Výsledky kontrol - výpredaje, zľavy a akcie

Problematika výpredajov, zliav a výpočtu akciových cien je z pohľadu spotrebiteľa aktuálna najmä v období mesiacov november a december, kedy predávajúci využívajú rôzne „vábivé“ ponuky na nalákanie spotrebiteľa pri kúpe vianočných darčekov. Akciové ceny sa do zvýšenej pozornosti spotrebiteľa dostávajú aj počas povianočných výpredajov. 

Redakcia 12. 08. 2018 6 min.

Podľa zistení SOI boli v minulosti akciové ponuky často spájané s nekalými obchodnými praktikami predávajúcich voči spotrebiteľom. Jednalo sa najmä o nedodanie akciových výrobkov do konkrétnej prevádzkarne, nedostupnosť akciových výrobkov počas prvého dňa akcie, zlý výpočet deklarovanej zľavy a pod.. 

S cieľom overiť dodržiavanie povinností predávajúcich počas výpredajových akcií a cenových zliav bola v mesiacoch november 2017 – január 2018 vykonaná celoslovenská kontrolná akcia. 


Výsledky kontroly 

1. Dostupnosť výrobkov 

Dostupnosť výrobkov, ktoré majú byť v ponuke počas celého trvania výpredajovej akcie (resp. v deklarovanom rozsahu „do vypredania zásob“) je jedným z najčastejšie sa opakujúcich nedostatkov, na ktoré spotrebitelia vo svojich podnetoch poukazujú. 

Pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti potvrdili aj kontrolné zistenia (s výnimkou Žilinského a Trenčianskeho kraja, v ktorých nedostatky zistené neboli). 

Z výsledkov kontroly je zrejmé, že najviac nedostupných výrobkov, ktoré boli uvedené v akciovom letáku zistili inšpektori SOI v Banskobystrickom kraji (90 výrobkov z celkového počtu 879 kontrolovaných akciových výrobkov). Najmenej nedostupných výrobkov bolo identifikovaných v Bratislavskom kraji (2 nedostupné výrobky z počtu 615 kontrolovaných akciových výrobkov). 

Príklady negatívnych zistení

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava 
V PJ COOP Jednota, Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda bola dňa 11.01.2018 vykonaná kontrola, zameraná na dostupnosť tovaru pri dvoch prebiehajúcich letákových akciách „Coop Jednota najlepšie domáce potraviny“ a „Coop Jednota Dunajská Streda“, obe s platnosťou od 11.01.2018, s ponukou 105, resp. 231 druhov tovaru. 
Prekontrolovaných bolo celkovo 255 druhov výrobkov uvedených v akciových letákoch, pričom v deň začatia akcie sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzalo 42 druhov výrobkov, deklarovaných v platných akciových letákoch. Chýbajúce výrobky neboli na PJ do času kontroly dodané. 

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava 
V kontrolovanej PJ Potraviny Coop Jednota 1, Slaská 16, Žarnovica nebol dodržaný rozsah výrobkov deklarovaných predávajúcim v akciovom letáku. Inšpektori SOI zistili, že z 15 kontrolovaných výrobkov nebolo do PJ v deň kontroly dodaných 7 druhov výrobkov. 

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava 
Do PJ Potraviny Coop Jednota Sklené Teplice 112 nebolo do dňa kontroly dodaných 6 výrobkov z prekontrolovaných 20 výrobkov, nachádzajúcich sa v akciovej ponuke. 

OKAY Slovakia, spol. s r. o., Krajná 86, Bratislava 
PJ OKAY predajňa, Trolejbusová 1, Košice 
Inšpektori SOI prekontrolovali 78 akciových výrobkov, pričom zistili, že 9 výrobkov propagovaných v reklamnom letáku, platnom od 20.11. do 26.11.201 nebolo do PJ vôbec dodaných. 

Lekáreň Dr. Max 10 s. r. o., Moldavská cesta 8/A Košice 
PJ Lekáreň Dr. Max, Tomášikova 151/8 Košice 
V čase kontroly pre kontrolovanú PJ platil akciový leták „Lekáreň Dr. Max +10 TOP PONUKA december 2017“. Na základe predložených dokladov, ku dňu 01.12.2017 nebolo dodaných 6 druhov výrobkov (tieto neboli ani súčasťou skladových zásob). 

Tesco Stores SR, Kamenné námestie 1A, Bratislava 
PJ Hypermarket Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce 
Pri kontrole dostupnosti výrobkov, nachádzajúcich sa v platnom akciovom letáku „Tesco life“ bolo zistené, že 3 druhy výrobkov neboli v deň začatia akcie v ponuke pre spotrebiteľa dostupné a neboli do PJ dodané ani do dňa výkonu kontroly. 

