Ústavný súd koriguje vyjadrenia poslanca Kresáka v TASR

Ústavný súd SR upresňuje výklad svojho nálezu o zmrazení platov niektorých ústavných činiteľov.

Ústavný súd koriguje vyjadrenia poslanca Kresáka v TASR

K vyjadreniu poslanca P. Kresáka poskytnutému Tlačovej agentúre Slovenskej republiky k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zmrazovania platov verejných činiteľov v roku 2017 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zverejnila 27. apríla 2018 na svojej webovej stránke článok informujúci o náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) sp. zn. PL. ÚS 8/2017 z 25. apríla 2018, ktorý sa týka tzv. zmrazenia platov ústavných činiteľov v roku 2017.

V článku uvedenom pod titulkom „P. Kresák: ÚSSR rozhodol pri zmrazení platov o neplatných ustanoveniach“ je uvedené aj tvrdenie: „Ústavný súd SR rozhodol v prípade platov ústavných činiteľov o už neplatných ustanoveniach. Napadnuté časti zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov boli totiž upravené a zmeny sú účinné od januára tohto roka.“

Uvedené tvrdenie nepovažujeme za presné. Keďže verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie, Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za potrebné zdôrazniť, že ustanovenia zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, zákona o verejnom ochrancovi práv, zákona o ochrane utajovaných skutočností, zákona o štátnej službe a zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých nesúlad sÚstavou Slovenskej republiky ústavný súd vyslovil, majú obmedzenú časovú pôsobnosť na obdobie roka 2017, neboli však novelizované, t. j. zmenené či zrušené.

Novelou zákona oplatových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky účinnou od januára 2018, ktorá sa v citovanom vyjadrení spomína, nedošlo k úprave častí právnych predpisov napadnutých v konaní pred ústavným súdom v predmetnej veci, ale k zavedeniu novej právnej regulácie zmrazenia platov niektorých ústavných činiteľov, opäť s obmedzenou časovou pôsobnosťou, tentokrát na obdobie roka 2018. Nové prechodné ustanovenia upravujúce zmrazenie platov ústavných činiteľov na rok 2018 doplnené zmienenou novelou účinnou od januára 2018 generálny prokurátor Slovenskej republiky vo svojom návrhu na začatie konania pred ústavným súdom vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa zmrazenia platov ústavných činiteľov v roku 2017 nenapadol.

Ustanovenia upravujúce zmrazenie platov ústavných činiteľov na rok 2018 preto neboli predmetom konania a preskúmavania zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky v danej veci.

Zdroj: ÚS SR