Uhryznutie psom – budeme mať nový trestný čin?

Aktuálne sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. V rámci uvedenej novely Trestného zákona sa navrhuje i zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví, ktorá vyvodzuje trestnú zodpovednosť voči majiteľom zvierat, ktorí z nedbanlivosti porušia svoje povinnosti uložené všeobecne záväzným právnym predpisom a následne tak dôjde v dôsledku útoku zvieraťa k ublíženiu na zdraví inej osoby. Ide najmä o prípady uhryznutia človeka psom, kedy zodpovedná osoba útoku nezabráni z nedbanlivosti.

JUDr. Mária Dvončová 03. 06. 2014 3 min.
Útoky zvierat na človeka Útoky zvierat na človeka 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Právny stav v súčasnosti

Trestný zákon v súčasnosti neobsahuje trestný čin, ktorého subjektívna stránka skutkovej podstaty v prípade ublíženia na zdraví následkom útoku zvieraťa by bola stanovená ako “z nedbalivosti.” V praxi je tak napríklad konanie osoby zodpovednej za psa, ktorá zanedbala svoje povinnosti ukladané osobitným zákonom v prípade, že pes uhryzne inú osobu, kvalifikované iba ako priestupok. Ide napríklad o prípady vedenia psa bez vôdzky, kedy pes nepočúvne príkaz pána a napadne inú osobu, ktorá utrpí ujmu na zdraví. Osobitný zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení umožňuje v prípade, že osoba, ktorá vedie psa, nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, uložiť uvedenej osobe pokutu v maximálnej výške 165 EUR.

Novelou Trestného zákona navrhovaná skutková podstata trestného činu sa vkladá za skutkovú podstatu trestného činu v  § 158 ako § 158a, a to v rámci trestných činov proti zdraviu, konkrétne pod trestný čin „Ublíženie na zdraví.“

Ako uvádza dôvodová správa k predmetnej novele: „Návrhom sa reaguje na spoločenskú potrebu vyvodenia trestnej zodpovednosti voči majiteľom zvierat, ktorí z nedbanlivosti porušia svoje povinnosti uložené všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. v prípade psov je to zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.) v dôsledku čoho dôjde k napadnutiu inej osoby s následkom ublíženia na zdraví. Trestná zodpovednosť majiteľov zvierat však nevzniká, ak útoku zvieraťa predchádza jeho napadnutie alebo vyprovokovanie zo strany danej osoby.” 

Navrhovaná novela nedbanlivostné konanie osoby zodpovednej za zviera, kedy súčasne zodpovedná osoba poruší svoje povinnosti uložené všeobecne záväzným právnym predpisom a v dôsledku toho dôjde k napadnutiu inej osoby s následkom ublíženia na zdraví už, kvalifikuje ako trestný čin ublíženia na zdraví. Počíta i s prípadom, kedy je zviera k útoku vyprokované alebo sa bráni napadnutiu zo strany poškodenej osoby. V danom prípade trestná zodpovednosť majiteľa zvieraťa nevznikne.

Pre doplnenie uvediem, že v prípade úmyslu osoby zodpovednej za zviera spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inej osoby, prípadne ublížiť jej na zdraví je trestná zodpovednosť voči osoby zodpovednej za zviera vyvodzovaná na základe ustanovení § 155 a nasl. Trestného zákona.

Osoby, ktoré utrpeli ujmu na zdraví v dôsledku nedbanlivostného konania majiteľov zvierat, tak majú perspektívu do budúcna, že takéto konanie nezodpovedných osôb nebude predstavovať iba finančný postih voči týmto osobám, ale vec bude konečne riešená i v trestnoprávnej rovine.