YouTube a používanie komerčnej hudby vo vašich videách

Svetoznámy internetový portál YouTube je v súčasnosti najväčšia a najpopulárnejšia internetová stránka pre zdieľanie videí, krátkych filmov, či hudobných videí rôzneho druhu. Moderný YouTube je samozrejme aj rodiskom mnohých internetových hviezd prezývaných YouTuberi, ktorí majú z toho, že si ich video každodenne pozrú milióny užívateľov, značnú popularitu a nemalý finančný prospech. Napriek tomu, že YouTube predstavuje fantastický a jednoduchý nástroj na zdieľane video obsahu s celým svetom, nie je už dnes tak jednoduché zdieľať akýkoľvek vytvorený obsah. Autorské práva začínajú mať na internete, a to aj vďaka moderným technológiám, stále väčšiu váhu a ich vymožiteľnosť každým rokom narastá.

Lukáš Steiniger 26. 11. 2017 8 min.

YouTube od svojho vzniku v roku 2005 prešiel nielen niekoľkonásobnou vizuálnou ale aj technickou premenou, pri ktorej sa YouTube zameral aj na ochranu autorských práv a sledovanie nahrávaného obsahu. Jedným z najväčších problémom zdieľaného obsahu na YouTube totiž je skutočnosť, že mnohí používatelia nahrávajú obsah, ktorý v rôznych smeroch porušuje autorské práva. Aj keď väčšina používateľov tak robí neúmyselne a nevedome, takáto činnosť je nelegálna a YouTube má právo voči takýmto aktivitám v každom smere zakročiť. Asi k najznámejšiemu, a možno aj najčastejšiemu, nevedomému porušovaniu autorských práv prichádza pri tzv. hudobných videách. Môže sa Vám preto veľmi ľahko stať, že ak nahráte video s komerčnou hudbou, ktorej držiteľom licenčných práv je niekto iný, napríklad hudobné vydavateľstvo, bude vaše video zablokované, zmazané, alebo v tom najlepšom prípade bude na ňom umiestnená reklama, z ktorej vy ako “uploader“ nemáte žiaden prospech.

Aké diela sú chránené autorským právom?

Na to, aby sme vedeli porozumieť princípu autorskej ochrany diely na YouTube, musíme vedieť čo je vlastne predmetom takejto ochrany. V zmysle aktuálne platného slovenského autorského zákona, konkrétne § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov („Autorský zákon“) sa autorským dielom rozumie dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel a formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je teda literárne dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela. Samozrejme právna povaha YouTube či právna ochrana jednotlivých autorských diel je postavená na práve inej právnej jurisdikcie avšak základné princípy ochrany autorských práv sa medzi jednotlivými krajinami v základných bodoch už dnes veľmi nelíšia, ba dokonca je možné sledovať stále hlbšie unifikovanie chápania autorskoprávnej ochrany diel po celom svete, ktorej moderné základy položila tzv. Bernská dohoda o ochrane literárnych a umeleckých diel.

Každopádne použitie autorského diela bez súhlasu autora je porušením autorských práv. Z rozličných dôvodov sú ale akceptované určité okolnosti, za ktorých je možné použiť autorské dielo aj bez súhlasu autora a porušenia jeho autorských práv. Samotný YouTube vymedzuje tieto podmienky ako tzv. “fair use“ (podmienky čestného používania), kedy ide o právny princíp, ktorý v niektorých prípadoch umožňuje opätovné použitie materiálu chráneného autorskými právami bez povolenia od vlastníka autorských práv. Pri hodnotení fair use sa berú do úvahy viaceré okolnosti a mali by ste minimálne uviesť:

 • vlastníka autorských práv v popise videa;
 • že nebudete speňažovať video porušujúce autorské práva;
 • že nezamýšľate porušenie žiadnych autorských práv.

Avšak ani uvedenie týchto údajov vás vo väčšine prípadov nekvalifikuje na uplatnenie princípu „fair use“. Kľúčom pri hodnotení použitia „fair use“ je totižto tzv. úroveň transformácie, kedy sa je potrebné sústrediť najmä na to, či ide o transformatívne použitie, teda či autorské dielo k pôvodnému autorskému dielu pridáva nový zmysel alebo význam alebo či ide iba o jeho kópiu. Dôležitú rolu tiež zohrávajú zákonné výnimky použitia autorských diel bez súhlasu autora, účel použitia autorského diela a množstvo ďalších okolnosti, ktoré nie je vždy možné jednoznačne predvídať. Aj keď zmyslom princípu „fair use“ je prinášať určitú konzistentnosť v praxi a možnosť očakávania jednotných pravidiel uplatňovania, je nutné si uvedomiť, že problematika autorských práv je značne komplikovaná záležitosť najmä v medzinárodnom prostredí a hľadanie jednotných pravidiel je vždy behom na dlhú trať.

Ako je princíp „fair use“ vymedzený v slovenskom Autorskom zákone?

Aj v našom Autorskom zákone je možné nájsť istú podobu s princípom „fair use“ aplikovaným v pravidlách YouTubu. Použitie autorských diel bez súhlasu autora je možné v nasledovných prípadoch:

 • sloboda prejavu a práva na informácie (citácia, karikatúra, pastiš, záznam vysielania, paródia, informačné účely);
 • sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné účely (reprografia, vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu, vyučovanie, výskum, školské predstavenia, pri úradných a náboženských obradoch a pod.);
 • požitie diela s minimálnym hospodárskym významom (pri oprave alebo ukážke zariadenia);
 • propagácia dražby alebo umeleckého diela.

Ak teda autorské dielo, ktoré chcete na YouTube použiť, nespĺňa niektorú z vyššie uvedených zákonných výnimiek alebo princíp „fair use“ v zmysle pravidiel YouTube, prípadne ak YouTube nepreukážete právo autorské dielo použiť bez súhlasu autora v dôsledku rozličných okolností, budete musieť mať súhlas autora s použitím diela, resp. disponovať príslušnými licenčnými právami. V opačnom prípade sa dopúšťate porušovania autorských práv.

YouTube a jeho ContentID

Ak si myslíte, že pri takom množstve videí, ktoré sa dennodenne nahrávajú na YouTube, sa vaše video medzi nimi jednoducho „stratí“ a nikto si ho ani len nevšimne, ste na omyle. YouTube má v súčasnosti vytvorený tzv. detekčný systém „ContentID“, ktorý zanalyzuje vaše video a ktorý pri úryvku skladby alebo jej melódie dokáže za určitých okolnosti rozpoznať konkrétnu skladbu a automaticky porovnať každé nahraté video na YouTube s databázou videí v ContentID, ktoré vlastníci autorských práv alebo držitelia licenčných práv do tohto systému odovzdali. Tí sa zároveň môžu rozhodnúť, čo sa stane s takým videom, ktoré sa bude zhodovať s ich obsahom, pričom majú nasledovné možnosti:

 1. zablokovať celé video;
 2. stlmiť zvuk;
 3. umiestniť reklamu na vaše video, alebo
 4. nerobiť nič a sledovať štatistiky videní vášho videa.

Každá z týchto možností môže byť špecifická pre konkrétnu krajinu. Napríklad sa môže stať, že v Slovenskej republike bude vaše video stlmené a v USA bude vaše video speňažené. Tiež môžu byť nastavené špecifické pravidlá na konkrétny druh zariadenia na ktorom sa video prehráva.

Modelový príklad

Ste tanečná skupina, ktorá chce na YouTube zverejniť vlastné video tanečnej zostavy na skladbu Beyoncé – Single Ladies. Video ste nahrali na YouTube, uviedli ste v popise videa dokonca aj “zázračné formulky“ uvedené vyššie, ale zvuk, prípadne celé video, na vašom videu bol aj tak stlmený, resp. zablokovaný. Čo sa dá s takýmto prípadom robiť? Postup by mal byť nasledovný:

 1. Musí získať tzv. synchronizačné práva k hudobnému dielu od vlastníka autorských práv. To nemusí byť komplikovaná záležitosť, keďže mnoho autorov zastupujú veľké vydavateľstvá (SONY MUSIC, BMI, WMG a pod.), ktoré aj spravujú ich práva. Napríklad Beyoncé zastupuje vydavateľstvo SONY MUSIC.
 2. S požiadavkou na udelenie licenčných práv je potrebné kontaktovať SONY MUSIC CZ (na Slovensku nemajú pobočku). Na takýto úvodný kontakt stačí neoficiálny mail alebo telefonát do vydavateľstva.
 3. Pri požiadavke k udeleniu licenčných práv je potrebné uviesť základné údaje, akými sú: názov skladby a interpreta, dĺžku trvania použitej časti skladby, účel na ktorý sa skladba použije, celkové produkčné náklady na vznik videa a pod., každé vydavateľstvo má iné požiadavky k tomu, aby vám licenciu vedel vyčísliť.
 4. Vydavateľstvo udeleniu licencie na základe uvedených informácií nacení a ak s takou sumou súhlasíte pristúpi sa k podpisu licenčnej zmluvy a zaplateniu za licenciu.
 5. Následne môžete bez problémov nahrať video na YouTube. V prípade už nahratého videa, ktoré bolo stlmené, podáte voči takémuto nároku odpor s uvedením, že máte uzatvorenú licenčnú zmluvu, zadáte príslušný ISCR kód (ten vám bude pridelený v licenčnej zmluve) a vaše video bude odblokované.
 6. POZOR uvedená licencia sa vťahuje vždy iba na konkrétny účel uvedený v žiadosti o nacenenie licencie, resp. v licenčnej zmluve, a vždy iba počas určitého časového obdobia.

Čo robiť ak nemáte peniaze na licenčné poplatky? Získajte hudbu zadarmo

Je úplne zrejmé, že licencie k populárnym skladbám majú vysokú hodnotu a pre mnohých je jej zaplatenie nereálne. Preto existuje napríklad licenčný projekt pod názvom „Creative Commons“, ktorý umožňuje takouto formou licencie označenú skladbu alebo iné autorské dielo bezplatne použiť vo vašom videu avšak za súčasného splnenia určitých podmienok, ako napríklad uvedenie autora skladby, link na originál skladby a podobne.

Ako príklad si môžeme uviesť skladbu Tobu – Mesmerize, ktorá je licencovaná pod licenciou Creative Commons License a za splnenia príslušných podmienok je ju možné používať aj na komerčné účely. Samozrejme pred jej použitím je dobré si tieto podmienky naštudovať, nakoľko nie všetky spôsoby využitia sú akceptované, pričom sa uplatňujú určité medzinárodné štandardy a postupy ochrany.

Okrem licencií „Creative Commons“ tiež existuje viacero internetových stránok, kde môžete nájsť hudbu, ktorú môžete použiť vo vašom videu bez toho, aby ste porušili autorské práva (http://ccmixter.org/, http://freemusicarchive.org/, https://www.jamendo.com/?language=en&p=tags, http://magnatune.com/genres/, http://www.beatpick.com/, https://cashmusic.org/, http://www.opsound.org/pool/artist/, http://www.podsafeaudio.com/, http://www.audiofarm.org/, https://archive.org/details/netlabels).

Čo na to SOZA?

SOZA (slovenský ochranný zväz autorský) nemá mandát nato, aby udeľovala synchronizačné práva k autorskému dielu, to znamená na spojenie hudobného diela s videom. Ak však máte súhlas od autora na použitie jeho diela a následne ho chcete verejne použiť, je potrebné so SOZA uzatvoriť hromadnú licenčnú zmluvu na použitie hudobných diel. Avšak z tohto existuje výnimka vzťahujúca sa na zverejnenie takého videa práve na YouTube. Pokiaľ bude video zverejnené len na YouTube, prípadne embedované z YouTube na iných webových stránkach a zároveň pokiaľ budete spĺňať obchodné a licenčné podmienky YouTube, nemáte voči SOZA ďalšiu osobitnú povinnosť.

Ak by ste však chceli použiť skladbu z modelového príkladu napríklad na verejnom vystúpení, nepotrebujete uzatvárať licenčnú zmluvu s autorom, resp. vydavateľstvom, iba zaplatíte SOZA príslušný licenčný poplatok. Kameň úrazu prichádza ale vtedy, ak by ste takéto video z vystúpenia chceli nahrať na sociálne siete, kedy musíte už získať súhlas autora a synchronizačné práva pre použite na konkrétnych sociálnych sieťach. A čo taký Facebook? O tom zase niekedy nabudúce.