Výsledky kontrol - Ceny vs. cenovky a mnohé iné

Prinášame Vám ďalší zo série článkov venovaných kontrolám Slovenskej Obchodnej Inšpekcie vo vzťahu k dodržiavaniu práv spotrebiteľov. Kto boli najväčší vinníci porušení zákonov?

Redakcia 15. 08. 2018 4 min.

Výsledky kontroly 

Súlad cenovej informácie na cenovkách s akciovými cenami na letákoch v nadväznosti na cenovú evidenciu 

Z výsledkov kontrolnej akcie vyplýva, že nedostatky týkajúce sa súladu medzi cenami výrobkov uvedenými na cenovkách, v akciových letákoch a cenovej evidencii boli zistené len v dvoch krajoch, a to v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. 
V Trnavskom kraji sa nesúlad cien týkal 7 druhov výrobkov, v Banskobystrickom kraji inšpektori SOI zistili rozpory medzi cenami, uvedenými na cenovke, v akciovom letáku a cenovej evidencii u 10 druhov výrobkov. 

Príklady negatívnych zistení

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava 
PJ COOP Jednota, Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 
Inšpektori SOI konštatovali nesúlad cenovej informácie u 6 druhov výrobkov. V prípade 2 výrobkov bola cena na cenovke a v cenovej evidencii vyššia ako cena deklarovaná v letáku, v 4 prípadoch bola cena uvedená na cenovke vyššia ako v cenovej evidencii a v letáku. 

TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, Bratislava 
V PJ Terno 8126, Na Troskách 25, Banská Bystrica bol zistený nesúlad informácie o predajnej cene na cenovke v porovnaní s cenou v akciovom letáku a v cenovej evidencii u 9 druhov výrobkov. 

 

Poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku a jeho označovania predajnou a jednotkovou cenou v prevádzkarni 

 

Cieľom kontrolnej akcie bolo komplexné preverenie povinností predávajúceho, súvisiacich s predajom výrobkov za dohodnuté ceny. 

Označovanie výrobkov predajnou a jednotkovou cenou a samotné poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku je podstatným prvkom, umožňujúcim spotrebiteľovi prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe výrobku. 
Kontrolná akcia preukázala niekoľko nedostatkov, súvisiacich s poskytovaním informácií o cene predávaného výrobku. Kým v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji neboli nedostatky zistené, v Bratislavskom kraji bola zistená chýbajúca cenová informácia u 13 druhov výrobkov, v Trnavskom kraji inšpektori SOI konštatovali chýbajúcu informáciu o predajnej cene u 13 druhov výrobkov a informácia o jednotkovej cene nebola uvedená u 21 druhov výrobkov. V Banskobystrickom kraji chýbala informácia o predajnej cene u 22 druhov výrobkov a akákoľvek cenová informácia absentovala u 3 druhov výrobkov. Inšpektori v Košickom kraji zistili nesprávnu jednotkovú cenu u 16 druhov výrobkov, v Prešovskom kraji nebolo jednotkovou cenou označených 7 druhov výrobkov. 

Príklady negatívnych zistení

TERNO real estate s. r. o., Bratská 3, Bratislava 
V PJ Moja Samoška, Budyšínska 12, Bratislava bola zistená chýbajúca cenová informácia pre spotrebiteľa u 13 druhov výrobkov. 

ELEKTROMAX s. r. o., Veterná 18/G, Trnava 
V rámci kontroly poskytovania informácií o jednotkových cenách výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi inšpektori SOI zistili nedostatok v podobe chýbajúcej informácie o jednotkovej cene u 15 druhov výrobkov. 

Potraviny Coop Jednota, Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, Bratislava 
PJ Potraviny Coop Jednota 1, Slaská 16, Žarnovica 
Pri výkone kontroly inšpektori SOI identifikovali 15 druhov výrobkov, ktoré neboli označené predajnou a jednotkovou cenou. 

ADESSO s. r. o., Južná trieda 66, Košice 
PJ ADESSO, darčeky a dekoračné predmety, Južná trieda 6, Košice 
Pri kontrole boli zistené, že predávajúci označil 16 druhov výrobkov v ponuke pre spotrebiteľa nesprávnou jednotkovou cenou, keď jednotková cena bola uvedená zhodne s predajnou cenou a bola vyznačená za celé balenie (teda nebola uvedená cena za jednotlivý kus výrobku v balení). 

 

Správnosť účtovania cien výrobkov

Počas kontrolnej akcie neboli zistené žiadne nedostatky, týkajúce sa účtovania cien výrobkov. Všetky kontrolné nákupy boli zo strany predávajúcich účtované správne. 

 

Opatrenia

Vo všetkých kontrolovaných PJ, v ktorých boli zistené nedostatky boli spísané inšpekčné záznamy. Kontrolovaným subjektom boli v prípade zistených porušení záväzným pokynom uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehoty na uvedenie podmienok zmlúv uzavretých na diaľku do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 


Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI. 

 

Záver

Výsledky kontrolnej akcie preukázali, že nedostatky v dodržiavaní povinností predávajúcich pri výpredajových akciách a zľavách sa vyskytujú v PJ obchodných reťazcov aj PJ malých podnikateľských subjektov v takmer porovnateľnej miere. 

K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových produktov. Vo viacerých krajoch sa vyskytol nesúlad medzi cenou výrobku, uvedenou na akciovom letáku a cenou uvedenou v cenovej evidencii (prípadne na cenovke). Tieto výsledky v podstate potvrdzujú štruktúru spotrebiteľských podnetov. 

Pretože rôzne akciové ponuky, výpredaje a zľavy sú z pohľadu spotrebiteľov čoraz zaujímavejšie, je potrebné, aby si predávajúci uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov. Vyššie uvedené kontrolné zistenia je totiž možné považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorej použitie zákon zakazuje pred, počas aj po obchodnej transakcii. Nesprávna informácia vo vzťahu k produktu, jeho dostupnosti a cene teda nesmie byť uvedená ani na akciovom letáku. 


Zdroj: SOI