Zmeny v právnej regulácii právnických profesií – správcovia konkurznej podstaty

Rezort spravodlivosti zverejnil predbežnú informáciu o pripravovaných zmenách zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch. Predbežná informácia slúži najmä pre zapojenie verejnosti do prípravy a tvorby právneho predpisu prostredníctvom zasielanie návrhov a podnetov – verejnosť môže túto možnosť využiť do konca mája 2021.

Martina Vanc 02. 03. 2021 2 min.

V programovom vyhlásení vlády SR na obdobie 2020 – 2024 sa vláda zaviazala podporovať zavádzanie nástrojov na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách a profesijné vzdelávania a priblíženie etických štandardov týchto právnických profesií, t. j. sudcov, prokurátorov, advokátov a správcov. Na uvedené má nadväzovať rozhodovanie o disciplinárnej zodpovednosti týchto povolaní.

Prvou právnickou profesiou, ktorej sa dotkne zmena právnej regulácie, sú správcovia konkurznej podstaty. Cieľom právnej úpravy má byť sprecizovanie vzdelávania správcov, údajov zapisovaných do zoznamu správcov, ale najmä predpokladov na zápis do zoznamu správcov. Úprava sa dotkne aj konania o zápise do zoznamu a vyčiarknutia, výkonu dohľadu nad správcami a ich činnosťou so zameraním aj na odstránenie zaťažujúcej administratívy pri výkone týchto dohľadov. Ministerstvo spravodlivosti SR disponuje podnetmi a informáciami aj z vlastnej dohľadovej činnosti o aplikačných problémoch v oblasti vzdelávania správcov, ich zápisu, vyčiarknutia a pod., ktoré využije pri sprecizovaní aktuálnej úpravy týchto oblastí.

Pripravovaná úprava má okrem vyššie uvedeného za úlohu nastaviť pravidlá pri výkone činnosti správcov v reštrukturalizačnom a konkurznom konaní v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) do slovenského právneho poriadku. Nastavenie sa má týkať hlavne tzv. nástroju včasného varovania, ktorého právna úprava sa pripravuje.