Vedecká konferencia VIII. ústavné dni

Dňa 1. októbra 2019 sa na Ústavnom súde Slovenskej republiky bude konať medzinárodná vedecká konferencia VIII. ústavné dni. Podrobný program konferencie nájdete v texte nižšie.

Redakcia 17. 09. 2019 3 min.

8:00 - 8:30

Príchod a registrácia účastníkov

8:30 - 8:35

Otvorenie konferencie

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miroslav Štrkolec, dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

8:35 - 10:30

I. blok

(Moderátor: Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Právna úprava konania pred ústavným súdom ako kľúčový predpoklad efektívneho výkonu jeho kompetencií (Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky)

On the Procedural Aspects of the Interpretation of the Fundamental Law in Hungary (Tamás Sulyok, predseda Ústavného súdu Maďarska)

Poradné stanoviská Európskeho súdu pre ľudské práva v novom zákone o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)

Postavenie verejného ochrancu práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv)

Súdna rada Slovenskej republiky v ústavnej a zákonnej úprave konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky)

Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a praxe výboru Rady Európy (Marica Pirošíková, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva)

Diskusia

10:30 - 11:00

Prestávka na kávu

11:00 - 13:00

II. blok

(Moderátor: Ladislav Orosz, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Nová zákonná regulácia konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a jej (potenciálny) prínos pre rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky (Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Aplikácia civilného procesného kódexu a iných procesných kódexov v konaní pred ústavným súdom (Peter Molnár, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky; docent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Zákonná úprava konania pre Ústavným súdom Slovenskej republiky (Ľudmila Gajdošíková, emeritná sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Viazanosť ústavného súdu zákonom (Eduard Bárány, vedúci oddelenia verejného práva Ústavu štátu a práva SAV; emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Maďarský ústavný súd a výdobytky historickej ústavy v jeho rozhodovacej činnosti (Ivan Halász, Národná univerzita pre verejnú službu, Fakulta štátovedy a medzinárodných vzťahov)

Precedenční ústavní právo a možné bariéry přijetí věci do řízení před ústavním soudem (Karel Klíma, vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha)

Diskusia

13:00 - 14:00

Obed v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky (švédske stoly)

14:00 - 16:00

III. blok

(Moderátor: Peter Molnár, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Súdny orgán kontroly ústavnosti v ústavách štátov V4 (Ladislav Orosz, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky; profesor na Katedre verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Trybunał Konstytucyjny w Polsce a Sąd Konstytucyjny na Słowacji- ujęcie komparatystyczne w obliczu różnic i podobieństw tych instytucji (Grzegorz Chmielewski, adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)

Vybrané procesní aspekty řízení před Ústavním soudem České republiky (Jan Tryzna - Aleš Gerloch, Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

Konkurence Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu pri rušení podzákonných předpisů (Zdeněk Koudelka, docent, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

Procesná nenápadnosť ústavnej sťažnosti (Ján Štiavnický, štátny radca, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Publikovanie nálezov Ústavného súdu SR v zbierke zákonov v konaní o súlade právnych predpisov (Tomáš Ľalík, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Diskusia

16:00 - 17:00

Raut

Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky