XIV. Lubyho právnické dni na tému Ad hoc legislatíva v súkromnom práve

Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity organizuje v dňoch 19. a 20. septembra 2019 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied, v priestoroch zámku v Smoleniciach, XIV. Lubyho právnické dni na tému: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve.

Redakcia 23. 08. 2019 3 min.

Pripravovaná konferencia je zameraná na jednorazovú ad hoc legislatívu, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou normatívnou úpravou. Súčasné zmeny spoločensko-ekonomických modelov, trhových interakcií a on-line transakcií či zlyhaní trhu motivujú zákonodarcu k tvorbe ad hoc regulácií. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať určitý segment trhu či určitý produkt (Uber), môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad ako osobitné procesné pravidlá pre jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať len obmedzený časový účinok. Konferencia sa sústredí na otázku, prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu, aké obmedzenia musí zákonodarca dodržať a či má takáto osobitná úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký. 

Na konferenciu sú pozvaní predstavitelia slovenskej právnej vedy a praxe, ako aj významní zahraniční odborníci z Česka, Chorvátska, Holandska, Rakúska, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

Príspevky:

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, European Legal Studies Institute, Osnabrück, Nemecko

Ochrana cti poľského národa v zákone o Ústave národnej pamäti ako zneužitie súkromnoprávnych nástrojov

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Stabilita soukromého práva a turbulence politiky

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Spontánnost soukromého právního řádu versus entropie jeho regulatorních veřejnoprávních tzv. korekcí

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Právnická fakulta, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko

Ad hoc legislatíva vo finančnej kríze

Prof. Dr. Christian Alunaru, assoc. prof. Lucian Bojin, Právnická fakulta, Západná univerzita Vasilea Goldișa, Arad, Rumunsko

Rumunská úprava datio in solutum ohľadne bankových úverov zabezpečených nehnuteľným majetkom

Prof. Dr. Attila Menyhárd PhD., Právnická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Maďarsko 

Podporovanie sociálnej spravodlivosti prostredníctvom súkromného práva

Dr. Aneta Wiewiórowska, European Legal Studies Institute, Osnabrück, Nemecko

Poľské pokusy vysporiadať sa s problémom spotrebiteľských úverov denominovaných v švajčiarskych frankoch

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

Leges singulares

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Verejná ochrankyňa práv

Právo slobodne sa združovať pod vplyvom ad hoc legislatívy

JUDr. Ján Štiavnický, PhD., Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavnoprávne problémy ad hoc legislatívy

JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ad hoc legislatíva z pohľadu tvorby zákonov

Prof. JUDr. Anton Dulak, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko

Kodifikácia, dekodifikácia, rekodifikácia a ďalšie cesty súkromného práva

Doc. JUDr. Milan Hulmák, PhD., Právnická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

Súkromnoprávna regulácia platforiem

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD., Ústav státu a práva AV ČR

Ad hoc úprava vs. všeobecné právne režimy v obchodnom práve

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

Kauza Tipos - dôvod prijatia ad hoc procesnej legislatívy

Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Ad hoc legislatíva v exekučnom práve

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Ad hoc legislatíva v konkurznom práve

Všetky ďalšie informácie nájdete tu: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/nadacia-stefan-luby/pozvanka_a_program_ld_2019.pdf