Ústavný súd uverejnil najväčších previnilcov v prieťahoch

Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.

Redakcia 31. 05. 2018 11 min.

Ponúkame vám vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ so zameraním na konania, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote za obdobie rokov 2009 – 2017 Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková vrámci projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (ďalej len „Projekt“) od roku 2009 do roku 2017 systematicky sleduje výkon nálezov ústavného súdu vo vzťahu k porušeniu práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov1 a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote2 – Rešerš A.

Tabuľka č. 1 Prehľad monitorovania výkonu nálezov za sledované obdobie 2009 – 2017 vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných súdov.

rok
celkový počet nálezov
skončené veci rok 2012
skončené veci rok 2013
skončené veci rok 2014
skončené veci rok 2015
skončené veci rok 2016
skončené veci rok 2017
spolu skončené veci k 31.12.2017
neskončené veci k 31.12.2017
2009
252
179
21
15
11
6
4
236
16
2010
219
121
23
30
5
10
5
194
25
2011
209
84
40
16
20
12
6
178
31
2012
194
17
60
34
26
12
11
160
34
2013
213
-
49
56
10
28
17
160
53
2014
235
-
-
71
33
36
16
156
79
2015
231
-
-
-
82
40
29
151
80
2016
246
-
-
-
-
59
50
109
137
2017
315
-
-
-
-
-
85
85
230
celkovo
2114
401
193
222
187
203
223
1429
685

Zdroj: ÚS SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v súvislosti s výsledkami monitorovania výkonu nálezov, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote, poukazuje na výrazný nárast počtu konaní v sledovanom období (rok 2009 – 252 nálezov, rok 2017 – 315 1 čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)

čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov) 2 čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote) nálezov, teda o 63 nálezov viac ako v roku 2009), v ktorých konštatoval zbytočné prieťahy v konaniach všeobecných súdov (tab. č. 1). I. Ústavný súd v rámci projektu venuje zvýšenú pozornosť prípadom tzv. extrémnych prieťahov. Ide o kategóriu konaní, ktoré sa pred všeobecnými súdmi začali do roku 2000 (vrátane) a k 31. decembru 2017 neboli právoplatne skončené. Ústavný súd v prípade konaní s tzv. extrémnymi prieťahmi konštatuje, že počet nálezov vo vzťahu k tejto kategórií konaní, ktorých výkon bude naďalej monitorovať, oproti stavu z minulého roka (106 nálezov) stúpol na 114 nálezov. Zo 114 nálezov v 13 prípadoch pritom ide okonania trvajúce 25 rokov aviac, z toho v jednom prípade až 32 rokov (porov. tab. č. 2).

Tabuľka č. 2 Prehľad vybraných neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované extrémne prieťahy v trvaní viac ako 25 rokov, za sledované obdobie 2009 – 2017

p. č.
odporca
sp. zn. odporcu
sp. zn. ústavného súdu
sudca, ktorému je vec pridelená
rok začatia konania pred všeobecnými súdmi

zistenie Právnych Novín o sudcoch zúčastnených na prejednávaní veci

1.
Okresný súd Bratislava I
15 C 96/92
I. ÚS 158/2011
JUDr. Belanová
1992/25 rokov
 • 1992 - 2017 JUDr. Belavá, 
 •  júl 2017 - JUDr. Belanová
2.
Okresný súd Bratislava I
8 C 99/92
III. ÚS 202/2013
JUDr. Bajánková
1992/25 rokov

 

3.
Okresný súd Bratislava I
8 C 4/00
III. ÚS 58/2014
JUDr. Doláková
1992/25 rokov

 

4.
Okresný súd Bratislava III
Er 2863/98
II. ÚS 366/09
JUDr. Weisová
1988/29 rokov

vec bola a je pridelená počas celého obdobia sudkyni JUDr. Nadežde Weisovej

5.
Okresný súd Bratislava IV
4 C 204/92
II. ÚS 475/2011
JUDr. Rigáňová
1992/25 rokov
 • 1992 – 1995 JUDr. Izakovičová,
 •  1995 – 1998 JUDr. Kašajová,
 •  1998 – 2004 JUDr. Mamráková,
 •  2004 – doteraz JUDr. Rigáňová
6.
Okresný súd Dunajská Streda
4 C 163/91
II. ÚS 384/2011
JUDr. Képessyová
1991/26 rokov

zákonnou sudkyňou bola od začatia konania JUDr. Mária Képessyová

7.
Okresný súd Košice II
19 C 1375/99
IV. ÚS 394/2011
JUDr. Kováčová
1991/26 rokov

 

