Vyjadrenie Ústavného súdu k extradícii Aslana Achmetoviča Jandieva do Ruska

 Dňa 13. júla 2018 bola do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) podaná sťažnosť Aslana Achmetoviča Jandieva (ďalej aj „sťažovateľ“).

Redakcia 23. 07. 2018 3 min.
Mail, prostredníctvom ktorého advokát sťažovateľa zaslal sťažnosť ústavnému súdu, bol do podateľne ústavného súdu doručený v čase o 14.06 h, teda viac ako 2 hodiny po uplynutí úradných hodín podateľne ústavného súdu (pozri úradné hodiny podateľne). Z uvedeného dôvodu bola predmetná sťažnosť spracovaná podateľňou ústavného súdu najbližší pracovný deň, t. j. pondelok 16. júla 2018 (pozri Rozvrh práce ústavného súdu). K prideleniu predmetnej sťažnosti sudcovi spravodajcovi došlo 16. júla 2018 v čase o 19.00 h. Prostredníctvom elektronického systému prideľovania spisov bola sťažnosť sťažovateľa pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. Tkáčikovi. V súlade s rozvrhom práce ústavného súdu bude o predmetnej sťažnosti rozhodovať III. senát ústavného súdu v zložení JUDr. Tkáčik (predseda senátu), JUDr. Baricová a JUDr. Mamojka.
 
V predmetnej sťažnosti je potrebné upozorniť, že v minulosti bolo vydaných viacero súdnych rozhodnutí týkajúcich sa vydania sťažovateľa do cudziny, ktoré vytvárajú podkladový kontext pre posúdenie jeho sťažnosti, okrem iného:
- rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Tost 37/2013 z 10. júla 2014 o prípustnosti vydania,
- rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Jandiev v. Slovensko z 1. marca 2016, č. 37146/12,
- nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 129/2018 z 2. mája 2018,
- rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 29. mája 2018, č. 7476/18, ktorým rozhaodol, že neuplatní voči vláde Slovenskej republiky predbežné opatrenie podľa čl. 39 rokovacieho poriadku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorým by zabránil extradícii sťažovateľa do Ruskej federácie, o vydanie ktorého požiadal Aslan Achmetovič Jandiev. Uvedenými rozhodnutiami bolo právoplatne rozhodnuté oprípustnosti vydania, resp. aj o rozhodnutí o vydaní Aslana Jandieva do Ruskej federácie, t. j. všetky jeho sťažnosti podané na Európskom súde pre ľudské práva a ústavnom súde smerujúce proti jeho vydaniu (extradícii) boli odmietnuté.
 
Po tom, ako sa sudca spravodajca oboznámi s obsahom spisu, III. senát ústavného súdu ústavnú sťažnosť sťažovateľa vedenú pod sp. zn. Rvp 1414/2018 v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, predbežne prerokuje a rozhodne na svojom najbližšom neverejnom zasadnutí. Navyše ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že už posudzoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorá smerovala voči rozhodnutiu ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 2984/2016/83/K09/IG o povolení vydania Aslana Achmetoviča Jandieva do Ruskej federácie zo 7. februára 2018. V konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 129/2018 nálezom z 2. mája 2018 ústavný súd rozhodol, že sťažnosti sťažovateľa nevyhovuje. V tomto štádiu posudzovania sťažnosti sťažovateľa vedenej na Ústavnom súde pod sp. zn. Rvp 1414/2018 má sudca spravodajca k dispozícii iba tvrdenia sťažovateľa vyplývajúce z jeho ústavnej sťažnosti.
 
Pre objektívne rozhodnutie III. senátu ústavného súdu v predmetnej veci je nevyhnutné, aby sa sudca spravodajca oboznámil s obsahom spisu, so sumárom rozhodnutí, ktoré vytvárajú podkladový kontext pre posúdenie sťažnosti sťažovateľa a aby sudca spravodajca vykonal procesné úkony nevyhnutné pre predbežné prerokovanie veci a rozhodnutie na najbližšom neverejnom zasadnutí III. senátu ústavného súdu.