Vláda schválila zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská včera predložila na rokovanie vlády návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľov pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

Vláda schválila zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov, zavádzame novú informačnú povinnosť. V prípade podozrenia, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil, budú povinné o tom informovať ministerstvo spravodlivosti. Zavedenie takejto povinnosti má prispieť k tomu, aby sme získavali potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov a mohli okamžite konať.

 

Rozhodnutia ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka, či prekladateľa ako aj informácie o uložení sankcie budú zverejňované na webe ministerstva.

 

Mala by sa zaviesť možnosť prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Prerušiť výkon činnosti bude možné najviac trikrát. Dĺžka jedného prerušenia môže byť maximálne dva roky.

 

V návrhu sa precizuje aj úprava vzdelania ako podmienky na zápis do zoznamu znalcov. V zákone presne určené, čo možno považovať za vzdelanie potrebné na výkon znaleckej činnosti. Potrebným vzdelaním bude po novom vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak je ho možné v danom odbore dosiahnuť. Ak to možné nie je, potrebným bude najvyššie dosiahnuteľné vzdelanie v danom odbore.

 

V návrhu zákona su aj reakcie aj na podnety od znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom, pričom poukazujú na to, že znalečné alebo tlmočné je im uhrádzané so značným časovým odstupom niekoľkých mesiacov, často až rokov. Navrhuje sa preto 30 dňová lehota na úhradu zloženého preddavku za znalečné a tlmočné na účet znalca, tlmočníka či prekladateľa.

 

Ďalšou novinkou je, že znalci, tlmočníci a prekladatelia budú môcť použiť informácie získané pri svojej činnosti na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Pre takéto prípady odstraňujeme povinnosť zachovávať mlčanlivosť, čo môže pomôcť ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu znalcov, tlmočníkov aj prekladateľov.

 

V návrhu sa precízuje aj to, čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať znalecký posudok, či preklad, aby už viac nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Navyše bude existovať možnosť vyhotovovať znalecké posudky a preklady v elektronickej podobe.

 

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. marec 2018.