Veľká kontrola e-shopov. Ako to dopadlo?

Vytvorenie e-shopu už v súčasnosti nie je zložitá záležitosť. S príchodom internetu sa tento typ podnikania stal určitou "víziou" ľahkej cesty k zarobeniu peňazí. Slovenské e-shop, však stále podceňujú potrebu právneho compliance (zosúladenia podnikania s právnymi predpismi), čo následne vedie k nečakaným kontrolám Slovenskej Obchodnej Inšpekcie a zvýšeniu nákladov súvisiacich s peňažnými sankciami.

Redakcia 27. 07. 2017 3 min.

Ide o pomerne čerstvé výsledky kontroly vykonanej Slovenskou Obchodnou Inšpekciou koncom minulého roka. Uvedené porušenia sú súčasne pripomenutím toho, aké práva má spotrebiteľ (bežný človek) pri nákupe prostredníctvom internetu.

E-shop sa dopustil porušenia tým, že:

 • neinformoval spotrebiteľa o sídle predávajúceho, na svojej internetovej stránke uvádzal iba adresu prevádzkarne,
 • neinformoval spotrebiteľa o adrese, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
 • v časti „Košík“ zaokrúhľoval celkovú cenu tovaru,
 • neinformoval spotrebiteľa o lehote, do ktorej sa zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, ani neposkytol spotrebiteľovi informáciu opostupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • neposkytoval spotrebiteľovi informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a na internetovej stránke chýbal formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • neposkytoval spotrebiteľovi informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • neposkytoval spotrebiteľovi informácie o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
 • neposkytoval spotrebiteľovi informácie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • neposkytoval spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
 • neposkytoval spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Predávajúci neuvádza žiadnym spôsobom na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,
 • neuviedol meno, priezvisko, miesto podnikania (prípadneadresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu),
 • neuviedol označenie registra, ktorý prevádzkovateľa zapísal a číslo zápisu,
 • neuviedol názov a adresu orgánu dozoru,
 • neuviedol miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 • neuviedol adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
 • neuviedol informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • nezverejnil formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • nepoučil spotrebiteľov o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru,
 • neuviedol informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; na webovom sídle predávajúceho chýbal tiež odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov.

(pozn.: paragrafy zmienené v texte sú ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o predaji na diaľku)

Následky porušenia zákona:

Vo všetkých kontrolovaných prevádzkových jednotkách boli spísané inšpekčné záznamy. Kontrolovaným subjektom boli uložené záväzným pokynom opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehoty na uvedenie podmienok zmlúv uzavretých na diaľku do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona predaji na diaľku alebo zákona o elektronickom obchode.

 

Zdroj: Výsledky kontroly SOI