MERKURY MARKET SLOVAKIA s. r. o., Duklianska 11, Prešov 
Počas kontroly bolo zistené, že ku dňu začatia akcie neboli do PJ dodané 4 druhy výrobkov, uvedené v platnom akciovom letáku. 


2. Správnosť údajov o výške percentuálnej zľavy (vrátane jej vyčíslenia v eurách)

Čo sa týka správnosti údajov o výške percentuálnej zľavy a jej vyčíslenia, pochybenia zo strany predávajúcich boli zistené len v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Najčastejším nedostatkom bolo nesprávne vyčíslenie percentuálnej zľavy akciových výrobkov. 

Vo všetkých troch krajoch zistili inšpektori nedostatky u 6 druhov výrobkov. 

 

Príklady negatívnych zistení

CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o., Svätoplukova 28, Bratislava 
V PJ CALZEDONIA, OC Polus, Vajnorská 100, Bratislava predávajúci z celkového prekontrolovaného počtu 25 druhov výrobkov nesprávne vyčíslil výšku percentuálnych zliav u 6 druhov výrobkov. 

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, Košice 
PJ Supermarket Fresh, Hraničná 2C, Košice a PJ Supermarket Fresh Nad Laborcom 14, Michalovce 
V čase kontroly platil pre obe kontrolované PJ akciový leták „FRESH Plus najnižšie ceny – týždenná akcia 48. týždeň“. V prípade 2 druhov výrobkov (ponúkaných v oboch PJ) nebola správne uvedená deklarovaná cena po zľave, pričom nesprávne uvedená cena bola v oboch prípadoch v neprospech spotrebiteľa. 

Omida, spol. s r. o., Požiarnická 6, Košice 
PJ Supermarket KLAS Hemerkova 39, Košice 
V čase kontroly platil akciový leták „Potraviny Klas“. Inšpektori SOI zistili, že u 2 druhov výrobkov nebola správne uvedená konečná cena po deklarovanej zľave z pôvodnej ceny. Nesprávne uvedená cena bola v oboch prípadoch v neprospech spotrebiteľa. 

 

3. Súlad pôvodných cien s cenovou evidenciou 

Všetky kontrolované PJ dodržiavajú povinnosti, súvisiace s poskytovaním informácií o pôvodnej cene akciových výrobkov.
Nedostatky v tejto oblasti neboli zistené. 

 

Opatrenia 

Vo všetkých kontrolovaných PJ, v ktorých boli zistené nedostatky boli spísané inšpekčné záznamy. Kontrolovaným subjektom boli v prípade zistených porušení záväzným pokynom uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehoty na uvedenie podmienok zmlúv uzavretých na diaľku do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI. 


Záver 

Výsledky kontrolnej akcie preukázali, že nedostatky v dodržiavaní povinností predávajúcich pri výpredajových akciách a zľavách sa vyskytujú v PJ obchodných reťazcov aj PJ malých podnikateľských subjektov v takmer porovnateľnej miere. 

K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových produktov. Vo viacerých krajoch sa vyskytol nesúlad medzi cenou výrobku, uvedenou na akciovom letáku a cenou uvedenou v cenovej evidencii (prípadne na cenovke). Tieto výsledky v podstate potvrdzujú štruktúru spotrebiteľských podnetov. 

Pretože rôzne akciové ponuky, výpredaje a zľavy sú z pohľadu spotrebiteľov čoraz zaujímavejšie, je potrebné, aby si predávajúci uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov. Vyššie uvedené kontrolné zistenia je totiž možné považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorej použitie zákon zakazuje pred, počas aj po obchodnej transakcii. Nesprávna informácia vo vzťahu k produktu, jeho dostupnosti a cene teda nesmie byť uvedená ani na akciovom letáku. 

V prípade, ak by predávajúci nezabezpečil dostatočné množstvo akciových výrobkov, mohlo by z jeho strany dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty vábivej reklamy, ktorou sa rozumie výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu. 

Prekvapujúcim zistením boli nedostatky v označovaní textilných výrobkov informáciami o ich materiálovom zložení, ktoré v mnohých prípadoch nebolo uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Napriek tomu, že informačné povinnosti neboli cieľom kontrolnej akcie, zistené skutočnosti poukazujú na nedostatky, ktorých identifikácia bude predmetom samostatnej kontroly.

 

Zdroj: SOI