Vyhláška Ministerstva spravodlivosti upravuje odmeny advokátov po novom

Ministerstvo spravodlivosti je v zmysle § 83 zákona č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,zákon“) oprávnené k vydaniu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým upraví výšku odmeny advokátov, ako aj spôsob jej určenia a iné náležitosti. Koncom mája vydalo vyhlášku, ktorou mení a dopĺňa predchádzajúcu úpravu odmien a náhrad advokátov za poskytovanie právnych služieb a účinnosť nadobúda už zajtra!

Bc. Magdaléna Karvaiová 13. 06. 2019 2 min.

Aké zmeny sa zavádzajú?

V trestných konaniach a konaniach o priestupkoch bola do dnešného dňa smerodajná priemerná mesačná mzda v hospodárstve za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ. Po novom sa však vzhľadom na ekonomický rast Slovenska táto úprava mení zo štyroch na tri roky. Táto zmena je v dôvodovej správe argumentovaná zníženou potrebou konsolidácie verejných financií, ktorá bola dôvodom pôvodnej úpravy.

Druhou zmenou je nový odsek č. 7, ktorý sa pridáva k § 12 zákona a ustanovuje:

,,Odmena 200 eur za celé konanie patrí advokátovi ustanovenému za opatrovníka na ochranu práv poškodeného v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva. Ak advokát nezastupoval ako opatrovník oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny podľa prvej vety. Ak došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje“.

Toto ustanovenie bolo vydané za účelom určiť paušálnu odmenu v sume primeranej bežnému počtu právnych úkonov predpokladaných najmä pri hájení práv a právom chránených záujmov maloletých.

V neposlednom rade je vo vyhláške pozdvihnutý význam predžalobnej výzvy. Tento právny úkon môže byť v očiach viacerých považovaný za menej dôležitý, pričom je to jeden z hlavných faktorov, ktoré v občianskych konaniach odvracajú súdne konanie. Z tohto dôvodu je po novom zaradená medzi právne úkony, za ktoré si môže advokát vyúčtovať odmenu. Od zajtra bude premietnutá v § 13a ods. 1 písm. d).

Táto vyhláška nadobúda účinnosť už zajtra – 15. júna 2019.