Zákaz vychádzania sa na ľudí s negatívnym testom nebude vzťahovať

Vláda SR rozhodla o regulácii vychádzania mimo obydlí aj počas nasledovných dní z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. V nasledujúcom týždni bude obmedzenie pohybu miernejšie, ako doposiaľ, avšak voľnejší pohyb bude závisieť od účasti na celoplošnom testovaní na COVID-19 a negatívnom výsledku.

Martina Vanc 30. 10. 2020 4 min.

Uznesením vlády sa od 02. do 08. novembra obmedzuje sloboda pohybu zákazom vychádzania, pričom toto opatrenie nebude platiť na:

 • osoby, ktoré sa preukážu potvrdením alebo certifikátom s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v období od 29. októbra do 01. novembra 2020; za test sa považuje RT-PCR test alebo antigénový test certifikovaný na území EÚ,
 • osoby pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR, osoby v štátnozamestnaneckom pomere alebo pracujúce vo verejnom záujme, príslušníkov záchranných, bezpečnostných, ozbrojených zborov plniacich krízové nariadenia a pod., ktorí sa preukážu potvrdením alebo certifikátom s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v období od 28. októbra do 30. októbra 2020,
 • osoby, ktoré sa preukážu negatívnym testom vykonaným počas trvania zákazu od 02. do 08. novembra,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a preukážu sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace, resp. osoby, ktoré sa preukážu dokladom o diagnostikovaní ochorenia v období od 01. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 • osoby, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na COVID-19,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím, s poruchou autistického spektra,
 • onkologických pacientov, ktorí sú po chemoterapii alebo transplantácii a majú leukopéniu, osoby, ktoré podstupujú onkologickú liečbu,
 • osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania nariadenú izoláciu alebo práceneschopnosť z dôvodu karantény,
 • deti do 10 rokov,
 • cestu dieťaťa do a z jasličiek a materskej školy,
 • cestu do a zo školy žiaka nultého ročníka, prvého stupňa základnej školy a žiaka základnej školy pre deti so špeciálnymi potrebami,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia východného poradenstva,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu do najbližšieho maloobchodu, ktorej účelom je zaobstaranie nevyhnutných základných životných potrieb – nákup potravín, liekov, hygienických potrieb, krmív pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a o zvieratá, obstaranie pohonných hmôt,
 • cestu k lekárovi, vrátane sprevádzania blízkou osobou, resp. príbuzným,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na COVID-19,
 • cestu na uzavretie manželstva, krst, pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o príbuzného alebo blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od bydliska,
 • cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Testovania sa nemusia zúčastniť osoby nad 65 rokov a iné zraniteľné skupiny obyvateľov. Ak sa občania rozhodnú testovanie neabsolvovať, vzťahuje sa na nich zákaz vychádzania okrem výnimiek uvedených vyššie (cesta do potravín, lekárne, k lekárovi atď.) Naopak, ak sa osoba testovania zúčastní a výsledok jej testu bude pozitívny, ide do povinnej domácej karantény a nevzťahujú sa na ňu ani výnimky pre opustenie domova, prípadne iného zariadenia kde karanténu absolvuje

Cesta do práce nebude osobám bez testu s negatívnym výsledkom umožnená. Zamestnávatelia budú vyžadovať od zamestnancov, aby sa preukázali certifikátom. Ak sa zamestnanec dobrovoľne odmietne testovať, ostáva v domácej karanténe 10 dní – uvedené sa považuje za prekážku na strane zamestnanca. Zamestnanec by mal o tejto prekážke čím skôr informovať zamestnávateľa a dohodnúť si formu uvoľnenia z práce – čerpanie dovolenky, neplatené voľno alebo ak to pracovná náplň umožňuje, je možné dohodnúť si výkon práce z domu. Na čerpanie pandemickej práceneschopnosti nemajú tieto osoby nárok.

Otázkou ostáva, čo v prípade, ak ma obec/mesto nestihnú otestovať? Čo ak sa nedostanem na rad? Na túto situáciu doposiaľ kompetentní nereagovali a podľa dostupných informácii obce/mestá nie sú oprávnené vydávať potvrdenia o tom, že nestihli určitú časť osôb otestovať. V takomto prípade bude najvhodnejším riešením ústretovosť zamestnávateľov, ktorí budú zhovievaví voči zamestnancom pri hľadaní riešenia.

Testovanie prebieha v dvoch kolách, pričom sa odporúča absolvovať obidve testovania. Úrad verejného zdravotníctva odporúča zúčastniť sa oboch testovaní, nakoľko v ranných štádiách nákazy nemusí prvý test spoľahlivo vírus odhaliť. V nadväznosti na uvedené sa aj po prvom teste s negatívnym výsledkom odporúča eliminovať stretávanie sa s inými osobami napriek tomu, že zákaz vychádzania na osoby s negatívnym testom neplatí.

Vláda SR avizuje, že na osoby, ktoré sa nezúčastnia aj druhého kola testovania počas víkendu 07. – 08. novembra 2020, sa bude vzťahovať nový zákaz vychádzania v období 09. – 15. novembra 2020.