Zajtra začíname prvú fázu otvárania prevádzok

V pondelkových podvečerných hodinách predstavila Vláda SR plán uvoľňovania obmedzení prijatých v rámci ochrany krajiny a občanov pred koronavírusom COVID-19, ktorý pomenovali ako „niečo za niečo“. Ak aj vy spadáte pod niektorý z typov prevádzok, ktorých sa uvoľňovanie týka, samotné otvorenie prevádzky nestačí. Z modelu „niečo za niečo“ plynú povinnosti aj Vám.

STEINIGER | law firm 21. 04. 2020 5 min.

Prvá fáza

Začiatok 1. fázy uvoľňovania prevádzok sa má spustiť už zajtra, 22. apríla 2020.

V tejto fáze môžu svoje prevádzky opätovne otvoriť nasledovné druhy podnikov:

 • maloobchodné prevádzky do 300 m2,

 • prevádzky poskytujúce služby do 300 m2,

 • prevádzky verejného stravovania (napríklad reštaurácie či bary), poskytujúce tovar cez predajné okienko,

 • vonkajšie športoviská na účely bezkontaktného športu, bez využívania šatní, bez obecenstva, bez využívania sociálnych zariadení, akými sú WC či sprchy,

 • prevádzky dlhodobého ubytovania (napríklad ubytovne pre pracovníkov) bez poskytovania spoločného stravovania,

 • vonkajšie trhoviská,

 • predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov.

V prípade vonkajších športovísk budú tieto občanom sprístupnené na výkon športov, pri ktorých je možné dodržiavať rozostup 2 m. Ide napríklad o tenisové ihriská, atletické dráhy, cyklistika a podobne. Uzavreté priestory na šport však naďalej zostávajú zatvorené. Kontaktné športy, akým je napríklad futbal ostávajú rovnako zakázané, ako rizikový šport.

Všetky obchody či už sa jedná o maloobchodné predajne alebo o prevádzky poskytujúce služby, sa budú otvárať mimo obchodných centier. Obchodné centrá budú otvorené až v poslednej, štvrtej fáze. V obchodoch s oblečením či obuvou nebude nasledujúce dni povolené tovary skúšať.

Prevádzky, ktoré majú viac ako 300 m2 nie sú oprávnené svoje priestory predeliť, aby umelo spĺňali podmienku maximálnej rozlohy. Schválenie takého opatrenia prichádza do úvahy najskôr pri druhej fáze uvoľňovania opatrení.

V prípade vonkajších trhovísk budú jednotlivé stánky umiestnené v povinnom dvoj-metrovom rozmedzí.

Nezabudnite na vyhradený čas pre seniorov

V jednotlivých uvoľnených prevádzkach je nevyhnutné, aby ste ako prevádzkovatelia zabezpečili vyhradený čas na nákup pre osoby nad 65 rokov, a to v čase od 9:00 do 11:00 počas pracovných dní, teda od pondelka do piatku. Počas nákupov v sobotu toto obmedzenie neplatí. Dôležité je aj podotknúť, že túto povinnosť nemajú po novom len maloobchodné prevádzky s potravinami, ale aj všetky ďalšie uvoľnené prevádzky, ktoré nespadajú pod výnimky.

Popri všeobecnej povinnosti vyhradiť nákupný čas pre seniorov existujú po novom prevádzky, ktoré toto pravidlo zavádzať nemusia. Ide o prevádzky čerpacích staníc a lekární.

STOPka preplácaniu platov zamestnancom reštaurácií

Príspevok štátu na mzdu zamestnancov, nebude po novom možné uplatniť pre zamestnancov reštaurácií. Zamestnancom má byť podľa nového modelu riadne vyplácaná mzda za odpracovaný čas, pričom výkon práce týchto zamestnancov sa štát snaží zabezpečiť poskytnutím špeciálnych stravných lístkov pre dôchodcov.

Dôchodcovia si za stravný lístok budú môcť kúpiť len jedlo v reštauráciách, čím motivujú ich aj ich blízkych objednávať si jedlá z reštaurácií. Toto má za cieľ zvýšiť tržby a prinavrátiť prácu zamestnancom reštaurácií, ako aj zvýšiť dopyt po taxi – službách, ktoré sa môžu o dovoz jedla postarať a v neposlednom rade znížiť mobilitu dôchodcov, ktorí by mali menej navštevovať obchody na nákup potravín.