8.
Okresný súd Košice-okolie
1 D 994/90
IV. ÚS 270/2011
JUDr. Nemcová
1985/32 rokov

 

9.
Okresný súd Žilina
D 1356/95
II. ÚS 3/09
JUDr. Tučková
1992/25 rokov

 

10.
Okresný súd Žilina
13 C 486/92
III. ÚS 319/2011
JUDr. Svediaková
1992/25 rokov

 

11.
Okresný súd Žilina
13 C 486/92
IV. ÚS 432/2012
JUDr. Svediaková
1992/25 rokov

 

12.
Okresný súd Žilina
13 C 486/92
I. ÚS 386/2015
JUDr. Svediaková
1992/25 rokov

 

13.
Okresný súd Žilina
13 C 486/92
III. ÚS 690/2014
JUDr. Svediaková
1992/25 rokov

 

Zdroj: ÚS SR, Právne Noviny- na základe žiadosti o informácie

 
II. Ústavný súd v rámci „Projektu“ venuje špeciálnu pozornosť aj prípadom tzv. opakovaných prieťahov. Opakované prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi, v ktorých ústavný súd opakovane v tom istom konaní nálezom konštatoval porušenie uvedených článkov Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru oochrane ľudských práv azákladných slobôd. Ústavný súd v prípade konaní s tzv. opakovanými prieťahmi konštatuje, že celkový počet nálezov v tejto kategórii konaní, ktorých výkon bude naďalej monitorovať, sa oproti stavu z minulého roka nezmenil – 47 nálezov. Zo 47 nálezov v 4 prípadoch pritom ústavný súd vyslovil porušenie označených práv vo vzťahu k tomu istému konaniu trikrát a v jednom prípade dokonca štyrikrát (porov. tab. č. 3).
 
Tabuľka č. 3 Prehľad vybraných neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované opakované prieťahy – 3 a viac nálezov ústavného súdu za sledované obdobie 2009 – 2017
p. č.
odporca
sp. zn. odporcu
sudca, ktorému je vec pridelená*
sp. zn. ústavného súdu
predchádzajúca sp. zn. ústavného súdu
rok začatia konania pred všeobecnými súdmi ‒ dĺžka konania
1.
Okresný súd Košice - okolie
8 C 1/03
JUDr. Mlejová
I. ÚS 570/2016
IV.ÚS 226/2013 IV.ÚS 172/2010
2003/14 rokov
2.
Okresný súd Košice I
10 C 950/99
JUDr. Vekrbauerová
III. ÚS 712/2016
III. ÚS 220/09 III. ÚS 214/06
1999/18 rokov
3.
Okresný súd Košice II
29 C 34/97
JUDr. Mičková
II. ÚS 335/2011
II. ÚS 8/05 IV. ÚS 37/05 IV. ÚS 300/04
1997/20 rokov
4.
Okresný súd Prešov
17 C 7/2013 (8 C 92/1996)
JUDr. Farkášová
I. ÚS 324/2017
IV.ÚS 289/2014 I. ÚS 74/04
1996/21 rokov
5.
Okresný súd Trenčín
18 D 6174/93
JUDr. Knociková
II. ÚS 324/2013
I. ÚS 403/2011 I. ÚS 321/2010
1993/24 rokov

Zdroj: ÚS SR (* Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí.)

