Úloha stavebného dozoru (Engineer) v zmluve o dielo podľa FIDIC

Tento článok predstavuje pokračovanie problematiky zmluvy o dielo v medzinárodnom prostredí. Asi najznámejšie štandardizované vzory, ktoré zastrešujú zmluvy o dielo sú vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) a práve nim je venovaná pozornosť aj v tomto článku.

Ladislav Záhumenský 13. 02. 2013 4 min.
FIDIC FIDIC PrávneNoviny.sk

Zmluvy o dielo podľa štandardných zmluvných podmienok FIDIC predpokladajú účasť tretej strany odlišnej od objednávateľa a zhotoviteľa. Právomoci tejto tretej osoby sú riešené v článku 3 zmluvných podmienok konkrétnej zmluvy a samotené označenie tejto tretej strany závisí na „farbe knihy“: červená, žltá a modrozelená kniha používajú označenie, ktoré sa zvykne prekladať ako „stavebný dozor“ (Engineer), zlatá kniha používa označenie „objednávateľov zástupca“ (Employer’s Representative), a strieborná kniha používa koncept „Employer’s Administration“. Rozdielne označenie v zlatej knihe vyplýva z toho, že ide o všeobecné označenie pre tretiu stranu, ktorá je ustanovená na celé obdobie trvania zmluvy, teda tak na stavebnú fázu ako aj na prevádzkovú fázu. Zatiaľčo v stavebnej fáze sa bude jednať o stavebný dozor totožný s tým, ako ho používa červená a žltá kniha, na prevádzkovú fázu je potrebné iná forma zastúpenia a objednávateľ zvykne ustanoviť ako svojho zástupcu osobu (nie je ale vylúčené, aby objednávateľovým zástupcom bola od začiatku jedna a tá istá osoba).

Z praktického hľadiska, objednávateľ konkrétnu osoba ustanovenú ako stavebný dozor notifikuje zhotoviteľovi v liste o potvrdení zakázky (Letter of Acceptance), nezriedka totiž táto osoba spolupracuje s objednávateľom už dlhšiu dobu pred zadaním diela zhotoviteľovi (výberové konanie, atď.). Rovnako treba podotknúť, že stavebný dozor je v priamom zmluvnom vzťahu iba s objednávateľom, ktorým je zároveň aj platený.

Stavebný dozor v zmluve podľa FIDIC zastáva dvojakú úlohu: na jednej strane pôsobí ako zástupca objednávateľa, na druhej mu zmluvné strany priznávajú isté nezávislé/nestranné rozhodovacie/overovacie právomoci.

Základnými obmedzeniami právomocí stavebného dozoru je článok 3.1 zmluvných podmienok. Stavebný dozor podľa neho vykonáva tie úlohy, ktoré mu zveruje zmluva. Explicitne je vylúčená právomoc dodatkovať zmluvu samotnú (treba však odlišovať od jeho právomoci iniciovať viacpráce alebo konať podľa článku 3.5), alebo oslobodiť ktorúkoľvek zmluvnú stranu od plnenia jej zmluvných povinností. Niektorí objednávatelia zvyknú ešte dodatočne limitovať právomoci stavebného dozoru, najmä podmienením účinnosti niektorých jeho právomocí písomným súhlasom objednávateľa (najmä pri potvrdzovaní zhotovenia diela, odstránenia vád, resp. splnenia zmluvy alebo pri zadávaní stavebných zmien).

Oblasti oprávnení a funkcií stavebného dozoru podľa FIDIC možno stručne sumarizovať nasledovne:

 1. začatie stavebných prác (podľa článku 8.1 dáva stavebný dozor zhotoviteľovi pokyn na začatie prác),
 2. odsúhlasenie a sledovanie postupu stavebných prác (podľa článku 8.3 je zhotoviteľ povinný oznámiť program prác stavebnému dozoru, ktorý má 21 dní na to, aby odmietol daný program pre nesúlad so zmluvou, zhotoviteľ mu tiež predkladá správu o postupe prác a v prípade potreby program aktualizuje),
 3. inšpekcia stavebných prác, materiálovdiela samotného (článok 7.3),
 4. účasť na obhliadke a testovaní zhotoveného dielaprávo odmietnuť tie časti diela, ktoré nie sú v súlade so zmluvou (článok 7.5),
 5. inicializácia viacpráce (Variations, článok 13),
 6. vydávanie rôznych inštrukcií zhotoviteľovi (články 1.5, 3.1, 13.1),
 7. overovanie nároku na výplatenie ceny, stavebný dozor vydáva tzv. Payment Certificates, na základe ktorých objednávateľ uhrádza zhotoviteľovi zmluvnú cenu (článok 14),
 8. vydávanie potvrdení o zhotovení diela (Taking-Over Certificate, v prípade zlatej knihy ide o tzv. Commissioning Certificate), o finálnom prevzatí diela po odstránení vád, resp. o úplnom splnení zmluvy v prípade zlatej knihy (Performance Certificate),
 9. podľa článku 3.5 je stavebný dozor oprávnený robiť spravodlivé určenia (fair determination) v súlade so zmluvou v tých otázkách, kedy to zmluvné podmienky určujú, a to s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti. Tým nie je síce oprávnený robiť svojvoľné rozhodnutia, je však postavený do pozície objektívneho rozhodcu v určitých zmluvných otázkach (napr. určuje nové ceny alebo oceňuje viacpráce, určuje zhotoviteľovi zodpovedajúce predĺženie času na zhotovenie, atď.),
 10. uplatnenie osobitnej červenej knihy v prípade, že zmluvná cena nebola dohodnutá fixne (lump sum), stavebný dozor vykonáva finálny remeasurement, na základe ktorého je vypočítaná aj konečná suma za dielo,
 11. uplatnenie žltej knihe ak stavebný dozor posudzuje súlad návrhu/projektu (design) vypracovaného zhotoviteľom s požiadavkami zhotoviteľa (Employer’s Requirements), príp. samotný projekt odsuhlasuje (podľa toho, ako si to vyžadujú požiadavky zhotoviteľa).