Vymáhanie výživného zo zahraničia

Aj keď rodičia už nežijú v jednej spoločnej domácnosti stále platí, že obidvaja majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu z čoho vyplýva povinnosť rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v jednej domácnosti platiť výživné do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Ako postupovať v prípade pokiaľ povinný subjekt neplatí výživné a trvalo sa nachádza a žije v zahraničí? Existuje na Slovensku orgán, ktorý by občanom poskytol v takýchto situáciách pomoc?

Redakcia 23. 08. 2017 3 min.
Medzinárodné rodinné právo Medzinárodné rodinné právo Elephant family from 4freephotos.com

Vymáhanie výživného zo zahraničia

Na úvod si za pomoci príkladu predstavme situáciu pri vymáhaním výživného za okolností, keď žije osoba, ktorá má platiť výživné na dieťa v zahraničí a oprávnená osoba na území Slovenskej republiky.

Príklad

Pani Jana mala manžela Mohima. Z manželstva majú spolu dve maloleté deti. Momentálne bývalý manžel pani Jany žije trvalo v Andorre (na presne neznámom mieste), pričom sa stihol druhýkrát oženiť. Slovenský súd rozhodol, že ex-manžel pani Jany je povinný platiť na svoje dve deti Annu a Danu po 150,- EUR mesačne. Rozsudok je právoplatný a vykonateľný od dňa 01.01.2017. Čo môže pani Jana urobiť?

Postup riešenia

V prípade, pokiaľ ide o vymáhanie výživného zo zahraničia je možné obrátiť sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže („Centrum“). Základným predpokladom pre vymáhanie výživného s úspešným koncom je skutočnosť, aby bola oprávnenej osobe známa aspoň krajina pobytu povinnej osoby. Toto Centrum sa okrem iného zaoberá aj situáciami, kedy oprávnená osoba žije v zahraničí a požaduje platenie výživného od osoby, ktorá má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa oprávnená aj povinná osoba nachádza na území SR, Centrum nemá pôsobnosť konať. Centrum môže poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri vymáhaní výživného za podmienok:

  • existencie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu z krajín, ktoré pristúpili k medzinárodným dohovorom o vymáhaní výživného, prípadne sú členskou krajinou Európskej únie;
  • povinná osoba si nepravidelne, resp. vôbec neplní svoju vyživovaciu povinnosť;
  • je známa krajina pobytu povinnej osoby.

Samotný postup pri vymáhaní výživného zo zahraničia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže na žiadosť oprávneného podá návrh príslušnému prijímajúcemu orgánu len vtedy, ak mu opatrovnícky súd predloží tieto doklady:

  • návrh na výkon rozhodnutia, vyčíslenie zročného výživného za rozhodné obdobie, prípadne adresu zamestnávateľa dlžníka;
  • rozhodnutie o výživnom v plnom znení s odôvodnením s doložkou o právoplatnosti a vykonateľnosti;
  • overené opisy listín, z ktorých je zrejmé, že dlžníkovi bolo včas a riadne doručené predvolanie, alebo iné úradne oznámenie o zahájení konania (potrebné tlačivo je k dispozícii v Centre);
  • potvrdenie mestského/obecného úradu, že dieťa trvalo žije na území SR a je v opatere matky/otca. U detí starších ako 15 rokov treba predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Všetky doklady je potrebné doložiť trojmo a majú byť zabezpečené overeným tlmočníckym prekladom do cudzieho jazyka. Na základe predložených dokladov podá Centrum návrh do zahraničia spolu s dokladmi a sleduje vymáhanie výživného.

Trestné oznámenie a INTERPOL

Trestné oznámenie

Ďalším riešením využívaným najmä ak je pobyt povinnej osoby neznámy, je podanie trestného oznámenia pre neplnenie si vyživovacej povinnosti, pokiaľ konanie povinnej osoby naplní znaky trestného činu § 207 Zanedbanie povinnej výživy podľa zákona číslo 300/ 2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov za predpokladu, že povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť najmenej tri mesiace v období dvoch rokov (mesiace nemusia nasledovať za sebou, postačuje keď budú v období dvoch rokov).

INTERPOL

INTERPOL sa snaží pomáhať aj v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu práv detí na výživné niektorého z rodičov. Veľmi úzko spolupracuje s Centrom pri zisťovaní pobytov, ktorý sa vyhýba vyživovacej povinnosti tým, že opustí Slovenskú republiku. Na základe potvrdenia o podanom trestnom oznámení sa môže Centrum obrátiť na Národnú ústredňu INTERPOL so žiadosťou o súčinnosť pri pátraní po pobyte povinnej osoby prípadne, ak je známa aspoň krajina pobytu povinnej osoby (platí však len pri krajinách Európskej únie), je potrebné Centru túto skutočnosť oznámiť a následne môže Centrum v zmysle osobitných opatrení Nariadenia Rady ES č. 4/09 požiadať ústredný orgán krajiny, kde by sa mala povinná osoba nachádzať o preverenie tejto skutočnosti.