Víkendová práca

Národnej rade Slovenskej republiky bol nedávno predložený návrh zákona, ktorého obsahom je novela Zákonníka práce. Podľa legislatívcov je hlavným účelom návrhu zákona, zmiernenie negatívnych dopadov pracovnej doby počas sobôt a nedieľ, a to formou mzdového zvýhodnenia tejto práce.

Redakcia 30. 08. 2017 2 min.

Samotný charakter výroby tovarov a poskytovania služieb v mnohých ekonomických odvetviach nielen na Slovensku robí víkendovú prácu neodmysliteľnou súčasťou pracovného procesu. Pre zamestnávateľov je práca počas víkendov prostriedkom intenzívneho využívania výrobných kapacít, pre zamestnancov - a to najmä zamestnancov s rodičovskými povinnosťami - je neraz zdrojom napätia medzi plnením pracovných a rodinných funkcií.

Podľa dôvodovej správy navrhovanej novely zásah do osobného života zamestnancov, ktorý vyplýva z výkonu práce v sobotu alebo v nedeľu, ktoré sú pre väčšinu ďalších osôb dňami nepretržitého odpočinku v týždni, je podľa doterajších skúseností zamestnancov posudzovaná rovnako negatívne ako práca v noci alebo práca nadčas.

Slovenskí zamestnanci majú opäť prvenstvo

Podľa najnovších údajov Eurostat-u slovenskí zamestnanci sú najčastejšie pracujúci zamestnanci zo všetkých 28 krajín Európskej únie v nedeľu, keďže pravidelne v nedeľu pracuje 21% z nich. Zo štatistík súčasne vyplýva, že Slováci odpracujú týždenne v priemere druhý najdlhší čas.

Účel navrhovanej novely Zákonníka práce

Podľa navrhovateľov aktuálny stav, keď nechávame na zamestnancovi, aby si prípadný príplatok dohodol so svojim zamestnávateľom, je nesprávny a výrazne nesociálny. Najmä ľudia v hladových dolinách, respektíve ľudia zo znevýhodnených skupín (napr. päťdesiatnici) sa obávajú žiadať príplatok za víkendovú prácu a vykonávajú ju bez akéhokoľvek mzdového zvýhodnenia.

Predložený návrh zákona preto zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu vykonanú počas víkendu. Popri dosiahnutej mzde sa navrhuje zamestnancovi poskytnúť ešte sumu vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, ak prácu vykoná v sobotu alebo v nedeľu.

 

(zrdroj: NR SR)