V súvislosti s monitorovaním neskončených konaní s extrémnymi prieťahmi – 114 a neskončených konaní s opakovanými prieťahmi – 47 ústavný súd osobitne poukazuje na 22 neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých nálezmi konštatoval extrémne a zároveň aj opakované prieťahy (tab. č. 4).

p. č.   sp. zn. odporcu sudca všeobecného súdu, ktorému je vec pridelená3 sp. zn. ústavného súdu predchádzajúca sp. zn. ústavného súdu rok začatia konania pred všeobecnými súdmi– dĺžka konania zistenie Právnych Novín o sudcoch zúčastnených na prejednávaní veci
1 KS Košice 13 Cb 767/00 JUDr. Kočišová  IV. ÚS 305/2010 I. ÚS 255/08 2000/17 rokov  
2 OS BA II 13 C 200/98 JUDr. Staněk  II. ÚS 876/2014 II. ÚS 405/2012 1998/19 rokov
 • 2004 p. Marta Murgašová,
 •  2004 JUDr. Nora Vladová,
 •  2007 JUDr. Michaela Frimmelová,
 •  2013-2018 JUDr. Milan Staněk
3 OS BA III 6 C 299/98 Mgr. Fekete  II. ÚS 511/2015 I. ÚS 102/06 1998/19 rokov
 • apríl 2004 JUDr. Dagmar Vaverčáková,
 •  september 2005 JUDr. Jana Weisová Bakičová,
 •  marec 2008 Mgr. Ivana Fekete,
 •  jún 2008 Mgr. Ingrid Pospíšilová Degmová,
 •  apríl 2013 JUDr. Viera Lamprechtová,
 •  júl 2014 Mgr. Ivana Fekete,
 •  január 2018 JUDr. Ľudmila Jančovičová
4 OS BA IV 6 C 526/96 JUDr. Evin  IV. ÚS 334/2012 I. ÚS 117/09 1996/21 rokov
 • 1996 –2016 JUDr. Jančovič,
 •  od 10.01.2017 –  doteraz JUDr. Evin
5 OS Čadca 6 C 1645/99 JUDr. Krišťáková  II. ÚS 623/2013 I. ÚS 7/2011 1999/18 rokov
 • 2003-2003 JUDr. Daniel Béreš
 • 2003-2004 Mgr. Milan Švaňa
 • 2004-2004 Mgr. Andrea Kubjatová
 • 2004-2009 JUDr. Kajetán Kičura
 • 2009-2011 Mgr. Richard Golis
 • 2011-dodnes JUDr. Ľubomíra Krišťáková
6 OS Čadca 8 C 1079/99 Mgr. Stehurová  I. ÚS 641/2014 II. ÚS 169/2011 1999/18 rokov
 • 1999-2004 Mgr. Zlatica Vysocká
 • 2004-2013 Mgr. Alena Jančulová
 • 2013-2013 JUDr. Anna Plichtíková
 • 2013-2014 JUDr. Laura Žideková
 • 2014-2014 JUDr. Zlatica Vysocká
 • 2014-2016 JUDr. Ľubomíra Krišťáková
 • 2016-dodnes Mgr. Lýdia Stehurová
7 OS Dunajská Streda 5 C 171/96 JUDr. Csémyová  I. ÚS 492/2015 III. ÚS 47/09 1996/21 rokov
 • 1996-1997 JUDr. Mária Jačeková Sziegel
 • 1997- 2007 JUDr. Oľga Csémyová
 • 2007-2008 JUDr. Antónia Salayová
 • od 2008 je zákonnou sudkyňou opäť JUDr. Oľga Csémyová
8 OS Galanta 11 Cb 47/00 JUDr. Jakubovič  II. ÚS 500/2015 I. ÚS 189/2011 2000/17 rokov
 • 2000- 2005 Mgr. Jana Bakičová
 • 2005-2008 JUDr. Rastislav Jakubovič
 • 2008-2010 JUDr. Zuzana Singerová
 • od 2010 JUDr. Rastislav Jakubovič
9 OS Košice I 10 C 950/99 JUDr.Vekrbauerová  III. ÚS 712/2016 III. ÚS 220/09III. ÚS 214/06 1999/18 rokov  
10 OS Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel  II. ÚS 368/2013 IV. ÚS 187/07 1994/23 rokov  
11 OS Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel  IV. ÚS 303/2014 IV. ÚS 69/07 1994/23 rokov  
12 OS Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková  II. ÚS 335/2011 II. ÚS 8/05IV. ÚS 37/05IV. ÚS 300/04 1997/20 rokov  
