CVRIA: Zrušenie letu- aerolinky musia nahradiť aj provízie získané sprostredkovateľmi

Podľa rozsudku vo veci C-601/17 Dirk Harms a i./Vueling Airlines SA, v prípade zrušenia letu musí letecká spoločnosť nahradiť aj provízie získané sprostredkovateľmi pri nákupe leteniek, pokiaľ o nich vedela.

Redakcia 18. 09. 2018 2 min.

Pán Dirk Harms kúpil pre seba a svojich rodinných príslušníkov na internetovej stránke opodo.de letenky na let spoločnosti Vueling Airlines z Hamburgu (Nemecko) do Fara (Portugalsko). Po tom, ako bol let zrušený, požiadala rodina Harmsovcov spoločnosť Vueling Airlines o vrátenie sumy 1 108,88 eur, ktorú zaplatili spoločnosti Opodo pri nákupe týchto leteniek. Spoločnosť Vueling Airlines súhlasila s nahradením sumy, ktorú dostala od spoločnosti Opodo, t. j. 1 031,88 eur. Odmietla však nahradiť zostávajúcich 77 eur, ktoré získala spoločnosť Opodo ako províziu.

Amtsgericht Hamburg (Okresný súd Hamburg, Nemecko), ktorému bol tento spor predložený, požiadal v tejto súvislosti Súdny dvor o výklad nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave1.

Amtsgericht Hamburg chce vedieť, či cena letenky, ktorú treba zohľadniť pri stanovení výšky náhrady, ktorú má letecký dopravca vyplatiť cestujúcemu v prípade zrušenia letu, zahŕňa rozdiel medzi sumou zaplatenou týmto cestujúcim a sumou prijatou týmto leteckým dopravcom, ktorá zodpovedá provízii získanej osobou konajúcou ako sprostredkovateľ medzi cestujúcim a leteckým dopravcom.

Rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedal na túto otázku kladne okrem prípadu, ak bola táto provízia stanovená bez vedomia leteckého dopravcu, čo musí preveriť vnútroštátny súd.

Tento výklad nariadenia zodpovedá jeho cieľom, a to zaručiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a súčasne zaručiť vyváženie ich záujmov so záujmami leteckých dopravcov.

 

Zdroj: CURIA