Všeobecné povinnosti v prevádzkach

V prevádzkach naďalej platí, že osoby musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • povinný rozostup 2 m, vo vnútorných ale aj vonkajších priestoroch prevádzok,

 • pri vstupe zákazníkov do prevádzky nesmie byť prekročený priestorové minimum 25 m2 na jedného zákazníka (toto platí pre všetky prevádzky, teda okrem potravín aj prevádzky poskytujúce služby, napríklad v prevádzke opravy obuvi); to, koľko zákazníkov možno vpustiť do tej ktorej prevádzky sa vypočítava podľa rozlohy predajnej plochy prevádzky, t.j. nezapočítavajú sa časti, akými je napríklad sklad,

 • povinné rúško alebo alternatíva prekrytia dýchacích ciest (okrem osôb, ktoré boli povinnosti nosiť rúško s účinnosťou od 21.apríla 2020 zbavené, a to deti do 2 rokov veku a osoby so závažnými poruchami autistického spektra),

 • v prevádzkach je povinná sanitácia, pričom okrem dezinfekcie rúk jednotlivcov je nevyhnutné pristupovať k dezinfekcii dotykových povrchov (napríklad kľučiek, košíkov),

 • povinné vetranie priestorov prevádzok, ktorým sa odporúča nahradiť klimatizovanie priestorov.

Okrem vyššie uvedených pravidiel, ktoré boli v otvorených prevádzkach platné aj doteraz, budú prevádzkovatelia povinní zabezpečiť aj nasledovné:

 • zabezpečiť vyvesenie oznamu na všetky vstupy prevádzky, v ktorom budú všetky vyššie menované opatrenia znázornené spolu s povinnosťou zákazníkov dodržiavať ich, ako aj oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

 • vymeniť rúško svojim zamestnancom počas pracovnej doby po každom navlhčení,

 • každý deň zabezpečovať vytretie podlahy v priestoroch prevádzky na mokro a v nedeľu zabezpečiť kompletnú dezinfekciu, teda zaviesť tzv. sanitárny deň.

O tom, kedy štát pristúpi k druhej fáze, rozhodne aktuálna situácia na Slovensku. Tá sa má prehodnocovať vždy po dvoch týždňoch, čo znamená, že ak by sa šírenie koronavírusu nezhoršovalo, otvorenie ďalších prevádzok môžeme očakávať približne začiatkom mája 2020. Naopak, ak by sa situácia zhoršovala, je možné, že sa prevádzky opätovne zatvoria.

Zmobilizujte zamestnancov

V duchu už prijatých opatrení je nevyhnutné pripomenúť aj nedávno prijaté opatrenie „rýchlej mobilizácie“ zamestnancov. Po novom máte v zmysle § 250b ods. 3 Zákonníka práce právo oznámiť zamestnancovi rozvrhnutie pracovného času minimálne dva dni vopred. Táto lehota je mimo mimoriadnej situácie namiesto dvoch dní až jeden týždeň. Pracovný čas zamestnancom môžete rozvrhnúť samozrejme aj na čas skorší, než po uplynutí dvoch dní, no zamestnanec s tým musí súhlasiť.

Znamená to, že ak na za zajtra potrebujete o jedného kuchára viac, môžete mu to oznámiť aj dnes, avšak s nastúpením do práce už na nasledujúci deň musí súhlasiť. Súhlas nemusí byť písomný ani výslovný, postačuje aj konkludentný súhlas, kedy zamestnanec s rozvrhom práce nevyjadril nesúhlas.

Ďalšie fázy

Po zhodnotení situácie po uplynutí prvých dvoch týždňov sa v prípade pozitívnych výsledkov pristúpi k ďalším trom fázam. Podľa aktuálne platných informácií vieme, že sa v nich pristúpi k nasledovným uvoľneniam a otvoreniam prevádzok, ktoré

 1. FÁZA
 • ubytovanie – krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s wc a kúpeľňou, bez iných služieb,
 • kaderníctva, pedikúry a manikúry – podľa podmienok,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • taxi služba – podľa podmienok,
 • detské kluby do 10 rokov – podľa podmienok,
 • bohoslužby a svadby – podľa podmienok.
 1. FÁZA
 • obchody do 1000 m2,
 • služby do 1000 m2,
 • verejné stravovanie – vonkajšie "terasy",
 • masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene – podľa podmienok.
 1. FÁZA
 • kiná, divadlá,
 • kúpaliská,
 • hromadné podujatia,
 • obchodné centrá,
 • školy, škôlky,
 • vnútorné športoviská,
 • športové podujatia,
 • ubytovanie.

Sledujte nás aj v najbližších týždňoch, kedy Vám prinesieme komplexné informácie a praktické rady potrebné pri postupnom uvoľňovaní opatrení, ako aj dodržiavaní tých platných. Celé znenie najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu.