Vybrané zmeny pre podnikateľov v roku 2014

Neustále sa meniaca legislatíva priniesla aj v roku 2014 viaceré zmeny, na ktoré musia podnikatelia pri svojej činnosti pamätať. Firmy a živnostníci pocítia zmeny najmä v oblasti DPH, poistení, dane z príjmu a účtovníctva. V nasledujúcom článku prinášame stručný prehľad troch vybraných zmien: daňovej licencie, zmien týkajúcich sa elektronických registračných pokladníc a aktuálnej výšky odvodov pre živnostníkov.

Redakcia 10. 03. 2014 4 min.
Daňové novinky Daňové novinky 37310849-smush-Euro-coins-in-hand430

Zavedenie daňovej licencie

Túto novo zavedenú daň nazvala vláda spiacou daňou. Firmy si budú musieť pozorne strážiť svoj hospodársky výsledok, keďže za stratu budú pokutované. Ak bude daň z príjmu nižšia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daňová licencia. Ak bude daň z príjmu vyššia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daň z príjmu, ktorá vyšla v daňovom priznaní. Minimálna výška pre firmy je stanovená na základe obratu. Firmy, ktoré nie sú platiteľmi DPH a dosiahnu obrat do 500 000 EUR, zaplatia na dani  480 EUR, ak sú platcami DPH, odvedú na dani 960 EUR. Všetky podnikateľské subjekty s obratom nad 500 000 EUR uhradia 2 880 EUR. Od daňovej licencie budú oslobodené: nové firmy, spoločnosti v likvidácií a v konkurze, verejné obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo pracovisko. Znížené daňové licencie budú platiť tí, čo zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí. V praxi pocítia túto zmenu skôr menšie firmy a tie, ktoré budú v strate. Daňová licencia bude splatná v lehote na podanie daňového priznania.

V prípade, že za príslušné zdaňovacie obdobie bude výška zaplatenej daňovej licencie vyššia ako výška daňovej povinnosti vypočítaná v daňovom priznaní „bežným“ spôsobom, tak takýto rozdiel sa bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň, najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol.  Vyššie uvedený rozdiel sa bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie. Na účely zápočtu nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

Zmeny týkajúce sa používania elektronických registračných pokladníc

Podľa novely Zákona o elektronickej registračnej pokladnici nie je možné od začiatku tohto roka používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu. Taktiež, podnikatelia musia mať ku každej pokladnici komunikačný kábel, ktorý umožní okamžite vykonať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku. Novinkou je aj to, že podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu spĺňajúceho náležitosti podľa §8 vyššie spomenutého zákona, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou a je povinný na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazniť: daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; dátum a čas;  celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak „MF“. 

Pokiaľ ide o pokladničné knihy, od januára je potrebné evidovať niektoré položky: ak by došlo k poškodeniu pokladničnej plomby, uvedie podnikateľ: dátum a čas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona. Ak podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo. Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľ povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov. Od 1. januára môžu podnikatelia naďalej používať knihu pokladnice, ktorú používali doposiaľ, nie je potrebné začať viesť novú, musia však do nej ručne dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom.

Vyššie odvody pre živnostníkov

Nový kalendárny rok znamená pre živnostníkov opäť vyššiu sumu, ktorú musia odviesť do Sociálnej poisťovne a tiež zdravotných poisťovniach. Zvyšuje sa minimálny aj maximálny vymeriavací základ na výpočet poistného. Minimálny vymeriavací základ je aktuálne 402,50 EUR oproti minuloročnej sume 393 EUR, stúpol tiež strop pre odvody z 3930 EUR na 4025 EUR. Pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane už nedelí koeficientom 1,9, po novom je koeficient pre rok 2014 už 1,6 (v roku 2015 to bude dokonca 1,486). Tým sa zvyšujú zdravotné odvody.

Minimálne sociálne odvody živnostníkov sú od januára 133,42 EUR a minimálne zdravotné odvody 56,35 EUR.

Podľa novely Zákona o zdravotnom poistení sa ruší osobitný vymeriavací základ len na príjmy z dividend, ktorý bol zavedený do Zákona o zdravotnom poistení od roku 2013. Príjmy z dividend sa budú sčítavať s ostatnými príjmami, ktoré sa považujú za zárobkovú činnosť na účely Zákona o zdravotnom poistení, pričom maximálny vymeriavací základ sa na účely zdravotného poistenia stanoví len vo výške  60x priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky z pred dvoch rokov určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.