Vznik práva na zaplatenie ceny diela a odovzdanie diela

Obchodný zákonník viaže vznik práva na zaplatenie ceny diela na splnenie povinnosti vykonať dielo (§ 548 ods. 2), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Aplikácia uvedeného pravidla v stavebnej praxi býva skôr výnimočná, nakoľko zmluvné strany si v zmluve o dielo pravidelne detailne upravujú podmienky vzniku nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela. V tomto príspevku sa budeme venovať vybraným súdnym rozhodnutiam, ktoré posudzovali otázku vzniku práva zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela. 

Dominika  Cukerová 22. 01. 2018 4 min.

Možné spôsoby dohody zmluvných strán o vzniku práva na zaplatenie ceny diela

Obchodný zákonník umožňuje zmluvným stranám zmluvy o dielo dohodnúť okamih vzniku práva na zaplatenie ceny nielen výlučne v nadväznosti na vykonanie diela, ale aj inak, napríklad v nadväznosti na odovzdanie predmetu diela. Na rozdiel od vykonania diela, ktoré zahŕňa jeho riadne dokončenie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi, odovzdanie predmetu diela nezahŕňa jeho riadne dokončenie, t.j. pre vznik nároku na zaplatenie ceny v nadväznosti na odovzdanie predmetu diela nie je podstatné, či dielo bolo (riadne bez vád a nedorobkov) vykonané (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 16.12.2003, sp. zn.: 32 Odo 631/2002).

Pokiaľ medzi zmluvnými stranami neexistuje iná dohoda, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela po jeho vykonaní, t.j. riadnom dokončení diela. V praxi je častým inštrumentom dojednávaným v rámci platobných podmienok súpis vykonaných prác. Pokiaľ si zmluvné strany dohodli, že nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi až po predložení súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom, potom v prípade absencie takého súpisu prác zhotoviteľ nemá právo na zaplatenie ceny diela, pretože bez predloženia tohto súpisu nemôže nastať splatnosť pohľadávky (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 25.10.2011, sp. zn.: 23 Odo 2664/2010).

Keďže § 548 Obchodného zákonníka upravujúci moment vzniku práva na zaplatenie ceny diela má dispozitívny charakter, zmluvné strany sa môžu od neho odchýliť. Dohoda zmluvných strán, že „konečná faktúra bude vyhotovená po skončení stavebných prác a po ich prevzatí objednávateľom“ však nepredstavuje úpravu vzniku nároku na zaplatenie ceny diela, ale len čas vyhotovenia konečnej faktúry (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 9.9.2008, sp. zn.: 32 Cdo 242/2008).

Dohoda v zmluve o dielo v znení „predmet zmluvy je splnený riadnym dokončením diela, jeho úspešným uvedením do prevádzky a prevzatím; o prevzatí sa spíše zápisnica“ ako podmienku prevzatia diela neustanovuje spísanie preberacej zápisnice. Ako riadne splnenie diela je dohodnuté úspešné uvedenie diela do prevádzky. Preberacia zápisnica je len dôkazom o odovzdaní a prevzatí diela, a nie podmienkou riadneho odovzdania a prevzatia diela. Pokiaľ nie je dohodnuté, že spísanie preberacej zápisnice je hmotnoprávnou podmienkou odovzdania diela, ale má slúžiť len ako dôkaz o odovzdaní a prevzatí diela, nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela nemožno považovať za neopodstatnený, ak preberacia zápisnica medzi zmluvnými stranami nebola spísaná (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24.7.2013, sp. zn.: 23 Cdo 1505/2013).

Vznik práva na zaplatenie ceny diela a vady diela

Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela po riadnom vykonaní diela, pričom dielo nie je riadne vykonané, ak má vady. Pokiaľ nebola hodnoverným spôsobom preukázaná existencia vád diela v čase jeho prevzatia, pre ktoré by bolo možné konštatovať, že dielo nebolo riadne  vykonané, a ktoré by súčasne objednávateľa zbavovali povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu diela, nárok na cenu diela vznikol vykonaním diela. Na vznik tohto nároku nemá vplyv prípadný výskyt vád diela v záručnej lehote (Rozsudok Krajského súdu v Trnave z 11.11.2008, sp. zn.: 21 Odo 150/2008).

Dielo, ktoré je vadné a má nedorobky, nemožno považovať za dielo vykonané, a to ani vtedy, ak ho objednávateľ prevezme. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, zhotoviteľovi v takom prípade nevznikne právo na zaplatenie ceny diela. Podpísanie zápisnice o odovzdaní diela nie je rozhodujúce na zaplatenie ceny diela, pokiaľ zmluva o dielo výslovne neustanovuje inak. Ak si teda zmluvné strany nedohodli výslovne vznik nároku na zaplatenie ceny diela v nadväznosti na odovzdanie predmetu diela a dielo bolo podľa zápisu v stavebnom denníku odovzdané s nedorobkami, dielo nebolo vykonané riadne, a preto nárok na zaplatenie ceny diela zhotoviteľovi vznikne až jeho riadnym vykonaním (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 13.11.2008, sp. zn.: 32 Odo 1326/2006).

Záver

Moment vzniku práva na zaplatenie ceny diela je potrebné posudzovať primárne podľa zmluvy o dielo. Až v prípade absencie zmluvnej úpravy je potrebné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade existencie zmluvnej úpravy je však potrebné dôsledne interpretovať, či takéto zmluvné dojednanie je spôsobilé odchýliť sa od zákonnej úpravy.