13 OS Košice II 19 C 1375/99 JUDr.Kováčová  IV. ÚS 394/2011 IV. ÚS 148/03 1999/18 rokov  
14 OS Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková  IV. ÚS 216/2014 II. ÚS 335/2011 1997/20 rokov  
15 Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková  I. ÚS 577/2015 I. ÚS 199/04 1997/20 rokov  
16 OS Košice-okolie 11 C 514/99 JUDr. Mlejová  II. ÚS 767/2015 II. ÚS 60/2011 1999/18 rokov  
17 OS Námestovo 3 C 285/08 Mgr. Mikulášová  III. ÚS 500/2014 III. ÚS 217/03 1998/19 rokov
 •  vec bola pôvodne prejednávaná na OS Dolný Kubín
 • 1998-2000 JUDr. Štefan Zoričák
 • 2000-2005 JUDr. Katarína Podhorcová
 • 2005-2008 JUDr. Rastislav Stieranka
 • 2008-2008 vec prešla na OS Námestovo JUDr. Monika Kurjaková
 • 2008-2008 JUDr. Miroslav Jagnešák
 • 2008-2011 JUDr. Daniela Pilarčíková
 • 2011-2014 Mgr. Zuzana Hartlová
 • 2014-dodnes Mgr. Vanda Mikulášová
18 OS Nitra 9 C 97/2009(9 C 163/98) Mgr. Benkovičová  II. ÚS 720/2016 III. ÚS 270/04 1998/19 rokov
 • 1998 JUDr. Mária Pintová, (rozsudok dňa 29. 01. 1999),
 •  v roku 2000 sa spis rekonštruoval,
 •  november 2001 JUDr. Katarína Marčeková,
 •  2005 Mgr. Janka Benkovičová,
 •  január 2018  JUDr.  Alena Mihalčinová
19 OS Pezinok 5 C 8/08 JUDr. Michálek  III. ÚS 362/2014 III. ÚS 33/2012 1999/18 rokov  
20 OS Prešov 17 C 7/2013 JUDr. Farkášová  I. ÚS 324/2017 IV. ÚS 289/2014I. ÚS 74/04 1996/21 rokov
 • 1996 – 1997 -  JUDr. Sláviková,
 • 1997 – 2004 -  JUDr. Guregová,
 • 2004 – 2009 -  JUDr. Sláviková,
 • 2009 – 2010 -  JUDr. Guregová,
 • 2010 – 2011 -  JUDr. Farkašová,
 • 2011 – 2013 – JUDr. Baran
 • 2013 – 2015 – JUDr. Farkašová,
 • 2015 – 2017 – JUDr. Wildeová
 • 2017 – doposiaľ JUDr. Farkašová
21 OS Trenčín 18 D 6174/93 JUDr. Knociková  II. ÚS 324/2013 I. ÚS 403/2011I. ÚS 321/2010 1993/24 rokov  
22 OS Žilina D 1356/95 JUDr. Tučková  III. ÚS 25/2017 II. ÚS 3/09 1995/22 rokov  

Zdroj: ÚS SR, Právne Noviny- na základe žiadosti o informácie

Celkové výsledky monitorovania za obdobie rokov 2009 – 2017 potvrdili, že najvýraznejším problémom slovenského súdnictva ostávajú aj naďalej prieťahy vsúdnom konaní, ato najmä v konaniach pred všeobecnými súdmi. Ústavný súd bude v tejto súvislosti pokračovať priposkytovaní súčinnosti vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Súdnej rade Slovenskej republiky a vo vyvíjaní tlaku vo vzťahu k príslušným všeobecným súdom prostredníctvom ich predsedov, aby prijali kroky v prospech právoplatného skončenia 685 nálezov s dôrazom na prípady tzv. extrémnych a opakovaných prieťahov.

„Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov apráva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti. Preto je potrebné zvážiť vyvodenie dôsledkov voči konkrétnym sudcom všeobecných súdov, ktorí sú za daný stav zodpovední, a venovať pozornosť opatreniam pre zefektívnenie práce súdnictva na Slovensku“, uvádza predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Zdroj: ÚS SR