Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 14.02.2020 zahájilo prijímanie ponúk na  akreditované vzdelávanie 150 zamestnancov Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a Centier pre deti a rodinu v programe mediátor.

Redakcia 19. 02. 2020 2 min.

Ponuky je možné predkladať do 13.03.2020 do 10:00 hod. Predpokladaná hodnota tejto nadlimitnej zákazky je 464 505 EUR bez DPH.

Charakter zákazky si vyžaduje, aby poskytovateľ mal počas celého trvania zmluvy platné potvrdenie o  akreditácii  vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na uskutočnenie akreditovaného vzdelávacieho programu - Mediátor  podľa zákona č. 420/2004  Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov alebo jeho ekvivalent.

Časová dotácia 200 hodín  bude rozdelená do 5 týždňov, pričom jeden týždeň predstavuje 5 po sebe idúcich  pracovných  dní v rozsahu 40 hodín, pričom za jednu vyučovaciu hodinu sa považuje hodina v trvaní 60 minút.  V každej vzdelávacej skupine bude minimálne 15 a maximálne 25  účastníkov. Počet vyvzdelaných osôb bude 150, z toho v rámci viac rozvinutého regiónu, t.j. Bratislavského samosprávneho kraja 16 osôb, a v rámci menej rozvinutého regiónu, t.j. v rámci Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja 134 osôb. 

Témou vzdelávania sú odborné metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine. Zámerom interaktívneho vzdelávania je zlepšenie zručnosti účastníkov v riešení konfliktov v rodine prostredníctvom odborných metód – mediácie, facilitácie a negociácie pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (využívanie techník uvedených odborných metód pri práci s rodinou). Od úspešného uchádzača očakávame, že obsah vzdelávania  bude doplnený o najnovšie poznatky v alternatívnom riešení konfliktov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/zakazka.php?typ=1dn&id=19496

JUDr. Martin Biskupič
Mediačná kancelária so sídlom v Bratislave
www.martinbiskupic.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 112 799