Ústavný súd a jeho rozhodovacia činnosť za rok 2013

Ústavný sud SR zverejnil informácie o tom, v koľkých sťažnostiach fyzických a právnických osôb rozhodoval a následne nálezom potvrdil porušenie práva sťažovateľa v roku 2013. Vysoký počet nálezov v uplynulom roku 2013 potvrdzuje, že prieťahy v súdnom konaní stále patria ku kľúčovým problémom slovenského súdnictva. Ako to teda v konečnom sumáre vyzerá?

Redakcia 11. 02. 2014 4 min.
Súdne prieťahy Súdne prieťahy www.concourt.sk

O koľkých sťažnostiach Ústavný súd SR rozhodoval?

Na základe tlačovej informácii č. 7/2014 Ústavný súd Slovenskej republiky informoval, že v roku 2013 rozhodol o 17 933 sťažnostiach fyzických a právnických osôb. Najrozsiahlejšiu agendu v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky („ÚS SR“) predstavuje konanie o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb najmä vo vzťahu k všeobecným súdom podľa čl. 127 Ústavy SR: „Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.“

Čo sťažovatelia namietali?

Z celkového počtu (17 933) bolo 701 sťažností, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie:

 • čl. 48 ods. 2 Ústavy SR: „Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.“
 • čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie veci v primeranej lehote): „Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom spoločnosti.“

Zo 701 rozhodnutých sťažností, kde sťažovatelia namietali porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru, Ústavný súd SR vyslovil porušenie v 212 nálezoch, čo je o 11 nálezov viac ako v roku 2012.

Z týchto 212 nálezov rozhodnutých v roku 2013 sa:

 • 1 nález týkal výkonu rozhodnutia,
 • 1 nález týkal správnej veci,
 • 9 nálezov týkalo exekučných vecí,
 • 14 nálezov týkalo trestných vecí,
 • 22 nálezov týkalo obchodných vecí,
 • 165 nálezov týkalo civilných vecí,

Na ktorom súde bol najvyšší počet nálezov?

Ústavný súd SR zverejnil aj informáciu o tom, na ktorých troch súdoch bol najvyšší počet nálezov v roku 2013 s porovnaním roku 2012. Najvyšší počet nálezov na jednotlivých súdoch bol následovný:

 • 23 nálezov Okresný súd Bratislava I (27 nálezov v roku 2012),
 • 22 nálezov Okresný súd Piešťany (9 nálezov v roku 2012),
 • 16 nálezov Okresný súd Bratislava II (16 nálezov v roku 2012).

Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR

„Počet nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne stúpol z 201 nálezov v roku 2012 na 212 nálezov v roku 2013. Kým na Okresných súdoch Bratislava I a II je stav takmer identický, v našich štatistikách sa v porovnaní s rokom 2012 na nelichotivé druhé miesto sa dostal Okresný súd Piešťany - z 9 nálezov v roku 2012 na 22 nálezov v roku 2013. Polepšil si Okresný súd Žilina, ktorý mal v roku 2012 až 25 nálezov, v roku 2013 už len 15. Aj vysoký počet nálezov v uplynulom roku potvrdzuje, že prieťahy v súdnom konaní stále patria ku kľúčovým, ak nie najväčším problémom slovenskej justície a ich riešenie sa bezprostredne dotýka širokej verejnosti. Preto budem naďalej klásť veľký dôraz na realizáciu projektu Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý som iniciovala ešte v roku 2009, prostredníctvom ktorého monitorujeme postup okresných, krajských a Špecializovaného trestného súdu a vytvárame tak pozitívny tlak na zrýchlenie postupu pri výkone našich rozhodnutí,“ uviedla predsedníčka ústavného súdu SR Ivetta Macejková. [1]

Poznámky pod čiarou:

[1] Tlačová informácia č. 7/2014, dostupná na internete: http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tl_info_7_14_rok_staznosti_na+prietahy_2.pdf [online].[7.2.2014].