Váhu jedla v reštaurácii si môžete prekontrolovať!

Nielen váhu ovocia a zeleniny, ale aj váhu a objem jedla predávaného v reštauráciách si možete overiť priamo na mieste. Skrátka všetko čo je predávané na jednotku váhy si môžete preveriť.

Váhu jedla v reštaurácii si môžete prekontrolovať!

Tento predávajúci dostal kvôli uvedenému a jednému ďalšiemu porušeniu pokutu až 350 EUR.

Slovenská obchodná inšpekcia uložila pokutu pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z.  (ďalej len „zákon“), ktorou je: "umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť hmotnosti predávaného výrobku.Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ku porušeniu povinnosti došlo tým, že spotrebiteľ (inšpektor vykonávajúci tzv. mystery shopping) nemal možnosť prekontrolovať si správnosť deklarovanej hmotnosti jedla Denné menu: 120 g Maďarský guláš, knedle, slepačí vývar 300 ml á 3,50 € a 150 g Hranolky á 1,00/150g zakúpené v kontrolnom nákupe z dôvodu, že v prevádzkarni bolo k dispozícii iba meradlo – elektronická váha Zeman model KSI-08 opatrená neplatnou overovacou značkou 10.05.2015.

Nedodržaním deklarovanej hmotnosti, miery alebo množstva predávaných výrobkov, ako aj nesprávnym účtovaním cien výrobkov a služieb dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor spotrebiteľa a závažným a nevhodným spôsobom ohrozuje ekonomické záujmy spotrebiteľa. Zákon preto prikazuje predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb tak, aby k ohrozeniu týchto záujmov spotrebiteľa nedochádzalo. 

Pri predaji výrobkov na hmotnosť, prípadne mieru si predávajúci splní povinnosť vyplývajúcu mu z tohto zákonného ustanovenia jedine vtedy, ak používa určené meradlá, to znamená v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z. z o metrológii v znení neskorších zmien, meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania sa neriadil citovaným zákonným ustanovením, keď neumožnil spotrebiteľovi (inšpektorom) prekontrolovať si účtovanú hmotnosť u zakúpeného výrobku tým, že v prevádzkarni sa nenachádzalo úradne overené meradlo.

Zdroj: SOI