Ukladanie cookies si vyžaduje aktívny súhlas používateľa internetu

Nemecký zväz spotrebiteľských organizácií začal konanie na nemeckých súdoch proti používaniu vopred označeného začiarkavacieho políčka nemeckou spoločnosťou Planet49 v rámci online výherných hier, ktorým používatelia internetu, ktorí sa na nich chcú zúčastniť, vyjadria svoj súhlas s ukladaním cookies. Účelom cookies je zhromažďovanie informácií na reklamné účely týkajúce sa výrobkov partnerov spoločnosti Planet49.

Redakcia 01. 10. 2019 2 min.

Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) požiadal Súdny dvor o výklad práva Únie v oblasti ochrany súkromia v rámci elektronickej komunikácie.

Súdny dvor svojím rozsudkom z dnešného dňa rozhodol, že súhlas, ktorý používateľ internetovej stránky musí dať na ukladanie informácií v jeho zariadení alebo pristupovanie k informáciám, ktoré sú tam už uložené, nie je účinne daný prostredníctvom vopred označeného začiarkavacieho políčka, ktorého označenie musí používateľ zrušiť, aby tak odmietol dať svoj súhlas.

Na tomto výsledku nič nemení to, či informácie uložené v zariadení používateľa alebo informácie, do ktorých sa v takom zariadení nahliada, predstavujú alebo nepredstavujú osobné údaje. Cieľom práva Únie je totiž chrániť používateľov pred akýmkoľvek zásahom do ich súkromia, a to najmä nebezpečenstvom, že skryté identifikátory alebo iné podobné zariadenia preniknú do ich zariadení bez ich vedomia.

Súdny dvor zdôraznil, že súhlas musí byť konkrétny v tom zmysle, že skutočnosť, že používateľ klikne na tlačidlo s cieľom zúčastniť sa na výhernej hre, nestačí na vyvodenie záveru, že účinne dal svoj súhlas s ukladaním cookies

Okrem toho, podľa Súdneho dvora informácie, ktoré musí poskytovateľ služieb oznámiť používateľovi internetovej stránky, zahŕňajú dĺžku funkčnosti cookies, ako aj to, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k týmto cookies.

Zdroj: CURIA