Úmrtie blízkej osoby

Strata blízkej osoby je náročná a najmä ťažká situácia pre každého, komu sa to stalo. Je to všetko, len nie príjemná záležitosť, avšak aj toto patrí k životu. Takáto ťažká situácia so sebou prináša aj určité procesy, ktorými sú nahlasovanie úmrtia, vybavovanie pohrebu, oznámenie úmrtia na príslušné orgány a iné. V tomto článku sa dočítate všetky potrebné informácie, ako postupovať pri tejto ťažkej životnej situácií, aby Vám nič neuniklo.

Slovensko.Digital 19. 02. 2020 4 min.

V prvom kroku pri tejto smutnej udalosti je samotné oznámenie úmrtia. Toto je obsiahnuté v zákone o zdravotnej starostlivosti. Oznámenie úmrtia môže byť ohlásené mimo zdravotníckeho prostredia - najčastejšie doma, alebo v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Pri oznámení smrti v priestoroch mimo zdravotníckeho prostredia sa ohlasuje nasledovne: na tiesňovú linku 112 alebo 155 a na útvar policajného zboru.

V situácií, kedy nastane smrť v zdravotníckom zariadení, nahlasuje smrť poskytovateľ daného zariadenia. Táto konkrétna osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť osobám blízkym zosnulého, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - ÚDZS. V ojedinelých prípadoch to musí byť oznámené aj policajnému zboru - v situácií, kedy prebiehala rekonvalescencia zosnulej osoby zavinená inou osobou, napr. vážne ublíženie na zdraví.

Ako pri jednej aj druhej situácií je potrebné potvrdiť smrť obhliadajucim lekárom.  

Ako ďalšie, je potrebné nahlásiť smrť zosnulého na matrike, v oblasti kde úmrtie nastalo. Pre tento úkon je potrebné mať so sebou nasledovné dokumenty: 3 x list o prehliadke mŕtveho (vyhotovuje sám obhliadajúci lekár), občiansky preukaz zosnulého a aj osoby, ktorá úmrtie oznamuje. Súčinne keď máte v rukách list o prehliadke mŕtvej osoby, môžete začať vybavovať pohreb. 

Pre zjednodušenie tejto, už aj tak náročnej situácie, Vám vie pomôcť aj pohrebná služba. Vie vo Vašom mene vybaviť niektoré administratívne služby. Jediné čo je potrebné, je predložiť listy o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zosnulej osoby. 

Posledná rozlúčka s pozostalým sa väčšinou koná počas pracovného týždňa a pracovných hodín. V tejto situácií vydáva matričný úrad potvrdenie o vybavení pohrebu. Z platného zákonníka práce majú pozostalí nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Pre vybavenie cirkevného pohrebu je potrebné nahlásiť tento úkon na cirkevnej matrike. Spolu s tým treba predložiť aj list o prehliadke mŕtveho spolu s pečiatkou matričného úradu.

Ďalším krokom je nahlásenie udalosti sociálnej poisťovni. Matrika nahlasuje úmrtia raz za mesiac. V niektorých prípadoch, kvôli vyplateniu sociálnych dávok, je potrebné, aby ste Vy sami nahlásili na sociálnej poisťovni úmrtie zosnulého. 

Konkrétne prípady sú nasledovné: 

 • ak zosnulá osoba poberala dôchodok
 • ak zosnulá osoba bola samostatne zárobkovo činná (SZČO) a zároveň dobrovolne poistená
 • ak zosnulá osoba poberala sociálne alebo nemocenské dávky 
 • ak zosnulá osoba bola zapoistená v druhom pilieri

Okrem matriky a sociálnej poisťovne je potrebné oznámiť túto smutnú udalosť aj príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak mal zosnulý vo svojom vlastníctve zapožičané zdravotné pomôcky od poisťovne, je potrebné, aby boli vrátené konkrétnej zdravotnej poisťovni. 

Okrem oznamovania úmrtia blízkej osoby je potrebné odovzdať nasledovné doklady: 

 • občiansky preukaz - akémukoľvek okresnému riaditeľstvu policajného zboru, alebo matrike na obecnom úrade
 • vodičský preukaz - akémukoľvek útvaru policajného zboru, čo najskôr 
 • cestovný pas - bezodkladne odovzdať úradu, ktorý ho vydal. Stráca platnosť v deň úmrtia danej osoby
 • zbrojný preukaz - do 7 dní od úmrtia zosnulého príslušnému orgánu, ktorý doklad vydal. Pre zbraň vyšle polícia hliadku, ktorá ju bezpečne prevezie, keďže cudzia osoba, ktorej zbraň nepatrí, nemá oprávnenie ju prenášať. Zbraň, ktorá je uložená na polícii, bude súčasťou dedičského konania. 

Okrem vybavovania všetkých úradných vecí máte právo aj na finančný príspevok. Je ich hneď niekoľko:

 • príspevok na pohreb 
 • vdovský dôchodok 
 • vdovecký dôchodok 
 • sirotský dôchodok

Dôležitou časťou sú aj dávky zo sociálneho poistenia, v prípade, kedy došlo k úmrtiu následkom úrazu pri práci. Existujú tri typy dávok:

Po vyriešení všetkých úradných náležitostí je taktiež potrebné vyriešiť pozostalosti - dedičské konanie. Tu je potrebné upozorniť, že dediči si notára nemôžu vybrať, je im automaticky pridelený. 

Okrem týchto povinných krokov, ktoré je potrebné vyriešiť v takejto ťažkej životnej situácií, je potrebné zaobstarať ešte niekoľko povinností. V rámci možností je potrebné skúsiť zistiť, aké ostatné záväzky mala zosnulá osoba. Najčastejšie sa to týka bývania, finančných inšitúcií (pôžičky, úvery..). Pre vybavenie týchto záležitostí Vám postačí úmrtný list. Pri takejto ťažkej životnej situácií človek nemyslí na všetko. V poslednom rade nezabudnite oznámiť skutočnosť o úmrtí aj: správcovskej spoločnosti kde daná osoba bývala, dodávateľovi energií a služieb. V dnešnej modernej dobe internetu, ak je to možné, postarať sa aj o sociálne účty zosnulého. 

Viac a podrobnejšie sa o tejto životnej situácií dočítate v tomto návode.

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital