Výsledky kontrol zariadení detských ihrísk vykonaných Slovenskou obchodnou inšpekciou

Slovenská obchodná inšpekcia vypracovala a zrealizovala sektorový program zameraný na dohľad nad trhom interiérových a exteriérových zariadení detských ihrísk, v rámci ktorých zhodnotila celkovú bezpečnosť stavu týchto ihrísk určených pre hru detí.

Terézia Polomská 11. 04. 2019 4 min.

Cieľom tohto programu bolo preveriť plnenie bezpečnostných požiadaviek v zmysle platných technických noriem a dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Predmetom programu zasa kontroly prvkov detských ihrísk a to hlavne: hojdačky, šmýkačky, lanovky, kolotoče, kývavé zariadenia, úplne uzavreté zariadenia na hranie a iné zariadenia.

Ako uvádza na svojej internetovej stránke, inšpektori vykonali celkovo 154 kontrol, pričom nedostatky boli zistené až pri 122 kontrolách, čo predstavuje 79% kontrol s nedostatkom. Bolo skontrolovaných 142 ihrísk a 1 070 zariadení na nich umiestnených.

ihriská

Najpočetnejším zisteným nedostatkom pri kontrole lanoviek bol chýbajúci povrch tlmiaci náraz, na hojdačkách nedodržanie minimálnej vzdialenosti hojdačky od nosnej konštrukcie, pri šmýkačkách išlo častokrát o chýbajúce časti týchto zariadení, pri kolotočoch zasa o nesprávnu údržbu a v prípade kývavých zariadení o vytŕčajúce časti týchto zariadení, napr. skrutiek či matíc. Nedostatky úplne uzatvorených zariadení spočívali v chýbajúcom zabezpečení proti pádu z výšky väčšej ako 2m a medzi ostatné kontrolované zariadenia patril napr. bazén s loptičkami, ktorý obsahoval loptičky s nedostatočnou priemernou veľkosťou (minimálna veľkosť 70 mm).

Kontrola interiérových ihrísk

Každá vykonaná kontrola interiérových ihrísk pozostávala z viacerých častí:

1. Kontrola zariadení z hľadiska konštrukčného vyhotovenia

V prípade zistenia nedostatkov bolo opatrením na mieste zakázané používanie predmetného zariadenia do odstránenia zistených nedostatkov. V niektorých prípadoch boli zistené nedostatky odstránené už počas kontroly.

Najčastejšie zisťované nedostatky:

 1. chýbajúce zabezpečenie proti pádu pri kombinovaných kĺzačkách,
  1png
 2. nedodržané priemery lana a reťaze,
  2png
 3. miesta na zachytenie hlavy alebo krku.
  3png

2. Kontrola zariadení z hľadiska ich inštalácie

Do tejto kategórie boli zaradené nedostatky ako nevhodne osadené zariadenia, nedodržané rozmery priestoru na pád, nedodržané dopadové plochy pri kĺzačkách atď. V prípade zistenia nedostatkov bolo opatrením na mieste zakázané používanie predmetného zariadenia do odstránenia zistených nedostatkov.

 1. miesta na zachytenie odevu alebo vlasov
  4png

3. Kontrola zariadení z hľadiska ich správy a údržby

Inšpektori venovali pozornosť aj rizikovým prvkom spôsobených opotrebovaním, neodbornými opravami a pod. Ich odstránenie bolo vykonané dobrovoľne samotnými kontrolovanými osobami, alebo inšpektori uložili opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ani tieto zariadenia sa nemohli do odstránenia zistených nedostatkov používať.

 1. vytŕčajúce klince, skrutky
  5png

Kontrola exteriérových ihrísk

Aj v tomto prípade pozostávala každá vykonaná kontrola z viacerých častí:

1. Kontrola zariadení z hľadiska konštrukčného vyhotovenia

 1. chýbajúce zábradlie na jednej strane schodov
  6png

2. Kontrola zariadení z hľadiska ich inštalácie

 1. nevhodne skonštruované základy
  7png

3. Kontrola zariadení z hľadiska ich správy a údržby

 1. vytŕčajúce klince, skrutky
  8png
 2. vandalizmus a nesprávna údržba
  9png

Záver

Zariadenia detských ihrísk sú určené pre najrizikovejšiu skupinu – deti. Tie sa počas hry nesústredia na možné riziká, a preto by pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti. Hra je však stále o pohybe, aktivite a rovnako tak aj o učení zvládať riziko. Vystavením dieťaťa riziku sa dieťa samo učí zhodnotiť, čo je preň bezpečné a čo nie. Riskovanie je bežnou súčasťou hracích aktivít detí. Cieľom každej hry je ponúknuť deťom možnosť stretnúť sa s prijateľným rizikom ako súčasťou stimulujúceho prostredia na učenie. Pri hre sa súčasne udržuje rovnováha medzi potrebou ponúknuť riziko a potrebou udržiavať deti v bezpečí pred vážnym poranením. Práve z tohto dôvodu sa Slovenská obchodná inšpekcia venuje kontrolným akciám v tejto oblasti už od roku 2006 a postupne zlepšuje štandardy detských ihrísk v celoslovenskom merítku.

Dosiahnuté výsledky potvrdili, že pozitívom všetkých doteraz vykonaných kontrol inšpektorov SOI je popularizácia a zvýšenie informovanosti prevádzkovateľov detských ihrísk o existujúcich požiadavkách na bezpečnosť, splnenie ktorých je garanciou bezpečnej hry detí na ihriskách. Avšak napriek uvedenému je počet detských ihrísk s nedostatkami stále pomerne vysoký a trend znižovania negatívnych zistení je pomalý. Taktiež postupne prichádza k likvidácii a rekonštrukcii starých, poväčšine nevyhovujúcich zariadení.

Medzi negatívne zistenia môžeme zaradiť skutočnosť, že aj napriek tomu, že nariadenie vlády, upravujúce podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo – rekreačné zariadenia, bolo prijaté už v roku 2010, ešte stále neboli všetky kontrolované subjekty schopné predložiť požadovanú dokumentáciu preukazujúcu posúdenie zhody, prípadne nie všetci mali vedomosť o tom, že vyrobené zariadenia detských ihrísk musia mať posúdenú zhodu. Ďalším negatívnym zistením bolo, že na ihriskách určených pre verejnosť boli umiestňované zariadenia určené výlučne na domáce použitie, nakoľko ich konštrukcia nie je prispôsobená tak, aby odolala záťaži a intenzite veľkého počtu hrajúcich sa detí.

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia