Voľba prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

K 1. januáru 2021 vznikol Najvyšší správny súd SR, na ktorého čele bude stáť jeho predseda. Voľbu kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR vyhlásil 11. januára 2021 predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Voľba sa uskutoční 2. marca 2021 v sídle Súdnej rady SR.

Martina Vanc 15. 01. 2021 4 min.

Kandidátov môžu navrhovať členovia súdnej rady, sudcovská rada, stavovské organizácie sudcov a minister spravodlivosti. Týmto oprávneným navrhovateľom bude do 12. januára 2021 elektronicky zaslaná výzva na predloženie kandidátov na voľbu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR. Návrhy budú môcť zasielať priamo predsedovi Súdnej rady SR do 1. februára 2021 spolu so všetkými povinnými prílohami preukazujúcimi splnenie predpokladov účasti kandidáta. Predseda súdnej rady musí následne zabezpečiť doručenie zoznamu kandidátov členom súdnej rady najneskôr do 15 dní pred dňom konania voľby.

Kto sa môže zúčastniť voľby?

Ako kandidát sa môže zúčastniť sudca vykonávajúci minimálne 15 rokov právnickú prax alebo osoba, ktorá nie je sudcom, ale spĺňa nasledovné podmienky:

 • občan Slovenskej republiky
 • dosiahla vek 40 rokov,
 • je voliteľná do Národnej rady SR.
 • bezúhonná,
 • má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilá na výkon funckie,
 • vysokoškolsky vzdelaná – právo,
 • minimálne 15 rokov právnickej praxe,
 • jej doterajší život a morálne vlastnosti sú zárukou, že bude vykonávať funkciu predsedu Najvyššieho správneho súdu SR riadne.

Ku kandidátovi, ktorý je sudcom, sa prikladá potvrdenie o jeho právnickej praxi a zároveň aj potvrdenie, na ktorom súde vykonáva funkciu sudcu. Pri kandidátovi, ktorý nie je sudcom, sa predkladá oveľa viac príloh, ktorými sú:

 • doklad o štátnom občianstve SR,
 • súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov spolu s údajmi, ktoré sú pre obstaranie tohto výpisu potrebné,
 • potvrdenie o dosiahnutí vysokoškolského právnického vzdelania a o právnickej praxi,
 • potvrdenie o trvalom pobyte,
 • vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • vyhlásenie, v ktorom kandidát uvedie, že nie je členom politickej strany alebo hnutia (ak je členom, predkladá vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v strane alebo hnutí),
 • vyhlásenie, že nevykonáva takú funkciu alebo činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu (ak vykonáva, predkladá vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa takejto funkcie alebo činnosti vzdá),
 • majetkové priznanie.

Bez rozdielu, či je kandidátom sudca alebo nesudca, k návrhu kandidáta sa prikladá aj:

 • vyhlásenie, že kandidát súhlasí s kandidatúrou,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • čestné vyhlásenie, že kandidát nemá obchodné, majetkové a iné finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu,
 • projekt o založení, riadení a správe Najvyššieho správneho súdu SR.

Priebeh voľby

Pozvánka na volebné zasadnutie obdržia kandidáti najneskôr 7 dní pred dňom konania voľby. Každý z kandidátov bude mať priestor na prezentáciu svojej osoby. V úvodnom slove predstavia projekt založenia, riadenia a správy Najvyššieho správneho súdu, na túto časť má každý kandidát vymedzený čas v trvaní maximálne 30 minút. Následne môžu členovia súdnej rady klásť kandidátovi otázky týkajúce sa najmä splnenia všetkých predpokladov na výkon tejto funkcie.

Výsledok voľby sa vyhlasuje na tom zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa vykonala voľba. Ak žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a voľby sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, na tom istom zasadnutí sa voľba zopakuje. Na opakovanej voľbe sa však zúčastnia tí kandidáti, ktorí získali najvyšší a druhý najvyšší počet hlasov. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený žiaden kandidát, uskutočnia sa nové voľby.

Kto by mohol byť prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu SR?

Doposiaľ sa v odborných kruhoch sudcov spomína ako vhodný kandidát Jozef Milučký, predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Začínal ako justičný čakateľ na Okresnom súde v Považskej Bystrici, neskôr sa stal predsedom civilného úseku na Okresnom súde v Čadci. V rokoch 1997 až 2010 pracoval na Krajskom súde v Žiline. Od roku 2010 až do súčasnosti pôsobí na Najvyššom súde SR.

Okrem sudcovskej praxe je aktívny aj v lektorskej činnosti – prednáša pre justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov a pod. Na Najvyššom súde SR sa podieľa na príprave judikatúry do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR. Je autorom mnohých odborných článkov, vystupoval na viacerých odborných konferenciách a seminároch.

Mená iných kandidátov neboli zatiaľ zverejnené. Podľa vyjadrenia ministersky spravodlivosti Kolíkovej už má svoje návrhy, avšak mená prezradí až neskôr. O navrhovaných kandidátoch Vás budeme informovať, akonáhle budú ich mená známe.