Úvod do štandardných zmlúv o dielo podľa FIDIC

Pre potreby výstavby neexistuje v slovenskom právnom poriadku špecifická, pomenovaná zmluva o stavebných prácach alebo o výstavbe v zmysle, v ktorom jedna strana obejdnáva u druhej strany dodanie stavebných prác vedúcich k zhotoveniu stavby. Základ pre zmluvné dojednania, ktorých predmetom je zhotovenie stavby, by tak mala predstavovať zmluva o dielo, upravená v § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), podľa ktorej sa sa zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

Ladislav Záhumenský 29. 01. 2013 4 min.
FIDIC FIDIC PrávneNoviny.sk

V rámci podnikania v stavebníctve sa v priebehu posledných desaťročí však ustálila prax používania štandardizovaných zmlúv, a to či už na národnej úrovni (ako napr.: vzory Joint Contracts Tribunal v Anglicku, vzory Association Française de Normalisation vo Francúzsku, alebo VOB/B v Nemecku) alebo na medzinárodnej úrovni.

Asi najznámejšie na medzinárodnej úrovni sú štandardizované vzory vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Nejde o jedinú medzinárodne uznávanú sadu štandardizovaných zmlúv používaných pre stavebne projekty, ani o najkomplexnejšiu, zato však asi momentálne najviac preferovanú. Napriek existencii autentických prekladov do niektorých jazyvok, momentálne sa vzory FIDIC najviac používajú v angličtine (ako zaužívaným jazykom medzinárodného stavebného priemyslu). Napriek tomu, že zmluva o dielo má svoj pôvod už v rímskom práve (locatio conduction operis, ktorým zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi svoje služby za odmenu, a ktorých výsledkom bude dohodnuté dielo), vzory FIDIC vychádzajú viac z tradície common law. Z toho pramenia aj niektoré charakteristiky vzťahov, ktorý tieto zmluvy zakladajú a pre ktoré sú FIDIC zmluvy na dodanie stavebných prác preferované pred zmluvou o dielo podľa OZ.

Medzi najdôležitejšie súčasti sady FIDIC patria nasledovné štandardné vzory zmlúv:

1. FIDIC Red Book (červená kniha, tzv. Build) pre zhotovenie diela, resp. dodanie stavebných prác podľa projektu (design) vypracovaného objednávateľom. Objednávateľ teda kontrahuje so zhotoviteľom na účely zhotovenia diela/dodania stavebných prác, pričom projekt si vypracuje sám alebo využije projekt vypracovaný tretiou osobou (projektantom). Tradične je potom medzi objednávateľom a zhotoviteľom dojednaná iba predbežná, indikatívna cena, ktorá sa odvíja od odhadovaného množstva stavebných prác potrebných na zhotovenie diela (bills of quantities), a výsledná cena diela sa určí následne na základe reálneho množstva rozpočtovaných položiek (remeasurement). Vo fáze obstarávania objednávateľ predovšetkým znáša riziko presnosti rozpočtovania jednotlivých položiek na vykonanie diela, a zhotoviteľ riziko ich správneho nacenenia,

2. FIDIC Yellow Book (žltá kniha, tzv. Plant and Design-Build), podľa ktorej objednávateľ kontrahuje zhotoviteľa na vypracovanie projektu stavby podľa objednávateľových požiadaviek a následnú výstavby. V tomto prípade zhotoviteľ tradične vykonáva dielo za fixnú, vopred dohodnutú sumu (keďže je zodpovedný za projekt diela a za prípravu bills of quantities, tak má na to vhodnejšiu pozíciu) a znáša tak riziko správneho rozpočtovania a nacenenia potrebných stavebných prác ako aj ich riadneho vykonania,

3. FIDIC Silver Book (strieborná kniha, tzv. EPC/Turnkey) pre, ako už názov napovedá, tzv. projekty na kľúč, t.j. zhotoviteľ je zodpovedný za projekt, obstaranie a výstavbu (Engineering, Procurement and Construction) diela, pričom takto zhotovené dielo, pripravené na prevádzku, odovzdáva objednávateľovi. Silver Book má zabezpečiť vyššiu mieru istoty konečnej ceny diela ako aj termín jeho vykonania, a to najmä pre potreby stavebných projektov financovaných tretími osobami, a z tohoto dôvodu prenáša viacero rizík z objednávateľa na zhotoviteľa (aj preto je tento model kľúč frekventovane využívaný pri PPP projektoch, aby projektová spoločnosť vedela alokovať maximum rizík spojených s výstavbou na zhotoviteľa0,

4. FIDIC Gold Book (zlatá kniha, tzv. Design, Build and Operate) pre projekty, v ktorých zhotoviteľ zodpovedá za ich projekt, výstavby a následnú prevádzku a údržbu počas dohodnutej doby za vopred dohodnutú fixnú cenu. Momentálne je vhodná však len pre úplne nové projekty („na zelenej lúke“) a nie pre upgrade existujúcich projektov (brownfield),

5. FIDIC Blue-Green Book (modrozelená kniha, tzv. Dredgers) pre práce na hĺbení a pomocné práce pri stavbách (používaná najmä pri prípravných prácach na stavbách prístavov). Definícia takto dodaných prác štandardne vychádza z projektu objednávateľa, ale zmluvu možno flexibilne prispôsobiť aj pre stavebné práce projektované zhotoviteľom, a

6. FIDIC Green Book (zelená kniha, tzv. Short Form) sa používa pre relatívne menšie projekty alebo diela opakujúceho sa charakteru, za ktorých projekt zodpovedá objednávateľ, a pri ktorých nie je potreba subkontrahovať daľších špecializovaných subdodávateľov.

Vyššie uvedený zoznam a popis nepredstavuje vyčerpávajúci výpočet FIDIC zmlúv, ale ide o najčastejšie využívané zmluvy pre stavebné projekty.