S ktorými obchodmi má SOI problém?

Skutočnosti uvedené v tomto článku sú vám určite dôverne známe. Naši obchodníci robia častokrát to čo im vyhovuje. Počas kontrolnej akcie boli zistené aj porušenia platných právnych predpisov, netýkajúce sa výpredajov a zliav. 

Redakcia 23. 08. 2018 5 min.

Príklady zistených porušení

Gabriela Schubertová, 900 43 Kalinkovo 271 
PJ Kožená galantéria, Rovinka 681, Rovinka nebola označená predpísanými náležitosťami v zmysle § 15 zákona o ochrane spotrebiteľa, t.j. chýbali údaje o obchodnom mene a mieste podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby, zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 

MAX s. r. o., Malé námestie 18, Malacky 
PJ MAX predaj kožených a kožušinových výrobkov, OC Polus, Vajnorská 100, Bratislava 
V PJ sa na viditeľnom a dostupnom mieste pre spotrebiteľov nenachádzal reklamačný poriadok. 

ELEKTROMAX s. r. o., Veterná 18/G, Trnava 
V kontrolovanej PJ bol zistený nedostatok v podobe neplatného úradného overenia používaného dĺžkového meradla. 

TERNO real estate s. r. o., Bratská 3, Bratislava 
PJ Terno 8126, Na Troskách 25, Banská Bystrica 
Pri kontrolnom nákupe neboli inšpektorom SOI poskytnuté deklarované darčeky – megažrútska čiapka a VILDETA utierka. 

Lesona tactical, Dolná 62, Banská Bystrica 
Kontrolované akciové textilné výrobky nemali nijakým spôsobom zabezpečený preklad informácií o údržbe do kodifikovanej formy štátneho jazyka; informácie o údržbe boli vyznačené na etikete výrobku len v cudzojazyčnej mutácii. 

Palmers, Na troskách 25, Banská Bystrica 
Kontrolované akciové textilné výrobky nemali nijakým spôsobom zabezpečený preklad informácií o údržbe do kodifikovanej formy štátneho jazyka; informácie o údržbe boli vyznačené na etikete výrobku len v cudzojazyčnej mutácii. 

NOSENE, Nám. Štefana Moyzesa 4, Banská Bystrica 
Doklad o kúpe neobsahoval údaje o zakúpenom výrobku, nakoľko predmet kontrolného nákupu (náušnice) bol na doklade o kúpe uvedený ako „recyklo sperk mj“. 

Janka Gábová – RINATEX, Nám. Slobody 2491/9A, Nové Mesto nad Váhom 

PJ RINATEX dámske a pánske odevy, kabelky, Čs. armády 82/20, Nové Mesto nad Váhom 
V kontrolovanej PJ sa v čase kontroly nachádzalo 10 druhov textilných výrobkov bez predpísaného označenia materiálového zloženia textilných vláken v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (informácie o zložení boli uvedené len v anglickom, poľskom alebo inom cudzom jazyku). 
Spotrebiteľ tiež nebol vhodným spôsobom informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

Elena Kapušová GALATEX, Farská 2, Beluša 
PJ GALATEX Dámsky – Pánsky textil a galantéria, Farská 2, Beluša 
V kontrolovanej PJ sa nachádzali 4 druhy textilných výrobkov bez predpísaného označenia materiálového zloženia textilných vlákien v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na uvedených výrobkoch sa nachádzali len informácie o materiálovom zložení v poľskom jazyku. 

EBEN Nábytok, 1. mája 20, Vráble 
V kontrolovanej PJ sa nenachádzala informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, Bratislava – reklamný leták „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny“ 

Pred začatím kontrolnej akcie spustila spoločnosť Lidl reklamnú akciu s názvom „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny“. Táto akcia bola predmetom viacerých podaní, v ktorých pisatelia poukazovali najmä na nedostupnosť akciových produktov. 

Nedostupnosť akciových produktov bola preukázaná len v Trnavskom kraji (v kontrolovanej PJ Lidl, Hospodárska 7876/1, Trnava nebol k dispozícii 1 druh tovaru). 

V Košickom kraji bolo zistené, že napriek informácii, uvedenej na akciovom letáku v znení „Produkt nie je možné zakúpiť si v sieti predajní Lidl Slovensko.“ sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali dva druhy výrobkov, na ktoré sa táto informácia priamo vzťahovala, a to cukrovinka After Eight Nestlé 200g Mint Chocolate Things (kontrolované PJ Lidl predajňa 255, Pri prachárni 4, Košice) a mliečny výrobok Müller mliečna ryža Riso škorica 200g (kontrolovaná PJ Lidl 202, Moldavská cesta II.2407/21A, Košice). 

 

Opatrenia

Vo všetkých kontrolovaných PJ, v ktorých boli zistené nedostatky boli spísané inšpekčné záznamy. Kontrolovaným subjektom boli v prípade zistených porušení záväzným pokynom uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a lehoty na uvedenie podmienok zmlúv uzavretých na diaľku do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI.

 

Záver

Výsledky kontrolnej akcie preukázali, že nedostatky v dodržiavaní povinností predávajúcich pri výpredajových akciách a zľavách sa vyskytujú v PJ obchodných reťazcov aj PJ malých podnikateľských subjektov v takmer porovnateľnej miere. 

K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových produktov. Vo viacerých krajoch sa vyskytol nesúlad medzi cenou výrobku, uvedenou na akciovom letáku a cenou uvedenou v cenovej evidencii (prípadne na cenovke). Tieto výsledky v podstate potvrdzujú štruktúru spotrebiteľských podnetov. 

Pretože rôzne akciové ponuky, výpredaje a zľavy sú z pohľadu spotrebiteľov čoraz zaujímavejšie, je potrebné, aby si predávajúci uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov. Vyššie uvedené kontrolné zistenia je totiž možné považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorej použitie zákon zakazuje pred, počas aj po obchodnej transakcii. Nesprávna informácia vo vzťahu k produktu, jeho dostupnosti a cene teda nesmie byť uvedená ani na akciovom letáku. 

V prípade, ak by predávajúci nezabezpečil dostatočné množstvo akciových výrobkov, mohlo by z jeho strany dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty vábivej reklamy, ktorou sa rozumie výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu. 

Prekvapujúcim zistením boli nedostatky v označovaní textilných výrobkov informáciami o ich materiálovom zložení, ktoré v mnohých prípadoch nebolo uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Napriek tomu, že informačné povinnosti neboli cieľom kontrolnej akcie, zistené skutočnosti poukazujú na nedostatky, ktorých identifikácia bude predmetom samostatnej kontroly. 

Zdroj: SOI