprednej línii pokiaľ ide o prísnosť výšky trestných sadzieb a ani v tomto prípade nevybočujeme.

Pri športovej korupcii sú uvedené podstatne vyššie sankcie za spáchanie, či už v priamej alebo nepriamej podobe (narozdiel od “obyčajnej korupcii”).

Čo možno považovať za zaujímavé a vhodné je skutočnosť, že novelou došlo k zjednoteniu výšky sadzieb pri poskytnutí a prijímaní úplatku v súvislosti s ovplyvňovaním výsledku športovej súťaže. Dôvodom takejto úpravy je špecifickosť športového prostredia a najmä nemožnosť merania výšky škody spôsobenej trestnou činnosťou. Táto skutočnosť zdôrazňuje najmä páchanie trestnej činnosti osobami priamo zainteresovanými na športovom dianí - športoví funkcionári, ako aj aspekty organizovanej trestnej činnosti, ktoré sa v praxi často vyskytujú.

Spravidla pri manipulácii so športovou súťažou (zápasom), športovec nie je tou osobou, ktorá protiprávne konanie iniciuje. Najčastejšie je tou osobou, ktorej je ponuka adresovaná. Často osoba, ktorá protiprávne konanie iniciuje, neovplyvní len jeden zápas, ale ovplyvní viacero zápasov.

Autori novej skutkovej podstaty si všimli, že pri doterajšom právnom posúdení podľa ustanovenia § 329 a § 333 TZ vznikal paradox, podľa ktorého tomu, kto ovplyvnenie iniciuje (podplácajúci) hrozil trest odňatia slobody vo výmere na 6 mesiacov až 3 roky -v základnej trestnej sadzbe.  Na druhej strane športovcovi ako prijímateľovi úplatku bolo pri základne trestnej sadzbe možné uložiť trest odňatia slobody na 3 roky až 8 rokov. Navrhované znenie sa preto takýto paradox snažilo vyriešiť tým, že pre obidve strany - podplácajúci a prijímateľ - úplatku zaviedlo rovnakú základnú trestnú sadzbu vo výmere 1 rok až 5 rokov.

Športová korupcia § 336b

„(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže.
(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch postihnutý,
b) závažnejším spôsobom konania alebo
c) vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) ako rozhodca, delegát športového zväzu alebo funkcionár športovej organizácie,
b) v súťaži organizovanej medzinárodnou športovou organizáciou alebo
c) v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 vo veľkom rozsahu."

Záverom…

Uvidíme, ako sa na Slovensku po prijatí nového trestného činu bude respektíve nebude rozmáhať športová korupcia. Môžeme si držať palce, že možno aj takéto opatrenie prinesie do športu viac férového prístupu a spravodlivosti… Veď všetko má raz svoj koniec resp. ako by povedal Karol Polák:

„Aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia.“

  • Súvisiace právne predpisy