Vzdelávanie advokátskych koncipientov má nové pravidlá

Od 1.septembra 2019 je účinný nový vzdelávací poriadok koncipientov SAK v časti cyklické vzdelávanie. Koncipientom okrem úvodného seminára a povinných hlavných seminárov, ktorých budú musieť za 3 roky absolvovať 6, pribudli aj praktické semináre. Praktické semináre sú jednodňové a tematicky nadväzujú na absolvovaný hlavný seminár. 

Redakcia 13. 09. 2019 3 min.

Semináre budú vedené interaktívnou formou podľa príručky pre lektorov. Počet termínov bude priamoúmerný počtu koncipientov zaradených na hlavné semináre v danom polroku. Časové nastavenie praktického seminára je od 9:00 hod. do 16:15 hod. vrátane prestávok. 

Na záver praktického seminára lektor zhodnotí účasť koncipientov hodnotením absolvoval/neabsolvoval; môže posúdiť neuznanie absolvovania praktického seminára za neospravedlnenú neúčasť na ktorejkoľvek časti seminára, ako aj za správanie advokátskeho koncipienta, ktoré znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu. Odbor výchovy a vzdelávania vyznačí účasť na praktickom seminári koncipientom v elektronickej matrike v zmysle záverečného rozhodnutia lektora a v súlade s prezenčnou listinou. 

Prihlasovanie advokátskych koncipentov na semináre: Prostredníctvom webového portálu SAK v sekcii  VZDELÁVANIE A PODUJATIA / ZOZNAM PODUJATÍ  si koncipient vyberie termín v rámci ročníka a vyplní elektronickú záväznú prihlášku. 

Termíny  úvodných seminárov uverejňuje SAK priebežne.Termíny hlavných a praktických seminárov uverejňuje každoročne spravidla v mesiacoch január a júl.  Koncipientovi sa zobrazia len tie semináre, ktoré je  povinný absolvovať v príslušnom polroku. Komora zaraďuje koncipientov na semináre podľa aktuálneho roku praxe a predchádzajúcich absolvovaných seminárov.

Koncipient sa prihlási len na 1 termín hlavných a praktických seminárov v rámci ročníka. Ak neabsolvuje hlavný seminár na ktorý bol prihlásený, systém automaticky deaktivuje prihlášku na nadväzujúci praktický seminár. Neabsolvovaný hlavný seminár z predchádzajúceho obdobia si môže doabsolvovať v náhradnom termíne spolu s praktickým seminárom po dohode s odborom výchovy a vzdelávania SAK v súlade s Uznesením predsedníctva SAK č. 28/9/2015 zo 6. 11. 2015 (Vestník SAK, roč. 2016, čiastka 43).

Ak po absolvovaní hlavného seminára koncipient neabsolvuje praktický seminár ani v jednom z uverejnených termínov, v nasledujúcom roku mu nebude z časového a kapacitného hľadiska umožnené ho doabsolvovať.

Koncipient môže absolvovať viac ako jeden hlavný seminár za polročné obdobie v prípade, ak mu predsedníctvo SAK určilo absolvovať vzdelávanie v plnom alebo čiastočnom rozsahu  po započítaní inej právnej praxe  do povinnej praxe advokátskeho koncipienta. Systém automaticky sprístupní koncipientovi možnosť prihlásenia len na jeden hlavný a jeden praktický seminár. K sprístupneniu seminárov ďalších ročníkov treba kontaktovať pracovníčky odboru výchovy a vzdelávania SAK.

Systém prihlasovania koncipientov na praktické semináre podľa územnej príslušnosti: Komora organizuje praktické semináre v Bratislave a v menšom počte aj v Košiciach. Po registrácii prihlášky na hlavný seminár sa koncipientovi zobrazia dva najbližšie voľné termíny praktických seminárov podľa územnej príslušnosti.

Systémové nastavenie rozlišuje koncipientov podľa sídla advokátskej kancelárie na :

1.     Územná príslušnosť Bratislava – zobrazia sa termíny praktických seminárov organizovaných v Bratislave všetkým koncipientom, okrem koncipientov košického a prešovského kraja.

2.    Územná príslušnosť Košice - koncipientom Košického a Prešovského kraja sa zobrazia termíny praktických seminárov v Košiciach.

Koncipient môže písomne požiadať odbor výchovy a vzdelávania SAK o zmenu územnej príslušnosti len z vážneho dôvodu, napr. ak sa adresa sídla kancelárie  nezhoduje s adresou pracoviska. Po zaregistrovaní zmeny budú koncipientovi automaticky zobrazované všetky nasledujúce termíny praktických seminárov podľa novej územnej príslušnosti.

Praktické semináre sa budú konať v Bratisleve v nových priestoroch SAK na Koláskej 6 (budova AXA) a v Košiciach v priestoroch regionálnej kancelárie Sak na Floriánskej 19.

Kontakty na odbor výchovy a vzdelávania:

Mgr. Blanka Farkašová, tel. č.: 02/204 227 47, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Barbora Kinzelová, tel. č.: 02/204 227 48 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zdroj: Slovenská advokátska komora