Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky posudzovalo podania JUDr. Štefana Harabina týkajúce sa volieb prezidenta

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí pléna 12. júna 2019 (včera) rokoval o návrhoch na začatie konania a súvisiacich procesných návrhoch JUDr. Štefana Harabina (ďalej len „navrhovateľ“) týkajúcich sa prezidentských volieb.

Redakcia 13. 06. 2019 1 min.
Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky posudzovalo podania JUDr. Štefana Harabina týkajúce sa volieb prezidenta Zdroj obrázka: Ústavný súd SR

Sudcovia spravodajcovia v týchto veciach vykonávali potrebné procesné úkony smerujúce k ich prerokovaniu a rozhodnutiu.
 
Z dôvodu navrhovateľom vznesenej námietky zaujatosti proti jednému z členov pléna ústavného súdu však neúplné plénum (v 6-člennom zložení) nemohlo rozhodnúť o námietkach zaujatosti a ani o ďalších návrhoch v daných veciach vrátane procesných návrhov.
 
Pri posudzovaní vzniknutej situácie plénum prihliadalo na požiadavku spravodlivej rovnováhy medzi právom navrhovateľa na prístup k nestrannému ústavnému súdu a požiadavku na zabezpečenie účinnej ústavnej ochrany v predmetných veciach.
 
Po zvážení všetkých okolností dospelo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky k záveru, že v danom štádiu je potrebné uprednostniť právo navrhovateľa na prístup k nestrannému súdu a po doplnení pléna najskôr rozhodnúť o vznesených námietkach zaujatosti, keďže vzhľadom na okolnosti prípadu bude možné poskytnúť účinnú ochranu v daných veciach až po doplnení pléna ústavného súdu.

Zdroj: Ústavný súd SR