Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

​Vláda na minulotýždňovom rokovaní schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Súčasne prispejú k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Opatrenia majú byť v zmysle uznesenia vlády realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej fáze do 31. decembra 2018 a v  druhej fáze do 31. decembra 2020.

Redakcia 23. 04. 2018 5 min.

​Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia súdy vykonávať.


Základnými tézami navrhovaných opatrení sú:

 

  1. čistenie údajov obchodného registra - predloženie návrhov právnych predpisov a technických riešení zameraných na efektívnu opravu neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a  prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti,
  2. elektronizácia procesov súvisiacich s registráciou údajov v obchodnom registri zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis, zmenu a  výmaz údajov z obchodného registra na súd a úplná elektronizácia zbierky listín,
  3. efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami ako predpoklad pre právnu záväznosť údajov o zapísaných osobách na internete, 
  4. odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na notárov v postavení externých registrátorov,
  5. optimalizácia sústavy registrových súdov.

 

Oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri

V rámci tohto opatrenia sa budú realizovať činnosti zamerané na odstránenie chybovosti a nekorektnosti údajov zapísaných v obchodnom registri, najmä prostredníctvom stotožnenia zapísaných údajov využitím hodnôt referenčných údajov z referenčných registrov, ako aj prostredníctvom skúmania plnenia zákonných podmienok registrácie. Tieto činnosti vyústia do tzv. čistenia údajov obchodného registra a do postupov registrového súdu, kde sa zapísané osoby nespĺňajúce podmienky registrácie (napr. obchodné spoločnosti, ktoré majú v súčasnosti stále vedené základné imanie v slovenských korunách) vymažú z obchodného registra z úradnej povinnosti (výmaz tzv. mŕtvych obchodných spoločností), pri rešpektovaní ochrany možných veriteľov takýchto obchodných spoločností, ako aj opatrení zameraných na boj proti daňovým podvodom. Čistenie obchodného registra sa navrhuje realizovať v prvej fáze opatrení.

Elektronizácia procesov v súvislosti s registráciou údajov v obchodnom registri

Elektronický spôsob podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra, na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra využíva už v súčasnosti značná časť zapísaných subjektov. Takýto spôsob podávania návrhov do obchodného registra zjednodušuje viaceré procesy na strane súdov aj na strane osôb, ktoré ho podávajú. Navrhujeme preto, aby návrh do obchodného registra bolo možné podávať na súd len elektronicky. Zároveň chceme zaviesť elektronické formuláre s automatickou kontrolou údajov navrhovaných na zápis alebo zmenu oproti údajom uvedeným v iných (najmä referenčných) registroch.

Pre osoby, ktoré nebudú môcť z rôznych dôvodov komunikovať elektronicky, zostane zachovaná možnosť podať návrh do obchodného registra najmä prostredníctvom advokáta, notára, či jednotného kontaktného miesta. Následne,  keď bude všetko pripravené a spustené tak, že podávať návrhy do obchodné registra bude možné prostredníctvom externých registrátorov, osoby, ktoré aj naďalej nebudú komunikovať elektronicky, budú môcť podať návrh do obchodného registra osobne u externého registrátora.

Efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register a právna záväznosť údajov na internete

Zapisované osoby dnes (a treba povedať, že oprávnene) vnímajú ako záťaž, že určitú skutočnosť musia opakovane registrovať vo viacerých verejných registroch. Ak napríklad podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri získa ďalšie živnostenské oprávnenie, spravidla je nevyhnutné, aby tento údaj dal zapísať do obchodného registra ďalším (spoplatneným) návrhom podaným súdu. Obdobná situácia nastáva napr. pri zmene priezviska spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podávanie návrhov v elektronickej podobe predpokladá efektívnejšiu integráciu s príslušnými registrami (či už referenčnými alebo zdrojovými), čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii. Odpadne tak viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa tým aj zníži chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vznikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní. A spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné.

Odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na notárov v postavení externých registrátorov

Navrhujeme, aby popri registrovom súde boli oprávnení pôsobiť ako registrátori aj tzv. externí registrátori (notári), pričom zapísaná osoba alebo zapisovaná osoba bude mať  možnosť sa rozhodnúť, či návrh na zápis alebo zmenu údajov uskutoční prostredníctvom súdu alebo externého registrátora. Výhoda pôsobenia externých registrátorov bude najmä v dostupnejších a komfortnejších službách pre zapísané osoby a v  odbremenení súdov od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov. Dualistický systém, pri ktorom registráciu vykonávajú súdy a notári, funguje napríklad aj v Českej republike. Podobne aj v Španielsku registruje spoločnosť notár po schválení  príslušných dokumentov zástupcami spoločností.

Optimalizácia sústavy registrových súdov

V súčasnosti obchodný register vedie osem registrových súdov. Toto prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje aj právnu neistotu. Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri.

Predloženým materiálom napĺňame Programové vyhlásenie vlády. Realizácia navrhovaných opatrení bude mať zároveň výrazne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. A v neposlednom rade vďaka navrhovanej elektronizácii procesov a zavedením externých registrátorov ide o ďalšie  opatrenie, ktoré odbremení súdy od agendy, ktorá nemusí byť priamo viazaná na súdy. Opäť je to výrazná pomoc, aby sa súdy mohli venovať prioritne tomu, na čo sú určené, teda rozhodovaniu sporov.

Zdroj: MS SR