Vyliala sa na vás horúca káva v lietadle? Za škodu bude zodpovedať letecká spoločnosť

Objektívna zodpovednosť za škodu je strašiakom pre mnohých podnikateľov. Inak tomu nebude ani v prípade leteckých spoločností. Kde sa však začína zodpovednosť leteckej spoločnosti za udalosť na palube lietadla? Hranica objektívnej zodpovednosti zahŕňa maximálne znehodnotenú batožinu či rozbitú hlavu v dôsledku otrasov alebo pod ňu možno zaradiť aj vyliatie kávy na cestujúceho? Aj o tomto kurióznom prípade bude dnešné čerstvé rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie.

Martina Rievajová 15. 01. 2020 3 min.

Objektívna zodpovednosť za rozliatu kávu

Dnešný prípad sa začína na trase leteckej spoločnosti Niki Luftfart GmbH („Niki“) z Palma de Malorca do Viedne, na ktorej sa na malé dievča vyliala horúca káva, ktorú mal na stolíku položenú jej otec. Dievčatko utrpelo popáleniny, a tak sa jej otec rozhodol spoločnosť Niki žalovať o náhradu škody.

Letecká spoločnosť ako odpoveď na žalobu uvádzala, že nemôže ísť o objektívnu zodpovednosť na základe Montrealského dohovoru[1], ktorý upravuje zodpovednosť leteckých spoločností v prípade „nehôd.“ Dôvodom, ktorý spoločnosť Niki uviedla, je, že pojem „nehoda“ podľa zmieneného Dohovoru vyžaduje, aby došlo k naplneniu rizika typického pre leteckú dopravu, čo sa v tomto prípade naplniť nepodarilo.

Čo je to „nehoda“?

Národný súd si takto definovanou nehodou istý nebol, a preto sa rozhodol požiadať Súdny dvor Európskej únie o spresnenie definície pojmu nehoda. Súdny dvor ako odpoveď uviedol,  že obvyklý význam pojmu „nehoda“ spočíva v neočakávanej, neúmyselnej, poškodzujúcej udalosti. Navyše Súdny dvor uviedol, že pojem „nehoda“ by sa mal vykladať v súlade s účelom Montrealského dohovoru, ktorým je zavedenie objektívnej zodpovednosti leteckých dopravcov, pričom je potrebné vziať do úvahy „spravodlivé vyváženie záujmov.“

„Nehodou“ v zmysle dohovoru je akákoľvek škodová udalosť, ku ktorej nemusí dôjsť nevyhnutne v dôsledku pohybu či prevádzky lietadla. Tento pojem sa bude vzťahovať na všetky situácie, ku ktorým dôjde na palube lietadla, v ktorých predmet používaný na služby cestujúcim spôsobil cestujúcemu telesnú ujmu, a to bez toho, aby bolo potrebné skúmať či takáto situácia vznikla  a vyplýva z rizika typického pre leteckú dopravu.

Liberačné dôvody

Letecká spoločnosť sa môže objektívnej zodpovednosti zbaviť len v prípade, ak preukáže, že škodu si spôsobil sám cestujúci alebo k nej zásadne prispel. Druhou možnosťou, ako sa môže letecká spoločnosť chrániť, je prostredníctvom obmedzenia jej zodpovednosti na 100 000 „ zvláštnych práv vyčerpania.“ Uvedené práva vyčerpania definuje Medzinárodný menový fond, pričom hodnota jedného „zvláštneho práva vyčerpania“ sa rovná  1,24 eur. Maximálna škoda,  do výšky ktorej by letecká spoločnosť zodpovedala v prípade, ak mi mala takto obmedzenú zodpovednosť by bola 124 000 eur. Spoločnosť Niki však zodpovednosť týmto spôsobom obmedzenú nemala.

Uvedené rozhodnutie bude následne vodítkom pre národný súd, ale aj pre mnohé letecké spoločnosti, ktorým aj toto rozhodnutie presnejšie definovalo liberačné dôvody, ktoré zrejme zahrnú do svojich podnikateľských plánov.

Zdroj: Curia