Viete čo je EURODAC?

Podľa nariadenia EÚ o systéme EURODAC sa v rámci EÚ vytvorila databáza odtlačkov prstov. Týka sa žiadateľov o azyl. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine v EÚ sa nachádzajú, ich odtlačky prstov sa prenášajú do centrálneho systému EURODAC.

Redakcia 27. 01. 2019 3 min.

Od svojho založenia v roku 2003 sa EURODAC ukázal ako veľmi dôležitý nástroj poskytujúci možnosť porovnania odtlačkov prstov, ktoré tak pomáhajú určiť členský štát zodpovedný za riešenie žiadosti o azyl podanej v EÚ.

Jeho hlavným cieľom je slúžiť k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 604/20133 známe ako Dublin III. Spoločne tieto dva nástroje tvoria to, čo sa bežne nazýva "dublinský systém".

Dosiahnuté ciele

  • Systém stanovuje časové lehoty prenosu údajov o odtlačkoch prstov, čím sa skracuje čas, ktorý uplynie medzi odberom a zasielaním odtlačkov prstov do centrálnej jednotky EURODAC.
  • Zabezpečuje tiež úplnú zlučiteľnosť s právnymi predpismi v oblasti azylu a lepšie rieši požiadavky na ochranu údajov.
  • Systém umožňuje orgánom členských štátov a Europolu porovnanie týchto odtlačkov s odtlačkami súvisiacimi s vyšetrovaním trestnej činnosti. Tomuto použitiu databázy však musí predchádzať kontrola všetkých dostupných policajných databáz a záznamov trestnej činnosti, pričom až následne je možné použiť databázu EURODAC. Ide však len o použitie na vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov, ako sú vraždy a terorizmus a pod.
  • Okrem toho musia orgány činné v trestnom konaní pred vykonaním kontroly systému EURODAC vykonať porovnanie odtlačkov prstov aj v rámci vízového informačného systému (ak je to povolené). Použitie EURODAC sa však nesmie vykonávať systematickým spôsobom, ale len ako posledná možnosť, ak sú splnené všetky podmienky prístupu.

Problémy EURODAC a ich riešenia

V roku 2015 v dôsledku migračnej a utečenecké krízy sa niektoré členské štáty sa stali zahltené migrantmi a systém nebolo možné aplikovať na všetkých. V dôsledku toho zostali tisíce migrantov v Európe "neviditeľné", vrátane tisícov maloletých bez sprievodu. Vznikla teda situácia, ktorá uľahčuje nepovolené sekundárne a následné pohyby a neregulárny pobyt v rámci EÚ.

V rámci prvého reformného balíka z mája 2016 Komisia predložila návrh na posilnenie EURODAC tak aby odrážal zmeny v návrhu nariadenia Dublin III a aby sa zabezpečila jeho plná funkčnosť. EURODAC má byť súčasne posilnený aj o ďalšie biometrické záznamy ako je rozpoznanie tvárí a zhromažďovanie digitálnych fotografií aby tak prekonali problémy s prípadným nezvládateľným náporom migrantov.

Návrh reformy tiež počíta s identifikáciou štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom v EÚ.

Okrem toho návrh:

  • Zavádza povinnosť odobrať odtlačky prstov a dodatočný biometrický identifikátor - obraz tváre - a znižuje vek odoberania odtlačkov prstov na 6 rokov;
  • Umožňuje ukladať a porovnávať všetky tri kategórie údajov a uchovávať údaje o odtlačkoch prstov štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom v EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice nepravidelne a ktorí nepožiadali o azyl po dobu 5 rokov.

Diskusie o jednotlivých návrhoch v súčasnosti prebiehajú. 

Zdroj: EK