Ústavný súd poskytol Ministerstvu školstva licenciu na použitie diela

Udelenie licencie v prospech Ministerstva školstva nie je bežným javom. Na aké dielo sa táto licencia má vzťahovať?

Redakcia 14. 05. 2018 2 min.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky uzavrela s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmluvu o udelení sublicencie na použitie diela s názvom „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ a „Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie“. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť 27. apríla 2018.

Obe publikácie – „Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ a„Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej únie“ vytvoril odborný tím pod vedením predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej a verejnosti boli predstavené na Dňoch otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „DOD“). „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ bola pokrstená 29. septembra 2016 na prvom ročníku DOD a „Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie“ bola pokrstená 29. septembra 2017 na druhom ročníku DOD.

Publikácie budú v zmysle zmluvy použité na výchovno-vzdelávacie účely pre potreby škôl a školských zariadení patriacich do sústavy škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ústavný súd Slovenskej republiky od 4. septembra 2017 pravidelne zverejňuje jednotlivé články „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ – prvej ajedinej publikácie svojho druhu – na svojej facebookovej stránke. Počas tretieho ročníka DOD 27. septembra 2018 (štvrtok) predstaví predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková verejnosti aj jej doplnené vydanie – rozšírené o nové ustanovenia, na ktorom sa aktuálne pracuje.

Zdroj: ÚS SR